บริษัทมหาชนจํากัด

2 ข้อ ดีเสีย บริษัทมหาชนจํากัดหน้าที่ลักษณะอย่างไร?

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

การจัดตั้งบริษัท

การดำเนินการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดมีขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนดังต่อไปนี้

 1. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปดำเนินการ
 • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ แล้วนำหนังสือบริคณห์สนธินั้นไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
 • เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทอาจเลือกดำเนินการได้ 2 กรณีคือ

เสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือ ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท

 • จัดให้มีการประชุมจัดตั้งบริษัทภายใน 2 เดือน เมื่อมีการจองหุ้นครบตามที่กำหนดจำนวนไว้ ซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • มอบกิจการและเอกสารทั้งปวงของบริษัทให้แก่คณะกรรมการภายใน 7 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมจัดตั้งบริษัท
 1. คณะกรรมการของบริษัทต้อง เรียกให้ผู้จองหุ้นชำระเงินค่าหุ้นและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บริษัทในกรณีที่มีการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินด้วย และขอจดทะเบียนบริษัทเมื่อได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน โดยต้องขอจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมตั้งบริษัท

สถานที่จดทะเบียน

จดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนจะยื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองทะเบียนธุรกิจ กรมการค้า
 2. ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่
 3. ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ กองทะเบียนธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า

ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนมหาชนจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทการจดทะเบียน

หน้าที่ของบริษัทมหาชนจำกัด

 1. ส่งเอกสารการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้นายทะเบียนภายใน 15วัน นับแต่วันที่ส่งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องส่งหนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมเอกสารที่จะให้ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทพิจารณาให้สัตยาบันหรืออนุมัติ โดยมีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทสองคนรับรองว่าถูกต้อง พร้อมด้วยร่างข้อบังคับของบริษัทไปยังนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
 3. ให้คณะกรรมการดำเนินการขอจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 เดือนนับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จ
 4. ให้คณะกรรมการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ กรรมการอำนาจกรรมการ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทและสำนักงานสาขา ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 5. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่เสร็จการประชุม
 6. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผลไปยังนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลนั้น และต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน
 7. บริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนได้โดยนำมติที่ประชุมไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติโดย
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (ลดทุน) ภายใน 14 วันเมื่อพ้นกำหนดเวลาการคัดค้านของเจ้าหนี้
 1. จดทะเบียนควบบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมร่วมกัน
 2. ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเป็นผู้ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัทและโฆษณาการเลิกบริษัททางหนังสือพิมพ์ภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 3. ผู้ชำระบัญชีต้องส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมด้วยสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้นายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 4. ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือนนับแต่วันได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะเสร็จสิ้นการชำระบัญชี
 5. ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี พร้อมกับส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีบริษัทมหาชน
 6. กรณีบริษัทเอกชนประสงค์จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ต้องจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุม
 7. บริษัทต้องจัดทำป้ายชื่อไว้หน้าสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา
 8. บริษัทต้องแสดงชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไว้ในจดหมาย ประกาศใบแจ้งความ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน
 9. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นมอบแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
 10. บริษัทต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่หรือเก็บไว้ที่บุคคลอื่นที่ได้แจ้งไว้ให้นายทะเบียนทราบแล้ว
 11. บริษัทต้องจัดทำและเก็บรักษา บัญชี งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 12. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 13. บริษัทต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท นัดประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com