ภาษีขาย

ภาษีขาย วิธีคิด 7% สรุป Vat มูลค่าเพิ่มคิดคำนวณ?

ภาษีขาย

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้นๆและกิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งสรรพากรในทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนไหนให้ถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆ

ภาษีขาย
ภาษีขาย
    ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการเมื่อขายสินค้าหรือรับชำระค่าบริการ
         ความสำคัญของการเก็บภาษีขายเป็นการป้องกันการหลบหนีภาษี ช่วยเอื้อ
อำนวยต่อการลงทุน มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพราะโดยทั่วไปทุกขั้นตอนการ
ผลิตและการจำหน่าย จะใช้อัตราภาษีเดียวสำหรับสินค้าและบริการทุกขั้นตอน จึงไม่
ก่อให้เกิดการบิดเบือนในการผลิต และการบริโภค
         หากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้ออกใบกำกับภาษีในการขาย
ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ก็จะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษี ผู้ฝ่าฝืน อาจได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา