SYNONYMS

108 SYNONYMS กลุ่มคำซ้ำ A-Z ที่มักเขียนผิด?

Synonym

รวมศัพท์ Synonym ใช้บ่อย 2564

Synonym คือ กลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เรียกว่าเป็น similar words โดยจะสามารถใช้แทนกันได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ซ้ำ ๆ เหมือนเดิมทั้งบทความ เพิ่มอรรถรสในการสื่อสารได้ และเพื่อให้เกิดการเล่นคำที่ทำให้บทความดูน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น นิยมใช้กับบทความยาว ๆ ที่ต้องเอ่ยถึงคำศัพท์นั้น ๆ อยู่บ่อย ๆ จึงนิยมเปลี่ยนคำศัพท์ไปมาเพื่อไม่ให้ดูซ้ำซากนั้นเอง หลักการสำคัญก็คือจะต้องความหมายแทนกันได้

synonym
synonym

ข้อควรระวัง คำที่มักเขียนผิด : synnonym, sysnonym, symnonym,

similar words

หมวดกลุ่มคำศัพท์ Synonyms ที่มีการใช้บ่อย

A

Amazing — incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, extraordinary

Anger — enrage, infuriate, arouse, nettle, exasperate, inflame, madden

Angry — mad, furious, enraged, excited, wrathful, indignant, exasperated, aroused, inflamed

Answer — reply, respond, retort, acknowledge

Ask — question, inquire of, seek information from, put a question to, demand, request, expect, inquire, query, interrogate, examine, quiz

Awful — dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant

B

Bad — evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, unpleasant, cross, nasty, unfriendly, irascible, horrible, atrocious, outrageous, scandalous, infamous, wrong, noxious, sinister, putrid, snide, deplorable, dismal, gross, heinous, nefarious, base, obnoxious, detestable, despicable, contemptible, foul, rank, ghastly, execrable

Beautiful — pretty, lovely, handsome, attractive, gorgeous, dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, resplendent, radiant, glowing, blooming, sparkling

Begin — start, open, launch, initiate, commence, inaugurate, originate

Big — enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, gargantuan, large, sizable, grand, great, tall, substantial, mammoth, astronomical, ample, broad, expansive, spacious, stout, tremendous, titanic, mountainous

Brave — courageous, fearless, dauntless, intrepid, plucky, daring, heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, doughty, mettlesome

Break — fracture, rupture, shatter, smash, wreck, crash, demolish, atomize

Bright — shining, shiny, gleaming, brilliant, sparkling, shimmering, radiant, vivid, colorful, lustrous, luminous, incandescent, intelligent, knowing, quick-witted, smart, intellectual

C

Calm — quiet, peaceful, still, tranquil, mild, serene, smooth, composed, collected, unruffled, level-headed, unexcited, detached, aloof

Come — approach, advance, near, arrive, reach

Cool — chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid

Crooked — bent, twisted, curved, hooked, zigzag

Cry — shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, bawl

Cut — gash, slash, prick, nick, sever, slice, carve, cleave, slit, chop, crop, lop, reduce

D

Dangerous — perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe

Dark — shadowy, unlit, murky, gloomy, dim, dusky, shaded, sunless, black, dismal, sad

Decide — determine, settle, choose, resolve

Definite — certain, sure, positive, determined, clear, distinct, obvious

Delicious — savory, delectable, appetizing, luscious, scrumptious, palatable, delightful, enjoyable, toothsome, exquisite

Describe — portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, represent, report, record

Destroy — ruin, demolish, raze, waste, kill, slay, end, extinguish

Difference — disagreement, inequity, contrast, dissimilarity, incompatibility

Do — execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain

Dull — boring, tiring„ tiresome, uninteresting, slow, dumb, stupid, unimaginative, lifeless, dead, insensible, tedious, wearisome, listless, expressionless, plain, monotonous, humdrum, dreary

E

Eager — keen, fervent, enthusiastic, involved, interested, alive to

End — stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, discontinuance

Enjoy — appreciate, delight in, be pleased, indulge in, luxuriate in, bask in, relish, devour, savor, like

Explain — elaborate, clarify, define, interpret, justify, account for

F

Fair — just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced, honest

Fall — drop, descend, plunge, topple, tumble

False — fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallacious

Famous — well-known, renowned, celebrated, famed, eminent, illustrious, distinguished, noted, notorious

Fast — quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy, mercurial, swiftly, rapidly, quickly, snappily, speedily, lickety-split, posthaste, hastily, expeditiously, like a flash

Fat — stout, corpulent, fleshy, beefy, paunchy, plump, full, rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky, elephantine

