ใบส่งสินค้าชั่วคราว

7 ใบส่งสินค้าชั่วคราว | ใบส่งของวิธีทำได้เองใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ

ใบส่งสินค้าชั่วคราว

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว

ใบส่งสินค้าชั่วคราว (Temporary delivery note) หมายถึง เอกสารที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ส่งให้กับผู้รับสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีความเข้าใจและตกลงรวมกัน ไม่สามารถนำมาลง บันทึกบัญชี หรือ เป็นเอกสารที่ใช้ทางภาษีได้

บิลส่งของ

บิลส่งของ

ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่าน ๆ หู แต่ ไม่ทราบความหมาย ความสำคัญจริง ๆ ของใบส่งของ หรือบางกิจการไม่ได้ใช่เอกสารชนิดนี้แต่ได้รับมา ก็ไม่รู้จะลงบันชีอย่างไร

ใบส่งของ คือ

ใบส่งของชั่วคราว เป็นเอกสาร ที่ธุรกิจบางประเภท จะต้องใช้แล้วจำเป็นต้องใช้มัน ถือเป็นเอกสารที่รับรู้ระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขายเท่านั้น ไม่ได้มีผลทางภาษีจากกรมสรรพากร แต่อย่างใด แต่!! ก็อาจจะนำมาเป็นหลักฐานทางภาษีหากมีการตรวจสอบสินค้า หรือรายได้ ค่าใช้จ่าย ของใบส่งของชั่วคราวใช้เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจตามมาได้อีก หากเกิดการผิดตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ของ รายการสินค้าที่ส่งมา จำนวน ราคาที่จ่าย หรือรายละเอียดต่าง ๆ

ใบส่งของ 

ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้ส่ง (ผู้ขาย) ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า รายละเอียดภายในใบส่งสินค้าก็จะเป็นชนิดของสินค้า จำนวนของสินค้า ลักษณะของสินค้าที่ถูกส่งมอบ เอกสารใบส่งของมีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ส่งของ และผู้รับของไม่ว่าจะเป็นจำนวนของสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงในใบส่งของ

หากใบส่งของนั้นไม่ระบุจำนวนเงินก็ไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่หากต้องการลงบันทึกบัญชีจะต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบ และระบุให้ชัดเจน ก็จะสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ตัวอย่างการเขียนใบส่งของ

แบบฟอร์มใบส่งของ ใบวางบิล

แบบฟอร์มใบส่งของ ใบวางบิล

อดีตใบส่งของหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมใบส่งของ มาช่วยในการส่งของมาขึ้น เมื่อต้องการจัดทำเอง ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างใบส่งของ

ตัวอย่างใบส่งของ

ใบส่งสินค้าชั่วคราวประกอบด้วย

  1. ชื่อบริษัทของผู้ส่ง
  2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  3. ชื่อ ที่อยู่ของลูกค้า
  4. เล่มที่/เลขที่
  5. วันที่
  6. วันครบกำหนด
  7. เครดิต
  8. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รายการสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า
  9. ลายเซ็นผู้รับสินค้า และผู้ส่งสินค้า และลงวันที่เซ็น

ดาวโหลดใบส่งสินค้า

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว doc

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว xls

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว pdf

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว ภาษาอังกฤษ ใบส่งสินค้า ภาษาอังกฤษ

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ doc

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ xls

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ pdf