การบริหารเวลา ในการเรียน

8 การบริหารเวลาในการเรียนเทคนิคเพื่อความสำเร็จโคตรเจ๋ง?

วิธีการสร้างและบริหารจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

การสร้างและบริหารจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนั้นนี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 1. กำหนดเป้าหมาย ก่อนที่คุณจะเริ่มการเรียนรู้ ให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการทำอะไรในเวลาที่กำหนด เป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณมีการกระจายความสนใจและทุ่มเทในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 2. สร้างแผนการเรียนรู้ สร้างแผนการเรียนรู้ที่ระบุกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำและกำหนดเวลาในการทำแต่ละกิจกรรม จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับความสำคัญของแต่ละกิจกรรม และระบุเวลาที่ต้องใช้ในการทบทวนหรือฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน

 3. สร้างตารางเวลา ใช้ตารางเวลาหรือปฏิทินเพื่อจัดการเวลาของคุณ กำหนดเวลาในการเรียนรู้ เวลาสำหรับงานที่ต้องทำ และเวลาสำหรับพักผ่อน อย่าลืมให้เวลาเพียงพอสำหรับกิจกรรมที่คุณสนใจอย่างอื่นๆ เช่นการออกกำลังกายหรือเรียนดนตรี เพื่อสร้างสมดุลในชีวิต

 4. การตั้งค่าล่วงหน้า ก่อนเริ่มงานที่ต้องทำ คุณควรทำการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อให้ตัวคุณพร้อมที่จะเริ่มงาน ปรับเวลาของอุปกรณ์ที่อาจทำให้คุณสะดวกต่อการเรียนรู้ เช่น ปิดการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์หรือการตั้งค่าโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน

 5. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเวลา มีหลายแอปพลิเคชันและเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเวลา ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสร้างรายการงาน ตั้งเวลาแจ้งเตือน เช่น ToDoist, Trello, Google Calendar หรือใช้เทคโนโลยีการจัดการเวลาอื่นๆ เช่น Pomodoro Technique เพื่อช่วยในการตั้งเวลาการทำงานและการพักผ่อน

 6. การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สะดวกสบายและไม่มีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เช่น ระเบียบเอกสาร เรียงหนังสือหรือเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

 7. การให้เวลาสำหรับการพักผ่อน การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ให้ตั้งเวลาพักผ่อนเพื่อทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ เช่น อ่านหนังสือ เล่นเกม หรือออกกำลังกาย และอย่าลืมให้ร่างกายและจิตใจพักผ่อนเพียงพอ

 8. ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ทราบวิธีที่คุณทำงานได้ดีที่สุด บางคนอาจเป็นแบบได้ผลดีกับการทำงานเป็นช่วงๆ และพักกลางคัน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจใช้เวลายาวๆ แต่มีระยะเวลาพักผ่อนสั้นๆ สำหรับแต่ละคน ลองปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การสร้างและบริหารจัดการเวลานั้นเป็นกระบวนการที่ต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ลองทดลองและปรับปรุงวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณเอง

การบริหารเวลาในการเรียน

การบริหารเวลาในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นี่คือบราวด์ไลน์เบื้องต้นในการบริหารเวลาในการเรียน

 1. กำหนดเป้าหมายการเรียน ก่อนที่คุณจะเริ่มการเรียนรู้ ต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อรู้ว่าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเนื้อหาใด กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนและเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

 2. สร้างแผนการเรียน วางแผนการเรียนโดยกำหนดเวลาที่จะใช้ในการศึกษาแต่ละวิชาหรือเนื้อหา เขียนลงในปฏิทินหรือตารางเวลา จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับความสำคัญของแต่ละวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้

 3. จัดการกับเวลาการเรียน ให้ตั้งเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียน เลือกเวลาที่คุณรู้สึกสดชื่นและสามารถทำงานได้ดีที่สุด เพื่อให้ความสำเร็จในการเรียนรู้

