TCAS

5 Tcas พอร์ตมีอะไร ทปอ แอดมิชชั่นโควต้าทำได้อย่างเจ๋ง?

tcas

ระบบ TCAS คือ ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
แบบที่ 2 โควตา (Quota)
แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รอบการสมัครและคัดเลือก 5 รอบ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขาที่สมัคร
รอบที่ 2 โควตา (Quota) สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขาที่สมัคร
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) สมัครผ่านระบบ T C A S เลือกสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) สมัครผ่านระบบ T C A S เลือกสมัครได้สูงสุด 4 อันดับ
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สมัครที่มหาวิทยาลัย ไม่จํากัดจํานวนสาขาที่สมัคร

 • T C A S เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ซึ่งย่อมาจาก Thai University Central Admission System
 • ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานซ์ แต่เป็นการรวมวิธีการรับนักศึกษาทั้ง 5 รูปแบบมาไว้ด้วยกัน
 • สามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่ 2 มิถุนายน เวลา 18:00 เป็นต้นไป

ต่างจากระบบเดิมยังไงบ้าง ?

 • การสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่เด็กชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว
  • GAT/ PAT จัดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
  • O-NET จัดสอบระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561
  • 9 วิชาสามัญ จัดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561
  • กสพท. และวิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย จัดสอบระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561
 • นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศด้วย

มีข้อดียังไงบ้าง ?

 • เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการเข้ามหาวิทยาลัย
 • ลดปัญหาการกันสิทธิ์คนอื่น (กั๊กที่)
 • ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน
 • แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ เพราะระบบใหม่จะจัดช่วงเวลาการสอบหลังจากที่เด็กชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว

สำหรับเด็กซิ่ว

เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัคร โดยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้

*เด็กซิ่ว = เด็กที่ลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อแอดมิชชั่นใหม่

สำหรับเด็กอินเตอร์

กระทรวงศึกษาธิการเผยว่า เด็กที่จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จบการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษา โดยสามารถสมัครสอบ(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ได้ 3 รูปแบบ คือ

 • การสมัครในรอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • อาจเป็นการยื่นคะแนนทางวิชาการ IELTS, TOEFL, SAT เป็นต้น และมีมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การสมัครในรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5 : การรับตรงร่วมกัน, การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
  • โดยต้องมีการสอบเพิ่มเติม หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การสมัครในรอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
  • โดยต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่กำหนด

สำหรับเด็กที่จะเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะสามารถสมัครในรอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีกาสอบรอบที่ 4 (Admission) เพราะว่าจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มแล้ว

ที่มา:https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/Tcas-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.pdf,https://grade.rmutr.ac.th/tcas-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com