ส่วนของเจ้าของ

6 ส่วนของเจ้าของมีอะไร แบบนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

หนี้สิน คือ

หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ

หนี้สิน หมายถึง เงินที่ยังติดค้างอยู่ยังต้องใช้คืน และการยืมโดยมีเงื่อนไขของการชำระคืน หนี้สินในภาษาของบัญชีจะแปลว่าสิทธิอันสามารถเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อกิจการที่จะต้องปลดภาระนั้นให้หมดไปในอนาคตโดยการชำระหนี้ตามข้อตกลง ซึ่งบางรายก็ต้องกระทำโดยไม่ชักช้า บางรายก็อาจเป็นระยะเวลานานโดยภาระผูกพันนั้นจะมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็นข้อผูกมัดหรืออาจจะเป็นข้อบังคังตามกฎหมาย ซึ่งธุรกิจสามารถชำระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากหนี้สิน ซึ่งมีหลายวิธีที่สามารถชำระหนี้สินได้ มีดังต่อไปนี้

หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ

 1. ธุรกิจชำระหนี้โดยการจ่ายด้วยเงินสด
 2. ธุรกิจชำระหนี้ด้วยการโอนสินทรัพย์อื่นๆไปให้เจ้าหนี้
 3. ธุรกิจชำระหนี้ด้วยการให้บริการ
 4. ธุรกิจชำระหนี้โดยการเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่
 5. ธุรกิจชำระหนี้โดยการแปลงสภาพจากหนี้สินเป็นทุน
 6. การที่เจ้าหนี้ทำการยกหนี้ให้จากการปรับโครงสร้างหนี้

หนี้สินทางบัญชี

หนี้สินทางการบัญชีตัดเป็นประเภทตามภาระที่ผูกพันจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

หนี้สินหมุนเวียน

 1. หนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้น คือภาระผูกพันที่ธุรกิจต้องชำระหนี้คืนภายในระยะเวลา 1 ปี และธุรกิจจะชำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวีนที่เกิดขึ้นแล้วและทราบมูลค่าของหนี้เป็นตัวเงินได้แน่นอน ทราบจำนวนหนี้ หนี้ที่ต้องชำระคืนและวันที่ชำระคืนที่แน่นอนได้แก่
 • เจ้าหนี้ เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆตามที่ตกลงกันไว้เช่น 60 วัน 90 วัน และ 2/10, n/30 เจ้าหนี้การค้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ถ้าต้องการให้ใช้หนี้ได้เร็วเจ้าหนี้อาจนำเอาระบบส่วนลดมาใช้เพื่อให้เกิดการจูงใจในการชำระหนี้
 • ภาษีค้างจ่าย
 • ตั๋วจ่ายเงินระยะสั้น เป็นจำนวนเงินที่กำหนดระยะเวลาโดยทั่วไปจะแบ่งแยกย่อยออกไป
  • ตั๋วเงินจ่ายเพื่อการค้า เป็นตั๋วเงินจ่ายที่ธุรกิจออกให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการ
  • ตั๋วเงินจ่ายเงินกู้ระยะสั้น เป็นตั๋วเงินจ่ายที่ธุรกิจออกให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการกู้ยืมเงิน
  • ตั๋วเงินจ่ายอื่นๆ เป็นตั๋วเงนจ่ายที่ธุรกิจออกในการซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ
 • เงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร
 • ค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย เกิดจากรายการที่กิจการได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการจากบุคคลหรือหน่วยงานใดในงวดบัญชีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดบัญชี กิจการยังไม่ได้ชำระเงิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้แก่เงินปันผลค้างจ่าย ค่าแรงค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าเช่าค้างจ่าย ค่าน้ำค่าไฟค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
 • เงินมัดจำหรือเงินประกัน หมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าหรือพนักงานเพื่อเป็นการประกันว่าธุรกิจจะปฏิบัติตามสัญญา และจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 • โบนัสค้างจ่าย หมายถึงผลตอบแทนทางธุรกิจที่มีให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าแรงประจำ ซึ่งโบนัสนี้จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้โดยดูจากผลของการดำเนินงานของธุรกิจว่ามีกำไรหรือไม่ ซึ่งถ้าขาดทุนหรือกำไรต่ำ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายโบนัสก็ได้ การคำนวณโบนัสจะคำนวณได้จาก
  • กำไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้
  • กำไรหลังหักโบนัสแต่ก่อนหักภาษีเงินได้
  • กำไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส
  • กำไรหลังหักโบนัสและภาษีเงินได้
 1. หนี้สินระยะยาว คือภาระผูกพันที่ธุรกิจต้องชำระหนี้สินคืนภายในระยะเวลามากกว่า1ปี ถือเป็นโครงสร้างเงินทุนของกิจการเพราะหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้ที่มีต้นทุนของเงินทุนซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยจ่ายออก หนี้สินระยะยาวถือเป็นโครงสร้างของเงินทุน ของธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนของธุรกิจ ข้อดีของหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะยาว
 • ธุรกิจสามารถรับรู้รายจ่ายที่แน่นอนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดอายุของสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินต้นที่กู้ยืม
 • ดอกเบี้ยจ่ายที่ธุรกิจจ่ายให้กับเจ้าหนี้ในหนี้สินระยะยาว ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักภาษีได้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • ธุรกิจสามารถระบุเงื่อนไข ต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการและฐานะทางการเงินของธุรกิจได้เช่นสิทธิในการขอไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวก่อนครบกำหนด
 • เจ้าหนี้ในหนี้สินระยะยาวไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการบริหาร จึงมีผลให้ธุรกิจไม่เสียส่วนได้ส่วนเสียของตนลง

ประเภทหนี้สินระยะยาว

ประเภทของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดมูลค่าของหนี้สินไอ้ย่างชัดเจนดังนี้

 • เงินกู้ระยะยาว คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน
 • เจ้าหนี้เงินจำนอง เป็นหนี้สินระยะยาวที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ตั๋วจ่ายเงินระยะยาว ใช้สำหรับซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่นที่ดิน เครื่องจักร อาคาร กรรมสิทธิ์ของทรัพย์จะได้ก็ต่อเมื่อกิจการชำระเงินครบตามกำหนดสัญญา
 • หนี้สินเงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายเมื่อครบอายุการเกษียณอายุของลูกจ้าง
 • หนี้สินเงินบำนาญ หมายถึงภาระผูกพันที่ธุรกิจจะต้องจ่ายให้กับบุคคลากรของธุรกิจที่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุการทำงาน
 • รายได้รอตัดบัญชี หมายถึงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมาจากลูกค้าล่วงหน้าแต่กิจการยังไม่ได้จัดส่งหรือทำให้ได้ เมื่อส่งมองเสร็จแล้วจึงถือเป็นรายได้ของกิจการ หากรายได้มีกำหนดระยะเวลาเกิน1ปีถือว่าเป็นหนี้สินระยะยาว
 • หุ้นกู้หรือพันธบัตร ที่เกิดจากกิจการต้องการเงินทุนจำนวนมากจึงได้ออกหุ้นกู้ออกมา หุ้นกู้ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น หน่วยงานของภาคเอกชนจะเรียกว่าหุ้นกู้ ส่วนหน่วยงานของรัฐบาลจะเรียกว่าพันธบัตร ซึ่งโดยลักษณะและความหมายนั้นคือตัวเดียวกัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com