 4. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ แยกเวลาการเรียนออกเป็นส่วนย่อยๆ เช่นการอ่านหนังสือ การศึกษาหัวข้อหลัก การทำแบบฝึกหัด การสร้างโน้ต และการฝึกทักษะทางปฏิบัติ เน้นการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละวิชา เช่น การสร้างแผนผังความคิด การใช้เทคโนโลยีในการเรียน เป็นต้น

 5. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารเวลา ใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือการบริหารเวลา เช่น แอปพลิเคชันที่จัดการงานรายวันหรือตารางเวลา เช่น Google Calendar, Todoist, Trello หรือใช้เครื่องมือ Pomodoro Technique เพื่อช่วยในการจัดเวลาการทำงานและการพักผ่อน

 6. ลดสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา ระวังการสิ่งที่สูญเสียเวลา เช่น การเล่นสื่อสังคม การทำงานหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ระวังการลงทุนเวลาในกิจกรรมที่ไม่สร้างประโยชน์

 7. รับรู้จุดสำคัญของพักผ่อน การให้เวลาพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ให้ตั้งเวลาสำหรับการพักผ่อนที่เหมาะสม เช่น ทำการออกกำลังกาย ฟังเพลง ดูหนัง หรือทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ

 8. ประเมินและปรับปรุง ตรวจสอบว่าวิธีการบริหารเวลาของคุณมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงได้อย่างไร เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณและปรับแผนการเรียนรู้ให้เข้ากับความต้องการของคุณในแต่ละครั้ง

การบริหารเวลาในการเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับปรุง จำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือการปรับและปรับปรุงวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และลักษณะส่วนบุคคลของคุณ

เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จ

นี่คือเทคนิคการบริหารเวลาที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

 1. วิเคราะห์และระบุความสำคัญ ทำการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมหรืองานที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงสุดต่อการเรียนรู้ของคุณ ให้ความสำคัญในเรื่องที่สำคัญที่สุดและใช้เวลาตรงกับความสำคัญนั้นๆ

 2. ใช้หลักการแบ่งเวลา ใช้หลักการแบ่งเวลา เช่น หลัก 80/20 (หรือหลักพาร์เซ็นต์ซึ่งก็คือหลักพาร์เซ็นต์ พาเรท ที่ 20% ของการลงทุนเวลาสามารถให้ผลลัพธ์ที่สูงมากกว่า 80% ของการลงทุนเวลา) ใช้เทคนิค Pomodoro (การแบ่งเวลาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 25 นาทีทำงานแล้วพัก 5 นาที) หรือใช้เทคนิค Time blocking (การจัดแผนกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)

 3. จัดตารางเวลา สร้างตารางเวลาหรือปฏิทินที่ชัดเจนเพื่อระบุกิจกรรมและเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน แบ่งเวลาสำหรับการเรียนรู้ การทบทวน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

 4. ตั้งเป้าหมายและเครื่องหมายเสร็จสิ้น กำหนดเป้าหมายในแต่ละวันหรือสัปดาห์และติดตามความคืบหน้าของคุณ ใช้เครื่องหมายเสร็จสิ้น เช่น ทำเครื่องหมายให้แล้วเมื่องานเสร็จสิ้น หรือใช้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนเล็กๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

 5. ลดสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา ระวังสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา เช่น การเล่นสื่อสังคม การส่งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ หรือการติดตามข่าวสารที่ไม่จำเป็น รู้จักบังคับใช้ความเข้มงวดต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้

 6. ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วย ใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลา เช่น แอปพลิเคชันเพื่อจัดการงานรายวัน แอปพลิเคชันตั้งเวลาแจ้งเตือน หรือโปรแกรมการจัดการเวลาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคุณ

 7. ศึกษาและปรับปรุง ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหารเวลาอื่นๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ให้ปรับปรุงวิธีการตามความเหมาะสมของคุณและการเรียนรู้ของคุณ

