สมุดบัญชี

7 สมุดบัญชี แม่ค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ทำเองง่ายๆใช้ได้เลย?

สมุดบัญชี

ในความหมายทั่วๆ ไป ของคำว่า “สมุดบัญชี” มีหลากหลายความหาย เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีลูกหนี้ สมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน สมุดบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

แต่ในทางบัญชี สมุดบัญชี เป็นสิ่งที่ใช้จดบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกิจการ แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
  2. สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

ทั้ง 2 สมุดนี้ เป็นสมุดที่เชื่อมโยงกัน โดยการจัดทำ จะทำการบันทึกใส่รายกาาขั้นต้นและผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท เผื่อให้ทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในแต่ละรายการนำไปจัดทำงบทดลองและนำไปสู่การจัดทำงบการเงิน  นั้นเอง

งบทดลอง คือ งบที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อสรุปหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่กิจการมีอยุ่ ซึ่งได้บันทึกรายการตามหลักการบัยชีคู่และมีข้อมูลทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะนำมาจัดทำงบการเงิน

แต่ถ้าในความหายทั่วๆ ไป ของคำว่า “สมุดบัญชี” มีหลากหลายความหาย เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีลูกหนี้ สมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน สมุดบัญชีรายชื่อ เป็นต้น