คำนามสามารถใช้ในประโยคในบทบาท

6 คำนาม สามารถใช้ในประโยคในบทบาทใดบ้าง?

คำนามสามารถใช้ในประโยคในบทบาทใดบ้าง?

คำนาม (Noun) สามารถใช้ในประโยคในบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ได้หลายอย่าง เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น นี่คือบทบาทที่คำนามสามารถมีในประโยค

 1. บทบาทของเป็นเรื่องหลัก (Subject)

  • คำนามสามารถเป็นเรื่องหลักของประโยค เช่น “เด็กเล่นในสนาม.” ในประโยคนี้ “เด็ก” เป็นเรื่องหลักที่ระบุสิ่งที่เรากำลังพูดถึง (เรื่องหรือเหตุการณ์) และมีบทบาทเป็นประธาน (subject) ในประโยค.
 2. บทบาทของเป็นเรื่องรอง (Object)

  • คำนามสามารถเป็นเรื่องรองของประโยค เช่น “เด็กชอบอ่านหนังสือ.” ในประโยคนี้ “หนังสือ” เป็นเรื่องรองที่เป็นวัตถุของการกระทำ (ชอบ) ที่เด็กทำ และมีบทบาทเป็นประธาน (object) ในประโยค.
 3. บทบาทของเป็นเรื่องประกอบ (Complement)

  • คำนามสามารถเป็นเรื่องประกอบของประโยค เช่น “เด็กคือหมายถึงปลายนิ้วของเจ้านิ้วกลางของมือ.” ในประโยคนี้ “หมายถึงปลายนิ้วของเจ้านิ้วกลางของมือ” เป็นเรื่องประกอบที่อธิบายเพิ่มเติมถึงคำ “เด็ก” และมีบทบาทเป็นคำอธิบาย (complement) ในประโยค.
 4. บทบาทของเป็นเรื่องเสริม (Appositive)

  • คำนามสามารถเป็นเรื่องเสริมที่ใช้เพื่ออธิบายหรือขยายคำนามที่อยู่ในประโยค เช่น “เจ้าของร้าน, คุณสมชาย, มาเข้าร้านแล้ว.” ในประโยคนี้ “คุณสมชาย” เป็นเรื่องเสริมที่อธิบายเจ้าของร้านและมีบทบาทเป็นเรื่องเสริม (appositive) ในประโยค.
 5. บทบาทของเป็นเรื่องบวก (Direct Object)

  • คำนามสามารถเป็นเรื่องบวกในกรณีที่มีกริยาที่กระทำในประโยค เช่น “เด็กมีรถยนต์สีแดง.” ในประโยคนี้ “รถยนต์สีแดง” เป็นเรื่องบวกที่เป็นวัตถุของการกระทำ (มี) ที่เด็กทำ และมีบทบาทเป็นเรื่องบวก (direct object) ในประโยค.
 6. บทบาทของเป็นเรื่องเปรียบเทียบ (Comparative)

  • คำนามสามารถใช้ในบทบาทของเป็นเรื่องเปรียบเทียบเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบสิ่งหรือบุคคลในประโยค เช่น “John เก่งกว่า Mary.” ในประโยคนี้ “John” และ “Mary” เป็นคำนามที่ใช้เปรียบเทียบกัน และมีบทบาทเป็นเรื่องเปรียบเทียบ (comparative) ในประโยค.

คำนามมีความสำคัญในการสร้างประโยคและความหมายในภาษา และมีหลายบทบาทที่สามารถเป็นได้ในประโยคตามบทบาทและสถานการต่าง ๆ ที่มี.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com