คำถามพบบ่อยนิติบุคคล

5 คำถามที่พบบ่อย นิติบุคคลวิธีนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ถามตอบจดทะเบียนบริษัท
ถามตอบจดทะเบียนบริษัท

เปลี่ยนจาก บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล จะจดทะเบียนแบบไหน

ปัจจุบันบุคคลธรรมดา 1 คน ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ สามารถจดได้แต่ ทะเบียนการค้า หากต้องการเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้ อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อรวมกันจดจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

เอกสาร ขั้นตอน การจด ทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในรูปแบบ บุคคลธรรมดา ต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ ยกเว้นบุคคลธรรมดา ที่ประกอบอาชีพ ดังนี้ 1.การค้าเร่ การค้าแผงลอย 2.พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 3.พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 4.พาณิชยกิจของ5.กระทรวง ทบวง กรม 6.พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และ 7.พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จด ทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว

ปัจจุบันบุคคลธรรมดา 1 คน ยังไม่สามารถจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายเขียนไว้ตามมาตรา 11 ว่า บริษัทจำกัดคนเดียวคือบริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์จะแสวง หากำไรโดยมีเจ้าของทุนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวซึ่งรับผิดจำกัดไม่เกินทุนจด ทะเบียนของบริษัท

จด ทะเบียนนิติบุคคล ที่ไหน

ที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 87 แห่ง กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แห่ง คือ 1.ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) 2.ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 และต่างจังหวัด ที่ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง และ ที่สาขาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง

จด ทะเบียนนิติบุคคล คือ

การดำเนินธุรกิจแบบจด ทะเบียนนิติบุคคล เป็นการดำเนินธุรกิจที่แยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา หากมีการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมสัญญา นิติกรรมสัญญา รวมถึง การชำระเงินภาษีจะเป็นไปในนามของกิจการทั้งหมด