toefl ibt

7 Toefl Ibt สมัครสอบโทเฟลค่าสอบคะแนนเต็มที่ไม่มีใครพูด?

toefl ibt คือ

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทําข้อสอบ (Paper-based) และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL ITP ประกอบด้วย 3 ส่วนคือข้อสอบการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 667 คะแนน

การใช้ประโยชน์จากคะแนนสอบ TOEFL ITP

  1. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
  2. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
  3. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant) เช่น สายการ บิน EVA AIR ประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบ TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  4. ใช้สําหรับเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet-based Testing)
  5. ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล
  6. เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  7. เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา

ทําไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง

toefl ibt

วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score

เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ
Section 1 จะได้ 50 คะแนน
Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน
Section 3 จะได้ 51 คะแนน
จากนั้น นําคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score
ตัวอย่างการคิด ((50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523

ที่มา:http://fs.libarts.psu.ac.th/webcontent/TOEFL/TOEFL_ITP%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.pdf

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com