Fear — fright, dread, terror, alarm, dismay, anxiety, scare, awe, horror, panic, apprehension

Fly — soar, hover, flit, wing, flee, waft, glide, coast, skim, sail, cruise

Funny — humorous, amusing, droll, comic, comical, laughable, silly

G

Generally — about, all in all, almost always, altogether, approximately, as a rule, broadly, by and large, chiefly, commonly, conventionally, customarily, en masse, extensively, for the most part, habitually, largely,   mostly, normally, on average, on the whole, ordinarily, overall, popularly, practically, predominantly, primarily,   principally, publicly, regularly, roughly, roundly, thereabouts, typically, universally, usually, widely

Get — acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, accumulate, win, earn, rep, catch, net, bag, derive, collect, gather, glean, pick up, accept, come by, regain, salvage

Go — recede, depart, fade, disappear, move, travel, proceed

Good — excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous, expedient, helpful, valid, genuine, ample, salubrious, estimable, beneficial, splendid, great, noble, worthy, first-rate, top-notch, grand, sterling, superb, respectable, edifying

Great — noteworthy, worthy, distinguished, remarkable, grand, considerable, powerful, much, mighty

Gross — improper, rude, coarse, indecent, crude, vulgar, outrageous, extreme, grievous, shameful, uncouth, obscene, low

H

Happy — pleased, contented, satisfied, delighted, elated, joyful, cheerful, ecstatic, jubilant, gay, tickled, gratified, glad, blissful, overjoyed

Hate — despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate

Have — hold, possess, own, contain, acquire, gain, maintain, believe, bear, beget, occupy, absorb, fill, enjoy

Help — aid, assist, support, encourage, back, wait on, attend, serve, relieve, succor, benefit, befriend, abet

Hide — conceal, cover, mask, cloak, camouflage, screen, shroud, veil

Hurry — rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle

Hurt — damage, harm, injure, wound, distress, afflict, pain

good sysnonym
good sysnonym

I

Idea — thought, concept, conception, notion, understanding, opinion, plan, view, belief

Important — necessary, vital, critical, indispensable, valuable, essential, significant, primary, principal, considerable, famous, distinguished, notable, well-known

Interesting — fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, provocative, though-provoking, challenging, inspiring, involving, moving, titillating, tantalizing, exciting, entertaining, piquant, lively, racy, spicy, engrossing, absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling, spellbinding, curious, captivating, enchanting, bewitching, appealing

K

Keep — hold, retain, withhold, preserve, maintain, sustain, support

Kill — slay, execute, assassinate, murder, destroy, cancel, abolish

L

Lazy — indolent, slothful, idle, inactive, sluggish

Little — tiny, small, diminutive, shrimp, runt, miniature, puny, exiguous, dinky, cramped, limited, itsy-bitsy, microscopic, slight, petite, minute

Look — gaze, see, glance, watch, survey, study, seek, search for, peek, peep, glimpse, stare, contemplate, examine, gape, ogle, scrutinize, inspect, leer, behold, observe, view, witness, perceive, spy, sight, discover, notice, recognize, peer, eye, gawk, peruse, explore

Love — like, admire, esteem, fancy, care for, cherish, adore, treasure, worship, appreciate, savor

M

Make — create, originate, invent, beget, form, construct, design, fabricate, manufacture, produce, build, develop, do, effect, execute, compose, perform, accomplish, earn, gain, obtain, acquire, get

Mark — label, tag, price, ticket, impress, effect, trace, imprint, stamp, brand, sign, note, heed, notice, designate

Mischievous — prankish, playful, naughty, roguish, waggish, impish, sportive

Move — plod, go, creep, crawl, inch, poke, drag, toddle, shuffle, trot, dawdle, walk, traipse, mosey, jog, plug, trudge, slump, lumber, trail, lag, run, sprint, trip, bound, hotfoot, high-tail, streak, stride, tear, breeze, whisk, rush, dash, dart, bolt, fling, scamper, scurry, skedaddle, scoot, scuttle, scramble, race, chase, hasten, hurry, hump, gallop, lope, accelerate, stir, budge, travel, wander, roam, journey, trek, ride, spin, slip, glide, slide, slither, coast, flow, sail, saunter, hobble, amble, stagger, paddle, slouch, prance, straggle, meander, perambulate, waddle, wobble, pace, swagger, promenade, lunge

Moody — temperamental, changeable, short-tempered, glum, morose, sullen, mopish, irritable, testy, peevish, fretful, spiteful, sulky, touchy

N

Neat — clean, orderly, tidy, trim, dapper, natty, smart, elegant, well-organized, super, desirable, spruce, shipshape, well-kept, shapely

