ลงทะเบียนคนจน

5 ลงทะเบียนคนจน สมัครวันไหนบัตรสวัสดิการ?

ลงทะเบียนคนจน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

(อัพเดตที่เดียวจบ) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนได้วันไหน 2564

หลังจากที่มีข่าวเรื่องการเลื่อนการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่คนเรียกว่าบัตรคนจน ของปี 2564 ด้วยกันหลายรอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ผู้สมัครควรเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถเช็คข้อมูลความเคลื่อนไหว หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับทางเว็บไซด์ของกระทรวงการคลังก็ได้เช่นกัน www.mof.go.th

ลงทะเบียนคนจน
ลงทะเบียนคนจน

โดยปกติการได้รับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรายได้เป็นสำคัญ ซึ่งในปี 2564 ผู้สมัครลงทะเบียนจะได้รับสิทธิเป็นสองเด้ง เรียกได้ว่าเป็นเงินจากเราชนะ และเงินพิเศษด้วยเช่นกัน ภายใต้มาตรการเยียวยาเพื่อผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

มาตรการเยียวยา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

มาตรการเพื่อเยียวยาเพื่อผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 1. ผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับจำนวนเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในวงเงินจำนวน 1,200 บาท โดยจะมีการแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนถึงธันวาคม 2564
 2. ผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิเราชนะ โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2564 สำหรับรายละเอียดสิทธิเราชนะสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการโอนเงินในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท และวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงิน 1,000 บาท

ทั้งนี้วิธีการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับโครงการเราชนะ จะต้องใช้งานผ่านบัตรการ์ด และชำระเงินผ่านเครื่อง EDC และแอปพริเคชันถุงเงินที่ร้านค้าเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้งานบัตรได้กับร้านที่รับโครงการถุงเงินธงฟ้า โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
จะมีความแตกต่างกับปี 2563 ไปด้วย โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครลงทะเบียนจะมี ดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย โดยมีเกณฑ์อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้สมัครจะต้องว่างงาน หรือจะต้องมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเท่านั้น
3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท)
4. ผู้สมัครจะถูกพิจารณารายได้ต่อครัวเรือนด้วยเช่นกัน
5. หากผู้สมัครมีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ จะต้องถูกนำมาประกอบการพิจารณา โดยถ้ามีรถยนต์จำนวน 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามีการถือบัตรเครดิต โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่พิจารณาจะยึดตามชื่อเอกสารสิทธิ์เท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของปี 2564 จะมีการเช็คข้อมูลใหม่ทั้งหมด หากคุณไม่เคยลงทะเบียนคนจนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน หรือเคยลงทะเบียนแล้วในปี 2563 ก็จะต้องลงทะเบียนคนจนใหม่ทั้งหมด โดยวิธีการสมัครลงทะเบียนไม่ได้ยากอย่างที่คิด โดยการลงทะเบียนคนจนออนไลน์ผ่าน

1. ผู้สมัครจะต้องใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะต้องไปรับแบบฟอร์มที่จุดบริการ ได้แก่
– จุดบริการธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
– จุดบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ
– จุดบริการธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
– สำนักงานคลังประจำจังหวัด 76 จังหวัด
– สำนักงานเขตจำนวน 50 เขต (เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2. เมื่อได้รับแบบฟอร์มแล้วจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของผู้สมัคร โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูลได้ในหัวข้อถัดไป (หัวข้อ: วิธีการกรอกข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน)
3. เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วน ตรวจเอกสารให้ดีแล้วลงชื่อท้ายปบบฟอร์มให้เรียบร้อย
4. ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารสำเนาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ได้แก่

เอกสารสำเนาที่จำเป็นต้องแนบ ได้แก่

 • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารหน้าทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
 • เอกสารสำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย

เอกสารสำเนาเพิ่มเติมอื่น ๆ ถ้ามี ได้แก่

 • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • เอกสารสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (เฉพาะกรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
 • เอกสารสำเนาใบทะเบียนสมรส
 • เอกสารสำเนาหนังสือรับมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารสำเนาใบรับรองแพทย์
 • เอกสารสำเนาผู้รับอุปการะ
 • เอกสารสำเนาการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร
 1. แนบเอกสารทั้งหมดรวมกันและนำส่งเอกสารแก่เจ้าหน้าที่
 2. ผู้สมัครจะต้องได้รับเอกสารส่วนท้ายเอกสารแบบฟอร์มที่ยื่นสมัครลงทะเบียน
 3. เสร็จสิ้นการสมัครลงทะเบียน รอพิจารณาและแจ้งผลการสมัคร

ขั้นตอนลงทะเบียนคนจน

ลงทะเบียน บัตรคนจนผ่านเว็บไซต์
ลงทะเบียน บัตรคนจนผ่านเว็บไซต์

วิธีการกรอกข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน

การกรอกข้อมูลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อย  โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดในการส่งเอกสารการสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. การกรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

รายละเอียดได้แก่ วันเดือนปีที่เขียนใยสมัครลงทะเบียน, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน (โดยจะต้องเป็นสถานที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนผู้สมัครก็ได้), เบอร์โทรศัพท์มือถือ, สถานภาพการสสมรสปัจจุบัน, สภาพความเป็นอยู่, สถานภาพครอบครัว (โดยจะต้องให้รายละเอียดสมาชิกครอบครัว)

 1. กรอกข้อมูลด้านรายได้ของผู้สมัคร

ให้ผู้สมัครใส่รายละเอียดการประมาณรายได้เฉพาะของผู้สมัครเองในปีที่ผ่านมาให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด ในช่องอาชีพ/การทำงาน

รายละเอียดได้แก่ รายได้ทั้งหมดของปีที่มา 2563, เลือกอาชีพปัจจุบันที่สร้างรายได้หลัก เช่น อาชีพว่างงาน อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพข้าราชการ อาชีพเกษตรปลูกพืช (จะต้องระบุพืชที่ปลูก) อาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น หากไม่มีอาชีพที่ระบุเลือก อื่น ๆ

 1. กรอกข้อมูลด้านทรัพย์สินของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องระบุมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มี โดยยึดตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองอยู่ ทรัพย์สินที่มีรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วยเช่นกัน เช่น หากผู้สมัครมีอาชีพเกตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สปก ก็ต้องทำเครื่องหมายว่ามี สำหรับช่อง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่องของทรัพย์สินรถยนต์ก็เช่นกัน ให้ยึดตามชื่อเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองเท่านั้น หากมีรถยนต์ที่เล่มทะเบียนเป็นชื่อผู้สมัครก็ให้ระบุว่ามี นอกจากนี้ให้ระบุประเภทของทรัพย์สินทางการเงินที่มีอื่น และใส่มูลค่า ถ้ามี

 1. กรอกข้อมูลหนี้สิน

รายละเอียดส่วนนี้สามารถระบุจำนวนหนี้นอกระบบด้วยได้เช่นกัน โดยสามารถระบุหนี้ส่วนต่าง ๆ ที่มีได้ทั้งหมด

 1. การป้อนข้อมูลสวัสดิการ

รายละเอียดจะมีเพียงสองส่วนเท่านั้นคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และกองทุนประกันสังคม ม33/339/40 หากมีส่วนตรงไหนก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลย หากไม่มีก็ไม่ต้องระบุ

 1. ลงชื่อผู้สมัครเพื่อรับรองข้อมูลข้างต้น

ส่วนสุดท้ายจะต้องตรวจเช็คข้อมูลที่กรอกมาข้างต้นทั้งหมดว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ การนั้นอ่านการรับรอง และลงชื่อผู้สมัครให้ความยินยอมให้เรียบร้อย

 1. ส่วนหลักฐานท้ายแบบฟอร์มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นส่วนที่ผู้สมัครจะได้คืนเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเอกสารส่วนนี้ด้วยเช่นกัน จากนั้นพนักงานเมื่อรับเอกสารจะประทับตราเอกสาร และนำส่งคืนผู้สมัคร