ผังบัญชี

หมวด ผังบัญชีมาตรฐานมีตัวอย่างชัดเจน 5 หมวด?

หมวดบัญชี

การจัดหมวดหมู่ของบัญชี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. หมายเลข 1 = สินทรัพย์
2. หมายเลข 2 = หนี้สิน
3.หมายเลข 3 = ส่วนของผู้ถือหุ้น
4. หมายเลข 4 = รายได้
5. หมายเลข 5 = ค่าใช้จ่าย

ผังบัญชี

ผังบัญชี (Chat of General Ledger Accounts) คือ รายการบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับสินสันทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่กิจการมีอยู่ในระบบบัญชีของกิจการ โดยจัดให้มีชื่อและหมวดหมู่บัญชีอย่างเป็นระเบียบ

ผังบัญชีของแต่ละกิจการไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอยู่ที่ลักษณะของการดำเนินงาน ความละเอียดของแต่ละองค์กร การกำหนดตัวเลขนี้เป็นที่นิยมใช้กัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

ผังบัญชี
เลขที่บัญชีจาก 100000 ถึง 534000

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี หมวด ระดับ ประเภท บัญชีคุม


100000 สินทรัพย์

  • 110000 สินทรัพยหมุนเวียน 
  • 120000 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแกกรรมการและลูกจ้าง 
    • 121000 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
  • 130000 เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ 
    • 131000 เงินลงทุนบริษัท
  • 140000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) 
    • 141000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โรงงาน
     141010 ที่ดิน
     141020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง
     141030 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
     141110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
     141120 อาคารและโรงงาน
     141130 ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน
     141140 เครื่องจักร
     141150 ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน
     141160 เครื่องมือเครื่องใช้
     141170 ยานพาหนะ
     141180 ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์
     141190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
     141210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
     141220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและโรงงาน
     141230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน
     141240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร
     141250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน
     141260 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้
     141270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
     141280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์
     141290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
     142000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน
     142010 ที่ดิน
     142020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง
     142030 เครื่องสำนักงานระหว่างการติดตั้ง
     142110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
     142120 อาคารและสำนักงาน
     142130 ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน
     142140 เครื่องใช้สำนักงาน
     142150 ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน
     142170 ยานพาหนะ
     142180 ค่าระบบโปรแกรม
     142190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
     142210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
     142220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสำนักงาน
     142230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน
     142240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน
     142250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน
     142270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
     142280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม
     142290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
  • 150000 สินทรัพย์อื่น ๆ
    • 151000 รายจ่ายรอการตัดจ่าย
     152000 เงินมัดจำและเงินประกัน
     153000 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
     154000 เงินลงทุน
     155000 สินทรัพย์อื่น

200000 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  • 210000 หนี้สินหมุนเวียน
    • 211000 เจ้าหนี้การค้า
     211100 เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ
     211200 เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ
     211300 เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
     211400 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ
     212000 เงินกู้ยืมธนาคาร
     213000 ทรัสรีซีพ
     214000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
     214100 เงินปันผลค้างจ่าย
     214200 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
     215000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
     215100 เงินประกันสังคมค้างจ่าย
     215200 ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย
     215300 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
     215310 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1
     215320 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3
     215330 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 0
     215400 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
     215500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
     216000 เจ้าหนี้กรมสรรพากร
     216100 ภาษีขาย
     216110 ภาษีขายรอนำส่ง
     216200 เจ้าหนี้กรมสรรพากร
     216300 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย
     216400 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
     217000 รายได้รับล่วงหน้า
     217100 เงินมัดจำรับล่วงหน้า
     217200 รายได้รับล่วงหน้า
     218000 หนี้สินอื่นๆ
  • 220000 หนี้สินระยะยาว 
    • 221000 หนี้สินอื่น
     222000 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

300000 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุน 1 คุม

  • 310000 ทุนเรือนหุ้น 
  • 320000 สำรองตามกฎหมาย 
  • 330000 กำไร(ขาดทุน) สะสม 
    • 331000 กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
     332000 กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
  • 340000 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

400000 รายได้จาการขายสุทธิ รายได้ 1 คุม

  • 410000 รายได้จาการขายสินค้า 
    • 411000 รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ
     412000 รายได้จาการขายสินค้าสด
     413000 รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย
     414000 เพิ่มหนี้
  • 420000 รายได้จากการบริการ 
    • 421000 รายได้จากการโฆษณา
     422000 รายได้จากการให้บริการ
     422100 รายได้จากการจดทะเบียน
  • 430000 รายได้อื่น ๆ 
    • 431000 รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด
     432000 ดอกเบี้ยรับ
     433000 กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
     434000 กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา
     435000 เงินปันผล
     436000 รายได้อื่น ๆ