New — fresh, unique, original, unusual, novel, modern, current, recent

O

Old — feeble, frail, ancient, weak, aged, used, worn, dilapidated, ragged, faded, broken-down, former, old-fashioned, outmoded, passe, veteran, mature, venerable, primitive, traditional, archaic, conventional, customary, stale, musty, obsolete, extinct

P

Part — portion, share, piece, allotment, section, fraction, fragment

Place — space, area, spot, plot, region, location, situation, position, residence, dwelling, set, site, station, status, state

Plan — plot, scheme, design, draw, map, diagram, procedure, arrangement, intention, device, contrivance, method, way, blueprint

Popular — well-liked, approved, accepted, favorite, celebrated, common, current

Predicament — quandary, dilemma, pickle, problem, plight, spot, scrape, jam

Put — place, set, attach, establish, assign, keep, save, set aside, effect, achieve, do, build

Q

Quiet — silent, still, soundless, mute, tranquil, peaceful, calm, restful

R

Right — correct, accurate, factual, true, good, just, honest, upright, lawful, moral, proper, suitable, apt, legal, fair

Run — race, speed, hurry, hasten, sprint, dash, rush, escape, elope, flee

S

Say/Tell — inform, notify, advise, relate, recount, narrate, explain, reveal, disclose, divulge, declare, command, order, bid, enlighten, instruct, insist, teach, train, direct, issue, remark, converse, speak, affirm, suppose, utter, negate, express, verbalize, voice, articulate, pronounce, deliver, convey, impart, assert, state, allege, mutter, mumble, whisper, sigh, exclaim, yell, sing, yelp, snarl, hiss, grunt, snort, roar, bellow, thunder, boom, scream, shriek, screech, squawk, whine, philosophize, stammer, stutter, lisp, drawl, jabber, protest, announce, swear, vow, content, assure, deny, dispute

Scared — afraid, frightened, alarmed, terrified, panicked, fearful, unnerved, insecure, timid, shy, skittish, jumpy, disquieted, worried, vexed, troubled, disturbed, horrified, terrorized, shocked, petrified, haunted, timorous, shrinking, tremulous, stupefied, paralyzed, stunned, apprehensive

Show — display, exhibit, present, note, point to, indicate, explain, reveal, prove, demonstrate, expose

Slow — unhurried, gradual, leisurely, late, behind, tedious, slack

Stop — cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, end, finish, quit

Story — tale, myth, legend, fable, yarn, account, narrative, chronicle, epic, sage, anecdote, record, memoir

Strange — odd, peculiar, unusual, unfamiliar, uncommon, queer, weird, outlandish, curious, unique, exclusive, irregular

T

Take — hold, catch, seize, grasp, win, capture, acquire, pick, choose, select, prefer, remove, steal, lift, rob, engage, bewitch, purchase, buy, retract, recall, assume, occupy, consume

Tell — disclose, reveal, show, expose, uncover, relate, narrate, inform, advise, explain, divulge, declare, command, order, bid, recount, repeat

Think — judge, deem, assume, believe, consider, contemplate, reflect, mediate

Trouble — distress, anguish, anxiety, worry, wretchedness, pain, danger, peril, disaster, grief, misfortune, difficulty, concern, pains, inconvenience, exertion, effort

True — accurate, right, proper, precise, exact, valid, genuine, real, actual, trusty, steady, loyal, dependable, sincere, staunch

U

Ugly — hideous, frightful, frightening, shocking, horrible, unpleasant, monstrous, terrifying, gross, grisly, ghastly, horrid, unsightly, plain, homely, evil, repulsive, repugnant, gruesome

Unhappy — miserable, uncomfortable, wretched, heart-broken, unfortunate, poor, downhearted, sorrowful, depressed, dejected, melancholy, glum, gloomy, dismal, discouraged, sad

Use — employ, utilize, exhaust, spend, expend, consume, exercise

W

Wrong — incorrect, inaccurate, mistaken, erroneous, improper, unsuitable

หมวดกลุ่มคำบอกเวลา Synonyms ที่มีการใช้บ่อย

synonyms
synonyms

consistently — always, as usual, constantly, customarily, frequently, habitually, normally, per usual, persistently, regularly, routinely, steadily, typically

Normally — commonly, ordinarily, regularly, typically

Rarely — barely, hardly, infrequently, seldom

Regularly —  automatically, commonly, faithfully, frequently, repeatedly, routinely, systematically, usually

Uncommonly —  exceptionally, extremely, remarkably, strangely, unusually

Very often — again and again, generally, intermittently, many times, often, periodically, regularly, time and again, usually