รหัสวิทยุ

วอ 28 รหัสวิทยุ สื่อสารทั่วไปสมัครเล่นจำได้อย่างเจ๋ง?

 

รหัสวิทยุ

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้
ว.0
ขอทราบคาสั่ง คาสั่ง ว.23 ผ่าน…(สถานที่) ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
ว.00
รอก่อน ให้คอยก่อน ว.24 เวลา ว.60 ญาติ เพื่อน
ว.01
ที่ทางาน ที่โรงเรียน ว.25 ไปยัง…(สถานที่) ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
ว.02
ที่บ้าน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อย ว.62 สิ่งของ
ว.1
จุดที่กาลังออกอากาศ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์ ว.63 บ้านพัก
ว.2
ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว ว.28 ประชุม ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.3
ทวนข้อความ ว.29 ธุระ ว.65 ภรรยามาพบ
ว.4
ปฏิบัติหน้าที่ ดาเนินการ ว.30 จานวน คน สิ่งของ ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
ว.5
ราชการลับ ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.6
ขอติดต่อ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 ว.68 แจ้งความ
ว.7
ขอความช่วยเหลือ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 ว.69 ระมัดระวัง
ว.8
ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 ว.70 ถึงแก่กรรม
ว.9
เหตุฉุกเฉิน ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ ว.71 พักผ่อน
ว.10
อยู่ประจาที่ ติดต่อทาง ว.ได้ ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
ว.11
หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ ว.37 ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
ว.12
หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ว.81 ติดธุระ
ว.13
ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.39 การจราจรติดขัด ว.88 รักและจุมพิต
ว.14
เลิกงาน ปิดสถานี ว.40 อุบัติเหตุจากรถ ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.15
พบ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย ว.100 ขอโทษ
ว.16
ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน ว.600 แฟน
ว.16
1 จับใจความไม่ได้ ว.43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ ว.601 เครื่องวิทยุรับส่ง
ว.16
2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ ว.44 โทรสาร ว.602 สายอากาศวิทยุรับส่ง
ว.16
3 ชัดเจนพอใช้ ว.45 เหตุการปกติ ว.603 รถยนต์
ว.16
4 ชัดเจนดี ว.50 รับประทานอาหาร ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
ว.16
5 ชัดเจนดีมาก ว.51 ป่วย ว.605 รับประทานอาหาร
ว.17
มีอันตราย ว.52 ยกเลิก ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.18
รถเสีย ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.607 ทาธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้า)
ว.19
ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.54 อยู่โรงแรม ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.20
จับกุม ว.55 ผกก. มาตรวจ ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)
ว.21
ออกเดินทางจาก…(สถานที่) ว.56 เพื่อนมา
ว.22
ถึง…(สถานที่) ว.57 กาลังโดยสารทางเรือ

รหัสแจ้งเหตุทั่วไป
เหตุ
100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ
111 ลักทรัพย์
เหตุ
121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ
131 ชิงทรัพย์
เหตุ
141 ปล้นทรัยพ์
เหตุ
151 มีผูต้องสงสัยในยานพาหนะ
เหตุ
161 มีสัตว์เข้าบ้าน
เหตุ
200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ
211 ทาร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ
221 ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ
231 ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ
241 ฆ่าคนตาย
เหตุ
300 การพนัน
เหตุ
510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ
511 ได้เกิดระเบิดขึ ้นแล้ว
เหตุ
512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด

รหัสแจ้งนักเรียนวิวาท
เหตุ
600 นักเรียนทะเลาะวิวาท
เหตุ
601 นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ
602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ
603 นักเรียนยกพวกทาร้ายกัน
เหตุ
604 นักเรียนยกพวกทาร้ายกันถึงตาย
เหตุ
605 นักเรียนยกพวกทาร้ายกัน มีระเบิด

รหัสแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เหตุ
501 การบริการน้า, ยกรถ, ตัดต้นไม้
เหตุ
502 ขนส่งผู้ป่วย
เหตุ
503 สาธารณภัย ทางบก น้า อากาศ
เหตุ
201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ
202 ไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ
203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ
204 เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน
เหตุ
205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื ้อเพลิง, สารเคมี
เหตุ
206 เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่

โค้ด Q ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในการสื่อสาร
QRD
เดินทางจาก…ไปยัง… QRX พักการติดต่อจนถึงเวลา…
QRK
ความชัดเจน (1-5) QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า
QRL
ยุ่ง, มีธุระ QSA ความแรงสัญญาณ (1-5) (S19)
QRM
คลื่นรบกวน-มนุษย์ (1-5) QSB สัญญาณจางหาย
QRN
คลื่นรบกวน-ธรรมชาติ (1-5) QSL ยืนยันว่ารับความได้ถูกต้อง
QRO
เพิ่มกาลังส่ง QSO การสนทนาทางวิทยุ
QRP
ลดกาลังส่ง QSP ถ่ายทอดข้อความ
QRT
ปิดสถานี QSY เปลี่ยนความถี่
QRU
หมดข้อความ QTH จุดที่ออกอากาศ
QRV
พร้อมที่จะรับข้อความ QTR ขอเทียบเวลา
CQ
ทุกคนใสความถี่โปรดทราบ YL สุภาพสตรี
73
ส่งความปรารถนาดี (ทั่วไป) OM สุภาพบุรุษ เพื่อนสนิท
88
ส่งความปรารถนาดี (เพศตรงข้าม) XYL ภรรยาของนักวิทยุ (สนิทกันมากเท่านั ้น)
Roger
รับคาสั่ง พร้อมปฏิบัติตาม Standby ยังเปิดวิทยุฟังอยู่
Standing by
พร้อมรับข่าวสารและคาสั่งในทันที Clear สิ ้นสุดภารกิจ เลิกใช้ความถี่แล้ว

โค้ดวิทยุสื่อสาร 31 1 scaled โค้ดวิทยุสื่อสาร 31 2 scaled โค้ดวิทยุสื่อสาร 31 3 scaled

ที่มา:hamclub.wu.ac.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com