เงินและสถาบันการเงิน

2 เงินและสถาบันการเงิน ประเภทมีอะไรบ้างรู้ก่อนจะไม่พลาด?

เงินและสถาบันการเงิน

เงินและสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถาบันการเงินเป็นผู้ที่ให้บริการการเงินแก่บุคคลและองค์กรในช่วงต่างๆ ซึ่งเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอีกด้วยว่า

เงินและสถาบันการเงิน 4

การดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยสถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการเก็บเงินฝาก ให้เงินกู้ จัดการเงินลงทุน และให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน มีอะไรบ้าง

สถาบันการเงินเป็นองค์กรที่ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจ สถาบันเหล่านี้รวมถึงธนาคาร เครดิตยูเนี่ยน บริษัทประกันภัย บริษัทการลงทุน และผู้ให้บริการทางการเงินประเภทอื่นๆ พวกเขานำเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น บัญชีออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินกู้ การจำนอง ผลิตภัณฑ์การลงทุน กรมธรรม์ประกันภัย และอื่นๆ สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจโดยอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินและให้บริการทางการเงินที่จำเป็นแก่บุคคลและธุรกิจ

สถาบันการเงินคือองค์กรหนึ่งที่มีภาระกิจในการจัดหาเงินทุนและให้บริการทางการเงินต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

 1. ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินต่างๆ หลายประเภท เช่น การเปิดบัญชีฝากเงิน การให้กู้ยืมเงิน การออกบัตรเครดิต การเปิดเงินฝากประจำ และบริการอื่นๆ
 2. บริษัทจัดหาเงินทุน เป็นสถาบันการเงินที่มีภาระกิจในการจัดหาเงินทุนแก่ธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีส่วนร่วมในการเข้าทุน การเปิด IPO หรือการจัดหาเงินกู้สำหรับธุรกิจ
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ การพิมพ์รายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 4. บริษัทประกันภัย เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทรัพย์สิน และบริการอื่นๆ
 5. กองทุนรวม เป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

 

สถาบันการเงิน มีอะไรบ้าง

ประเภทของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินเป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินและการเลือกลงทุนของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสถาบันการเงินได้ดังนี้

 1. ธนาคาร ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการในด้านการจัดการเงิน เช่น การเปิดบัญชีฝาก-ถอนเงิน การให้สินเชื่อ การซื้อขายเงินตราต่าง ๆ และการให้คำปรึกษาด้านการเงิน
 2. บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
 3. บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการในด้านการป้องกันความเสี่ยง เช่น การประกันชีวิต การประกันรถยนต์ และการประกันสุขภาพ
 4. กองทุนรวม กองทุนรวมเป็นสถาบันการเงินที่รวบรวมเงินจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้จัดการกองทุนดูแลการลงทุนให้กับนักลงทุน
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่สร้างสรรค์ชุมชนโดยมีสมาชิกเป็นผู้อยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการรวมเงินออมทรัพย์ของ

สถาบัน การเงิน มี 2 ประเภท

สถาบันการเงินสองประเภท คือ ธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคารเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้รับเงินฝากจากลูกค้าและใช้เงินฝากเหล่านั้นเพื่อกู้ยืมและลงทุน พวกเขายังสามารถเสนอบริการทางการเงินอื่น ๆ เช่น การออกบัตรเครดิตและการให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง ในทางกลับกัน Non-banks คือ สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตการธนาคาร แต่ยังสามารถให้บริการทางการเงินได้ ตัวอย่างของธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคาร ได้แก่ บริษัทด้านการลงทุน บริษัทประกันภัย และธุรกิจการโอนเงิน

สถาบันการเงินในระบบ มีอะไรบ้าง

มีสถาบันการเงินมากมายในระบบ รวมถึงธนาคาร สหภาพเครดิต บริษัทประกันภัย บริษัทการลงทุน และอื่นๆ สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงบางแห่ง ได้แก่ JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs และ Morgan Stanley

เงินและสถาบันการเงิน 2

สถาบันการเงินในระบบทางการเงิน มีหลากหลายประเภทและมีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้

 1. ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) – เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก, เงินกู้, บัตรเครดิต, การโอนเงิน, การลงทุน ฯลฯ
 2. ธนาคารอิสลาม (Islamic Bank) – เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินโดยไม่ใช้ระบบดอกเบี้ย แต่ใช้ระบบปันผล โดยมีหลักการเงินอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Agricultural Bank and Cooperative Bank) – เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเงินกู้เพื่อการเกษตร, เงินฝาก, การให้คำปรึกษาด้านการเงินและการจัดการเงิน ฯลฯ
 4. ธนาคารพัฒนา (Development Bank) – เป็นสถาบันการเงินที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเงินกู้เพื่อการลงทุนในโครงการพัฒนา, เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ
 5. ธนาคารส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

เงินและสถาบันการเงิน

หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่

1. การกำหนดและดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรับประกันเสถียรภาพด้านราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. กำกับและดูแลสถาบันการเงินให้มีระบบการเงินที่มั่นคง
3. การออกธนบัตรและเหรียญและการจัดการการจัดหาสกุลเงิน
4. การบริหารทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย
5. ทำการวิจัยและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย
6. ให้บริการทางการเงินแก่รัฐบาลและสถาบันการเงินอื่นๆ

หน้าที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย

สถาบันการเงินคืออะไร 

สถาบันการเงิน (Financial Institution) องค์กรหรือสถาบันที่ให้บริการทางการเงินแก่บุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ โดยเป็นตัวกลางในการรับฝากเงิน ให้สินเชื่อ และมีบริการอื่น ๆ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุน การจัดการกองทุน เป็นต้น

สถาบันการเงินแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารพื้นที่ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย กองทุนรวม เป็นต้น โดยสถาบันการเงินจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจและการสนับสนุนการดำรงชีวิตของประชาชนในด้านการเงินและการซื้อขายสินทรัพย์ต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com