ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

2 EXCEL ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แทนใบเสร็จ ล่าสุด ใช้ได้ !

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เอกสารประกอบใบแทนใบเสร็จรับเงิน มีอะไรบ้าง

 

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน สำเนาเช็ค สำเนาใบโอนเงินของธนาคาร
3. เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คืออะไร สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนา

 

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน คือ ใบเสร็จจ่ายเงินส่วนมากจะเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และจำนวนเงินไม่มาก และที่สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาการจ่ายเงินได้ เช่น ค่าวินมอเตอร์ไซค์ ค่า เดินทาง ค่าไม้กวาด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนเงินไม่มาก บางครั้งอาจไม่สามาถหาใบเสร็จหรือหลักฐานจ่ายจ่ายได้หากกิจการจำเป็นต้องจ่ายจริง ๆ ก็สามารถมีบัญชี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ บางครั้งในทางบัญชีอาจไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือ บางครั้ง

ทางภาษีก็ไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ต้องดูรายละเอียดจากใบเสร็จทุกครั้งก่อนลงบันทุกบัญชี หากกิจการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วละก็ ต้องดูเป็นพิเศษเนื่องจาก บางครั้งสิ่งที่จ่ายไปแล้วนำมาใช้ในกิจการจริง ๆ ก็สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ หากการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แล้วไม่สามารถนำหลักฐานจากผู้รับเงินมาลงบันชีได้ จำนำไปสู่การจัดทำ “ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน”

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายชำระจริง แต่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จจาก บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็น นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แต่ส่วนมากจะเกิดกับบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่เกิดกับนิติบุคคบล เนื่องจากรูปแบบการทำงานเป็นบริษัท จะต้องมีการออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เขามีรายได้

หากรายจ่ายที่เราจ่ายนั้นไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได้ บริษัทจึงควรจัดทำใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ” ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ “

ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าเดินทาง
 2. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก
 3. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสาร
 4. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร
 5. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์
 6. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์
 7. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงาน
 8. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการ
 9. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้า
 10. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน กรมบัญชีกลาง
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน

การ ออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน จำเป็นต้องมี

ส่วนประกอบ ของใบรับรองแทนใบเสร็จ

รายละเอียดในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทีควรมี

 • ชื่อหัวกระดาษระบุให้ชัดเจน “ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน”
 • ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
 • วัน เดือน ปี
 • รายการที่จ่าย
 • จำนวนเงิน ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
 • หมายเหตุ
 • ชื่อผู้จ่ายชำระเงิน รับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น
 • ชื่อผู้อนุมัติการการจ่ายเงิน

ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน ดังกล่าว

ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร

ดาวน์โหลด ฟอร์มใบรับเงิน ตัวอย่างสรรพากร

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน excel

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน pdf

ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน doc

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ.docx

ตัวอย่างใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง ค่ารถโดยสาร
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสารดาวน์โหลดค.docx

ตัวอย่าง ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าอาหารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าล้างแอร์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าจ้างแรงงานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงานดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าบริการใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าสินค้าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้าดาวน์โหลด.docx