คำนามที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกาย

5 คำนาม ที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติ?

คำนามที่แสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติเช่นความรู้สึกคืออะไร?

คำนามที่ใช้ในการแสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติเช่นความรู้สึก เรียกว่า “คำนามนามสัมพันธ์” หรือ “คำนามนามเฉพาะ” คำนามนามสัมพันธ์อธิบายสิ่งของหรือความคิดให้เราเข้าใจและมักจะไม่สามารถมังกระหว่างมือได้ เช่น

  1. ความรัก ความรักเป็นความรู้สึกและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความรัก” ใช้ในการอธิบายความรู้สึกนี้ เช่น “ความรักของเขาทำให้เขามีความสุข.”

  2. ความสุข ความสุขไม่มีร่างกายและเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกในใจ คำนาม “ความสุข” ใช้ในการอธิบายสภาวะนี้ เช่น “เราต้องการความสุขในชีวิต.”

  3. ความเสียดาย ความเสียดายเป็นความรู้สึกและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความเสียดาย” ใช้ในการอธิบายสิ่งของนี้ เช่น “เขารู้สึกความเสียดายจากผลการตัดสินใจของเขา.”

  4. ความคิด ความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจและไม่มีร่างกาย คำนาม “ความคิด” ใช้ในการอธิบายเรื่องนี้ เช่น “ความคิดสร้างสรรค์ของเขามีความเป็นสิ่งใหม่.”

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนามนามสัมพันธ์เพื่อแสดงชื่อของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติ

  1. “ความรักที่ของเขาสำคัญกว่าทุกสิ่งในโลก.”
  2. “ความสุขมาจากความคิดสบายใจ.”
  3. “ความเสียดายที่เขารู้สึกตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้.”
  4. “ความคิดเกี่ยวกับอนาคตทำให้เขาตื่นเต้น.”
  5. “ความรู้สึกของเธอช่วยสร้างเรื่องราวที่สวยงาม.”

ในทุกกรณี, คำนามนามสัมพันธ์ถูกใช้ในการอธิบายและประกอบประโยคเพื่อเน้นความหมายหรือลักษณะของสิ่งของที่ไม่มีร่างกายหรือคุณสมบัติให้มากขึ้นในบริบททางการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com