500000 ต้นทุนขาย

  • 511000 สินค้าคงเหลือต้นงวด 
    • 512000 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป
     512010 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป
     512100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ
     512200 ส่งคืนและส่วนลดรับ
     513000 สินค้าคงเหลือปลายงวด
     514000 ต้นทุนขายบริการ
     514100 ค่าวัสดุอุปกรณ์
     514200 ค่าแรงบริการ
     514300 ค่าไฟฟ้าน้ำประปา
     514400 ค่าโทรศัพท์
  • 520000 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
    • 521000 ค่าใช้จ่ายในการขาย
     521010 ค่านายหน้าพนักงานขาย
     521020 ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
     521030 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
     521040 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
     521050 ค่าโทรศัพท์
     521060 ค่าโทรเลขและไปรษณียากร
     521070 ค่าเบี้ยประกันภัย
     521080 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
     521090 ค่ารับรอง
     522000 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     522010 เงินเดือนและค่าแรง
     522020 ค่าล่วงเวลา
     522030 โบนัส
     522040 สวัสดิการ
     522050 กองทุนเงินทดแทน
     522060 ประกันสังคม
     522070 ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
     522080 ค่าวิจัยและพัฒนา
     522090 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
     522100 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน
     522110 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
     522120 ค่าธรรมเนียมส่งออก
     522121 ค่าอากรขาเข้า
     522130 ค่าภาษีรถ
     522140 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
     522150 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
     522160 ค่าภาษีโรงเรือน
     522170 ค่าภาษีต้องห้าม
     522180 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
     522190 ค่าน้ำมัน
     522210 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
     522220 ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร
     522230 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
     522240 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
     522250 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์
     522260 ค่าเช่าจ่าย
     522270 ค่าเช่ารถ
     522280 ค่าโทรศัพท์ในประเทศ
     522290 ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ
     522310 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
     522320 ค่าบริการจ่าย
     522330 ค่าจดทะเบียน
     522340 ค่าสมาชิก
     522350 ค่ารักษาความปลอดภัย
     522360 ค่าบริการทางธุรกิจ
     522370 ค่าตรวจสอบบัญชี
     522380 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร
     522390 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน
     522410 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ
     522420 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ตกแต่งและติดตั้ง
     522430 ค่าเสื่อมราคา-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน
     522440 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมอและเครื่องใช้
     522450 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนต่อเติมอาคาร
     522460 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน
     522470 ค่าเสื่อมราคา-ค่าตกแต่งและติดตั้ง
     522480 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
     522490 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม
     522500 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา
     522510 ค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าย
     522530 หนี้สูญ
     522540 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
     522550 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
     522570 ค่าบริจาคการกุศล
     522580 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
     522590 ค่าภาษีซื้อไม่ขอคืน
  • 530000 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    • 531000 ดอกเบี้ยจ่าย
     532000 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
     532100 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     533000 ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม
     534000 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ตัวอย่าง ที่จัดทำขึ้น เป็นตัวอย่าง ผังบัญชีบริษัทจํากัด ผังบัญชีร้านอาหาร ผังบัญชีอุตสาหกรรม ผังบัญชีโรงแรม เป็นผังบัญชีมาตรฐาน เนื่องจากแผนผังบัญชีที่จัดทำขึ้นใช้ชื่อตามผังบัญชีมาตรฐานการบัญชี คือ

 • 1.บัญชีหมวดสินทรัพย์
 • 2.บัญชีหมวดหนี้สิน
 • 3.บัญชีหมวดทุนหรือส่วนของเจ้าจอง
 • 4.บัญชีหมวดรายได้
 • และ 5.บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าชื่อบัญชีจะอยู่หมวดไหนก็สามารถนำไปเป็นตัวอย่างและปรับใช้ได้ ผังบัญชีที่นำมาใช้ นำมาจากผังบัญชีมาตรฐาน express บริษัทที่ประกอบกิจการ ธุรกิจ ซื้อมา ขายไป สามารถนำไปเป็น ตัวอย่างผังธุรกิจ ซื้อมา ขายไป ของกิจการได้เพื่อเป็นแนวทางในการจักทำบัญชี

คำค้น : จัดทำผังบัญชี, ผังบัญชี, ผังบัญชี 5 หมวด, ผังบัญชี excel, ผังบัญชี express, ผังบัญชี คือ, ผังบัญชีธุรกิจก่อสร้าง, ผังบัญชีธุรกิจผลิต, ผังบัญชีบริษัท, ผังบัญชีบริษัทจํากัด, ผังบัญชีมาตรฐาน, ผังบัญชีมาตรฐาน 2560 excel, ผังบัญชีมาตรฐาน express, ผังบัญชีมาตรฐาน บริษัท, ผังบัญชีมาตรฐานการบัญชี, ผังบัญชีร้านอาหาร, ผังบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป, ผังบัญชีอุตสาหกรรม, ผังบัญชีโรงแรม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com