การบริหารเวลาเป็นกระบวนการที่ต้องทดลองและปรับปรุงตลอดเวลา ค้นหาวิธีที่เหมาะสมและทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคุณ

การบริหารจัดการเวลา time management

การบริหารจัดการเวลา (Time management) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตผลที่ดีขึ้น นี่คือขั้นตอนในการบริหารจัดการเวลา (Time management)

 1. วิเคราะห์และระบุเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการทำอะไรในเวลาที่กำหนด ระบุความสำคัญและลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ

 2. สร้างแผนการเรียนรู้หรือแผนการทำงาน วางแผนกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำในแต่ละวันหรือสัปดาห์ กำหนดเวลาที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยพิจารณาความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

 3. ใช้หลักการแบ่งเวลา ใช้หลักการแบ่งเวลา เช่น หลัก 80/20 (หรือหลักพาร์เซ็นต์ซึ่งก็คือหลักพาร์เซ็นต์ พาเรท ที่ 20% ของการลงทุนเวลาสามารถให้ผลลัพธ์ที่สูงมากกว่า 80% ของการลงทุนเวลา) หรือหลัก ABC (การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ตัวอักษร A, B, C) เพื่อใช้เวลาในกิจกรรมที่มีผลสูงสุด

 4. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารจัดการเวลา เช่น ปฏิทินออนไลน์ เครื่องมือการจัดการงาน และแอปพลิเคชันการแจ้งเตือน เพื่อช่วยในการจัดการเวลาและติดตามงาน

 5. ใช้เทคนิค Pomodoro เทคนิค Pomodoro เป็นการแบ่งเวลาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 25 นาทีทำงานแล้วพัก 5 นาที โดยเมื่อผ่านไป 4 รอบ Pomodoro ให้พักผ่อนยาว 15-30 นาที การใช้เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถสร้างสมดุลในการทำงานและพักผ่อน

 6. ลดสิ่งที่สร้างสละเวลา ระวังสิ่งที่สร้างสละเวลา หรือสิ่งที่มีความรบกวน เช่น การใช้เวลาในสื่อสังคมออนไลน์ การตอบกลับอีเมลหรือข้อความทันที เน้นใช้เวลากับกิจกรรมที่สร้างความมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์

 7. อนุญาตให้เวลาสำหรับการพักผ่อน อย่าลืมให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและการฟื้นฟู ประเมินและปรับตัวให้ทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายและสนุกสนาน

 8. ประเมินและปรับปรุง ประเมินวิธีการบริหารเวลาของคุณเป็นระยะเวลาและปรับปรุงตามความต้องการของคุณ พยายามทดลองและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของคุณ

การบริหารจัดการเวลาเป็นกระบวนการที่ต้องสอบถามและปรับปรุงตลอดเวลา จงใช้เทคนิคที่เหมาะสมและทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณเอง และจำไว้ว่าการบริหารจัดการเวลาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และชีวิตทั่วไป

การบริหารเวลาในชีวิต ประ จํา วัน

การบริหารเวลาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยในการบริหารเวลาในชีวิตประจำวัน

 1. วางแผนและตั้งเป้าหมาย ใช้เวลาเพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายของคุณในแต่ละวัน ระบุกิจกรรมที่ต้องทำ และกำหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีการกระจายความสำคัญและใช้เวลาให้เหมาะสม

 2. ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารเวลา เช่น ใช้แอปพลิเคชันตั้งค่าและเตือนเวลา เพื่อช่วยในการจัดตารางเวลา และการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาของกิจกรรมที่กำหนด

 3. การจัดการความสำคัญ ใช้หลัก 80/20 หรือหลัก ABC เพื่อกำหนดความสำคัญและลำดับความสำคัญของงาน ให้ส่วนใหญ่ของเวลาถูกใช้ในกิจกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จและความสำคัญสูงสุด

