ชื่อเต็มกรุงเทพ

138 อักษร ชื่อเต็มกรุงเทพ มหานครยาวที่สุดในโลก?

ชื่อเต็มกรุงเทพ

กรุงเทพ มหานคร ชื่อเต็ม และความหาย

กรุง เทพมหานครชื่อเต็ม คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตาร สถิต สักกทัตติย วิษณุกรรมประสิทธิ์

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตได้ให้ ความหมายว่า กรุง เทพมหานครนครอันยิ่งใหญ่ ของ เทพ, อมรรัตนโกสินทร์ เป็นคลังแก้วของเทพอันยิ่งใหญ่ (หมายถึงที่เก็บพระแก้วมรกต), มหินทราอยุธยา เป็นเมืองยิ่งใหญ่ที่ตีไม่แตก, มหาดิลกภพ เป็นโลกที่ยอดยิ่ง , นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ เป็นเมืองหลวงแห่งแก้วเก้าประการที่น่ารื่นรมย์, อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน- สถาน ยิ่งใหญ่อันเป็นที่ประทับของพระราชาผู้ประเสริฐสุด, อมรพิมานอวตารสถิต เป็นวิมานที่เทพ อวตารมาสถิตอยู่, สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ซึ่งท้าวสักกะ (พระอินทร์) ประทานให้วิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างให้

ที่มา:cad.go.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com