เงินฝากธนาคาร

5 เงินฝากธนาคาร มีกี่ประเภทอะไรบ้าง?

เงินฝากธนาคาร

เงินฝาก ธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายในกิจการ มีลักษณะเป็นเงินฝากกระแสรายวัน หรือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากธนาคาร
เงินฝาก ธนาคาร checking account คือ

เงินฝากธนาคาร คือ

เงินฝากธนาคาร คือ (Cash in Bank or Deposit) หมายถึง เงินฝาก ธนาคารทุกประเภท บัตรเงิน ฝากที่ออกโดยธนาคาร และสลากออมสินพิเศษ … ดังนั้นในปัจจุบันจึงถือเอาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แสดงรวมไว้ในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ปัจจุบันเงินฝาก ธนาคารมีมากมายหลายแบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

 1. เงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากเผื่อเรียก (demand deposit)
 2. เงินฝากออมทรัพย์ (saving deposit)
 3. เงินฝากประจำ (time deposit) เงินฝากประจำนี้มีการแบ่งย่อยเป็นแบบต่าง ๆ

ประเภทของเงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากเดินสะพัด บริการฝากเงินหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ สามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีได้ โดยเงินฝากได้รับการคุ้มครองจากสถาบันเงินฝาก ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากที่ผู้ฝากจะเบิกถอนเมื่อใดก็ได้ โดยนำเอกสารคู่ฝากไปเบิกที่ธนาคาร หรือถอนจากเครื่องเอทีเอ็ม
 • บัญชีเงินฝากประจำ มี 2 ประเภท
  • ระยะสั้น เป็นรูปแบบการฝากเงินที่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 1 เดือน เงินฝากประจำนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นจะนำดอกเบี้ยสุทธิ รวมเข้าเป็นเงินต้น (จ่ายแบบดอกเบี้ยทบต้น)
  • แบบทั่วไป บัญชีฝากประจำที่ ให้คุณสามารถเลือกที่จะฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ฝากประจำระยะสั้น ฝากประจำระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
 • บัญชีเงินฝากระยะยาว ใช้เป็นหลักประกัน ขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน มักจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินไว้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น เหมาะ

สรุปโดยรวม ประเภทเงินฝาก

 1. บัญชีเงินฝากเดินสะพัด
 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 3. บัญชีเงินฝากประจำ
 4. บัญชีเงินฝากระยะยาว
 5. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