 4. สร้างระเบียบและลำดับความสำคัญ การจัดระเบียบและลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำเป็นประจำจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 5. ลดสิ่งที่สร้างสละเวลา ระวังการใช้เวลาในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สร้างประโยชน์ เช่น การใช้เวลาในโซเชียลมีเดีย หรือการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือความสำคัญ

 6. ให้เวลาสำหรับการพักผ่อน การให้เวลาสำหรับการพักผ่อนและการฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมดุลในชีวิต จัดเวลาให้กับกิจกรรมที่ทำให้คุณผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำโยคะ

 7. รักษาสมดุลในชีวิต ให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ ของชีวิต เช่น ครอบครัว สังคม และการฝึกอบรม อย่าลืมให้เวลาแก่สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการทำงาน

การบริหารจัดการเวลาในชีวิตประจำวันเป็นกระบวนการที่ต้องทำเป็นประจำและปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

5 วิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่คุณสามารถนำมาใช้ได้

 1. การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้คุณมีการกระจายเวลาและใช้เวลาในกิจกรรมที่สำคัญสูงสุด

 2. การใช้เทคโนโลยีช่วย ใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการเวลา เช่น แอปพลิเคชันตั้งค่าและเตือนเวลา แผนที่การทำงาน หรือแผนภูมิกิจกรรม

 3. เทคนิค Pomodoro ใช้เทคนิค Pomodoro ในการแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆ เช่น 25 นาทีทำงานแล้วพัก 5 นาที เพื่อช่วยให้คุณมีความสำเร็จและพักผ่อนที่สมดุล

 4. การจัดระเบียบและลำดับความสำคัญ ใช้การจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ เช่น ใช้หลัก ABC เพื่อจัดลำดับงานตามความสำคัญ หรือใช้เทคนิค Eisenhower Matrix เพื่อตัดสินใจและแยกงานตามความสำคัญและเร่งด่วน

 5. การเลือกใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกที่จะใช้เวลาในกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีและสร้างประสิทธิภาพ เช่น การใช้เวลาในการทำงานที่สำคัญที่สุด การศึกษา หรือพักผ่อนที่เหมาะสม

โดยการปรับใช้วิธีการเหล่านี้ให้เข้ากับรูปแบบการทำงานและลักษณะส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการบริหารเวลาของคุณได้มากขึ้น

ประโยชน์ของการบริหารเวลา

การบริหารเวลามีประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเราได้ นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญของการบริหารเวลา

 1. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเวลาช่วยให้เราใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนและกำหนดลำดับความสำคัญของงาน เราสามารถโฆษณาปัญหาการเลือก และใช้เวลากับกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์สูงสุดได้

 2. ลดความเครียด การบริหารเวลาช่วยลดความเครียดและกันอาการเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานต่อเนื่องและการดูแลต่างๆ โดยการวางแผนให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีความสุขและสมดุลในชีวิต

 3. เพิ่มคุณภาพชีวิต การใช้เวลาให้เหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เราสามารถมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่สร้างความสุข การพักผ่อน การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมีชีวิตส่วนตัว และการรับมือกับความสำเร็จในด้านต่างๆ

 4. เพิ่มสมาธิและการสะท้อนคิด เมื่อเราสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีโอกาสที่จะมีเวลาสำหรับการสะท้อนคิดและการคิดเชิงกว้างขึ้น เราสามารถพิจารณาและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้เราตัดสินใจที่ดีกว่าและสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์

 5. สร้างความสมดุลในชีวิต การบริหารเวลาช่วยให้เราสร้างความสมดุลในชีวิตระหว่างการทำงาน การพักผ่อน การเรียนรู้ ครอบครัว และสิ่งที่เราต้องการทำในชีวิต โดยการใช้เวลาให้เหมาะสมในแต่ละด้าน เราสามารถสร้างความพึงพอใจและความสุขที่มากขึ้นได้

การบริหารเวลามีประโยชน์มากมายในทั้งด้านบริบทการทำงานและคุณภาพชีวิตทั่วไป การใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารเวลาจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานของเรา

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com