ปก dbd-e-filing

2 ข้อ DBD E-Filing คัดหนังสือรับรองบริษัท?

Dbd e-Filing

DBD ย่อมาจาก DBD e-Service DepartMent of Business Development กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และข้อมูลสมาคม และบริการออนไลน์

e-Filing

คลังข้อมูลธุรกิจdbd

DBD e-Filing

dbd-efiling

dbd-efiling

ระบบ DBD e-Filing เป็นการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นำส่งได้ตลอด 24 ชม. อยู่ที่ไหนก็ส่งได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย

สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing

สมัครขอรับ Username และ Password

ส่วนที่ 1

 • เตรียมข้อมูลงบการเงิน
 • นำส่งงบการเงิน
 • ตรวจสอบผลการนำส่ง

ส่วนที่ 2

 • เตรียมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ตรวจสอบผลการนำส่ง

ตรวจสอบสถานะบริษัท

ตรวจสอบสถานะบริษัท

ตรวจสอบสถานะบริษัท

วิธีการค้นหาจากคลังข้อมูลธุรกิจ

 • ขั้นตอนการค้นหาจาก คลังข้อมูลธุรกิจ ดังนี้ เลือกหัวข้อคลังข้อมูลธุรกิจ ที่ช่องบริการออนไลน์ และ Login โดย
 • กรณีเป็นสมาชิกให้ระบุ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ (หากไม่ได้เป็นสมัครสมาชิกให้สมัครสมาชิกก่อน) เลือก “ข้อมูลนิติบุคคล”
 • ค้นหาโดยเลือกจาก เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ ชื่อนิติบุคคล คลิก “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลของ นิติบุคคลที่ต้องการค้นหา ให้คลิกที่เลขทะเบียนของนิติบุคคล จะปรากฏหน้าข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะแสดง ข้อความว่า “นิติบุคคลไม่มีสานักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” อยู่ในรายการข้อควรทราบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองบริษัท

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท ธนาคาร ดังนี้

สามารถขอหนังสือรับรองออนไลน์ได้แล้วที่ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Service)
โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับหนังสือรับรอง 5 ช่องทาง ดังนี้

 • รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
 • จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 • รับด้วยตนเอง (Walk In)
 • รับผ่านธนาคาร (Bank)

คลังข้อมูลธุรกิจ DBD

ข้อมูลธุรกิจที่สามารถดูได้จาก คลังข้อมูลธุรกิจDBD

ข้อมูลธุรกิจที่สามารถดูได้จาก คลังข้อมูลธุรกิจDBD

ความสามารถของ คลังข้อมูลธุรกิจ DBD ที่สามารถให้บริการได้

ดูสถิติข้อมูล

 • ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
 • ธุรกิจเด่น
 • ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด
 • ข้อมูลธุรกิจรายภาค
 • ข้อมูลย้อนหลัง

การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ และใบแทนใบสำคัญ

 • ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ
 • การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
 • การให้บริการหนังสือรับรอง / รับรองสำเนาและถ่ายเอกสารทางอินเตอร์เน็ต (e-Service)
 • การให้บริการหนังสือรับรอง (e-Certificate file)

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate
 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Service
 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate file

การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e Filing)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) สำหรับผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2559

รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารมิซูโฮ
 8. ธนาคารเกียรตินาคิน
 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 10. สรุปจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการ