คลังข้อมูล

5 หน้าที่ กรมพัฒนาการค้าข้อมูลงบการเงิน?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development) เป็นกรมที่ได้เปลี่ยนชื่อมาจากกรมเดิม คือ “กรมทะเบียนการค้า ” (Department of Commercial Registration) ตามผลการปฏิรูปราชการ ครั้งใหญ่ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประวัติความเป็นมาของกรมทะเบียนการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้จัดตั้ง กรมทะเบียนการค้าขึ้น เป็นกรมชั้นอธิบดีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อำมาตย์เอกพระโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) เนติบัณฑิตอังกฤษเป็นอธิบดีคนแรกของ กรมทะเบียน การค้า มีหน้าที่รักษามาตราชั่งตวงวัด และรับจดทะเบียนการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีที่ไหนบ้าง

ในเขตกรุงเทพ

ในกรุงเทพแบ่งเขต ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2446 8160-1, 67 , 69 FAX. 0 2446 8191
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) 48/3-4 ซ.รัชดา 20 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7253,55,56,59,66 FAX. 0 2276 7263
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา) อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388 ถ.สี่พระยา แขวงแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์) อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2
เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
โทร.0 2108 6076-77 Fax. 0 2108 6078
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1 ประตู 4) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.0 2143 7921-2
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2547-5155 FAX. 0 2547-5153

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งวัฒนะ

อาคาร : อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น : 1
ทางเข้า : ประตู 4
โทรศัพท์ : 1570
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th dbd.go.th

dbd datawarehouse

DBD DataWarehouse คือ แหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผู้ช่วยอัจฉริยะ วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน

dbd คลังข้อมูล

dbd คลังข้อมูล

กรมธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาระบบ DBD Business Data Warehouse : dbd คลังข้อมูลธุรกิจเพื่อ ติดอาวุธทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยและประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิด open data ค้นหาด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เกิดประโยชน์กับทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐ สร้างความแม่นยำ ในการลงทุน ตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนนโยบายส่งเสริมธุรกิจของประเทศ มากไปกว่านั้นขณะนี้ DBD Business Data Warehouse ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2019 ต้องขอกำลังหนุน จากประชาชนชาวไทยร่วมส่งแรงใจกดโหวตให้บริการนี้สามารถขึ้นสู่ 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิรับรางวัลระดับโลก

 • ประโยชน์ dbd คลังข้อมูล
  1. ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ตามความต้องการ ข้อมูลในนี้ที่เป็นที่สามารถเปิดเผยได้
  2. สามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจที่สนใจเพื่อดูแนวโน้มทิศทาง การเปลี่ยนแปลง ได้ด้วยต้นเอง ทุกที่ ทุกเวลา
  3. เปรียบเสมือนผู้ช่วยในการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและโอกาส ทางธุรกิจในแต่ละธุรกิจได้
  4. วิเคราะห์ตำแหน่งของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยง สถานะของธุรกิจทั้งรายนิติบุคคล รายพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ
  5. การวางแผนขยายธุรกิจ และการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท
 • dbd คลังข้อมูล มีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ดังนี้
  1. งบการเงิน
  2. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล
  3. สถานะของธุรกิจ
  4. สถิติการประกอบธุรกิจ ของประเทศไทย
  5. การวิเคราะห์อัตราการเติบโต การขยายตัว
  6. แนวโน้มของธุรกิจไทย เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Business Data Warehouse+ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือก เมนู บริการออนไลน์ เลือก DBD Data Warehouse+ เข้าถึงได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในแต่ละปีจะมีอัตราการใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ล้านครั้งต่อปี

เบอร์โทร dbd call center กรมธุรกิจการค้า ดังนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีที่ไหนบ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีที่ไหนบ้าง

1. กองทะเบียนธุรกิจ
– Call Center 1570 1570 0 2547 4441
2. กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
– ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 3012 0 2547 5155 0 2547 5155
– จองชื่อนิติบุคคล 3913 0 2547 4450 0 2547 4448
3. กองข้อมูลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3601-2 0 2547 4373 0 2547 4372-3
4. กองกำกับบัญชีธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3802 0 2547 4920 0 2547 5977
5. กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3196 0 2547 4511 0 2547 4512
6. กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911 0 2547 4445 0 2547 4445
7. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3181 0 2547 5951 0 2547 5952
8. กองธุรกิจบริการ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3188 0 2547 5962 0 2547 5963-4
9. กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3921 0 2547 4429 0 2547 4427-8
10. สำนักกฎหมาย
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3701 0 2547 4472 0 2547 4472
11. สำนักงานเลขานุการกรม
-ฝ่ายบริหารกลาง 3101 0 2547 4458-59 0 2547 4459
-กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3131-2 0 2547 4464 0 2547 4463
12. กองคลัง
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3501 0 2547 4510 0 2547 4509
13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3322 0 2547 5974 0 2547 4481
14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IT CENTER
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3642 0 2547 4381 0 2547 4383
15. กองตรวจสอบภายใน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3311 0 2547 4476 0 2547 4476
16. กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3192 0 2547 5960 0 2547 5973
17. กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3205,3982 0 2547 5048 0 2547 5048
18. กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 3913 0 2547 4449 0 2547 4448

DBD e-Filing

DBD-e-Filing

DBD-e-Filing

DBD e-Filing  คือ เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีXBRLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสาหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นิติบุคคลที่ต้อง นาส่งงบการเงิน ประมวลผล วิเคราะห์ และให้บริการประชาชน 3 วัน หรือ การยื่นงบกาเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นงบกาเงิน

การยื่นงบการเงินประจำปี

 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากรยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
 2. บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัดต้องนํางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี และต้อง ยื่นงบการเงิน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธียื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 1. บริษัทจํากัด ยืนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากนําส่งล่าช้า จะมีฐานความผิดไม่นําส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกําหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ ตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
 2. จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ) * บริษัทมหาชนจํากัด ยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม (หากนําส่งล่าช้า จะมีฐานความผิดไม่นําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 )

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

โครงสร้าง

โครงสร้างกรม

โครงสร้างกรม

อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ โดยส่งเสริมและ พัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
 2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้
  • กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและ บริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
  • กฎหมายว่าด้วยทะเบียน พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ
  • กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  • กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
  • กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  • กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
  • กฎหมาย ว่าด้วยหอการค้า
  • และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ
 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย