ปก economics

Economics Definition What is Meaning is the Study 3 Economics!

economics meaning

economics meaning

economics meaning  ความหมายคำที่เกี่ยวข้อง

economics definition (N.)

 1. the branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth.
 2. the condition of a region or group as regards material prosperity.

what is economics

            a social science concerned with the production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individuals, businesses, governments, and nations make choices about how to allocate resources.

economics (n.)                                      เศรษฐศาสตร์, วิชาเศรษฐศาสตร์

economic(adj.)                                      ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

economical(adj.)                                    ประหยัด

economically(adj.)                                 ในเชิงเศรษฐกิจ

economic system(n.)                               ระบบเศรษฐกิจ

economic society(n.)                              สังคมเศรษฐกิจ

economic geography(n.)             ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

Theory of economics, Economic theory   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

in economics                                         ในทางเศรษฐศาสตร์

what kind of a subject is economics

            Economics is the study of how humans make decisions in the face of scarcity. These can be individual decisions, family decisions, business decisions or societal decisions.

            เศรษฐศาสตร์ คือ การเรียนเพื่อศึกษาวิธีที่มนุษย์ตัดสินใจ เมื่อต้องเผชิญกับลำบากยามที่ขาดแคลน เศรษฐศาสตร์จะมีส่วนช่วยตัดสินใจในระดับตั้งแต่บุคคล การตัดสินใจของครอบครัว การตัดสินใจทางธุรกิจ หรือการตัดสินใจของสังคม

what is the concept of economics

            Four key economic concepts—scarcity, supply and demand, costs and benefits, and incentives—can help explain many decisions that humans make.

            แนวคิดทางเศรษฐกิจที่สำคัญมี 4 ประการ ได้แก่ ความขาดแคลน อุปสงค์และอุปทาน ต้นทุนและผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยเรื่องการตัดสินใจให้กับผู้คนได้

ระวัง! คำที่มักเขียนผิดและไม่มีความหมาย ได้แก่ conomics, economics, econimcs, economics,

Types of economic theory : ประเภทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomicsสนใจพฤติกรรมขององค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึง ตลาดแต่ละตลาดและตัวแทนทางเศรษฐกิจ (เช่นครัวเรือน หน่วยธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้ขาย)
 • เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics สนใจเศรษฐกิจในภาพรวม ตัวอย่าง เช่น อุปทานมวลรวมและอุปสงค์มวลรวม การว่างงาน เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง

Basic economics definition : คำนิยามเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

            Economy economics : เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย การบริโภคสินค้าและบริการ

Science of economics : วิชาเศรษฐศาสตร์

           Economics is about : เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ This is the study of all aspects of the economy : การศึกษาทุกด้านของเศรษฐกิจ  พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางเศรษฐกิจและการทำงานของเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์องค์ประกอบหลักในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งตัวแสดงและตลาดที่เป็นปัจเจกบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์นั้น ตัวอย่างของตัวแสดงที่เป็นปัจเจกรวมถึงครัวเรือน ภาคธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้ขาย เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์เศรษฐกิจในภาพรวม

What does economic : เศรษฐกิจคืออะไร

             การผลิตมวลรวม การบริโภค การออม และการลงทุน) และปัญหาที่กระทบมัน รวมทั้งการไม่ได้ใช้ของทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน ทุน ที่ดิน เงินเฟ้อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะที่จัดการปัญหาเหล่านั้น การเงิน การคลัง และนโยบายอื่นๆ

Economics easy definition : เศรษฐศาสตร์ นิยามง่าย ๆ

            Definition economic theory : นิยามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

            “Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.” “เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของคน ในการใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปในหลายทางเลือก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ การเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน

ที่มา ; คำนิยามของ ไลโอเนล รอบบินส์ Lionel Robbins  (1932, p. 15)  มาจากไหน มาจาก Lionel C. Robbins (2441-2527) แห่ง London School of Economics ในหนังสือ An Essay on the Nature and Significance of Economic Science พิมพ์ครั้งแรก ปี 1932

นิยามกว้างๆ Economics is the science of : เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ของการศึกษาระบบเศรษฐกิจ (The study of economies.)”

What is economic theory : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คืออะไร

          ลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไว้ในหนังสือ Principle of Economics ว่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์ทั้งระดับบุคคลและสังคม ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีพให้ได้รับความสุขสมบูรณ์

        พอ ล แซมมวลสัน (Pual Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ให้คำนิยามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าคือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่มนุษย์ และสังคมจะโดยใช้เงินหรือไม่ก็ตาม ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและ บริการ และจำหน่ายจ่ายแจกสินค้า และบริการเหล่านั้นไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Nature of economics : ธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์

            ประยูร เถลิงศรี ให้คำนิยามธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ไว้ในหนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์ ว่า Fundamentally, economics deals with : โดยพื้นฐานแล้วเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่ามนุษย์เลือก ตัดสินใจอย่างไรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสิ่งของและบริการ และแบ่งปันสิ่งของและบริการเหล่านั้นเพื่ออุปโภคและบริโภคระหว่างบุคคล ต่างๆในสังคม ทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคต

              มนูญ พาหิระ ให้คำนิยาม Theories of economics : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ว่า Is the study of how wealth is created and distributed. : คือการศึกษาวิธีการสร้างและกระจายความมั่งคั่ง การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมาทำการผลิตสินค้าและ บริการเพื่อสนองหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์

 

What’s the definition of economics : ความหมายของเศรษฐศาสตร์คืออะไร

Concept of economics : แนวคิดเศรษฐศาสตร์

           บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ Father of  Economics  คือ อดัม สมิท Adam Smith ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกว์

Define econmics : กำหนดเศรษฐศาสตร์

           แนว คิดหลักของสำนักคลาสสิกสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (laissez-faire) โดยจำกัดบทบาทของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจเพราะมีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีนิยม จะทำให้ประเทศพัฒนาไปได้ด้วยดี เศรษฐกิจของประเทศจะมีความมั่งคั่งก็ต่อเมื่อรัฐบาลแทรกแซงหรือมีบทบาทใน กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด (ไม่แทรกแซงเลยดีที่สุด) รัฐบาลมีหน้าที่เพียงแต่คอยอำนวยความสะดวก รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และป้องกันประเทศ ปล่อยให้เอกชน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเสรี นั่นคือ อดัม สมิท Adam Smith  เชื่อใน พลังงานกลไกตลาด (ราคา) หรือ ที่เขาเรียกว่า มือที่มองไม่เห็น (invisible hand)  จนกลายเป็น Economic principles definition : คำนิยามหลักการเศรษฐศาสตร์

 

Economic principle : หลักเศรษฐศาสตร์

 1. ผลิตอะไร What to Produce
 2. ผลิตอย่างไร How to Produce
 3. ผลิตเพื่อใคร For Whom to Produce

              When studying the effects of changes in public policy, economists believe that : เมื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า Produced goods used as inputs for the production of other goods comprise the resource known as : สินค้าที่ผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นประกอบด้วยทรัพยากรที่เรียกว่า

 • ผลิตสินค้าและบริการให้ได้จำนวนหน่วยของผลผลิตตามที่ต้องการ โดยใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตให้น้อยที่สุด
 • ผลิตสินค้าและบริการให้ได้จำนวนหน่วยของผลผลิตมากที่สุด ภายใต้ต้นทุนการผลิต จำนวนหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นการผลิตที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด

 

Explanation about economics : คำอธิบายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

                  Economics as : เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของคนเรา ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพจริง ๆ แล้วเราต่างก็มี “วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์” อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ และตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

Examples of economics : ตัวอย่างเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 • ตื่นนอนตอนเช้า ต้องเลือกระหว่างจะลุกไปโรงเรียน หรือจะนอนต่ออีกสักหน่อย

กรณีเลือกลุกไปโรงเรียน หรือนอนต่อนั้น ต้องชั่งใจว่าจะเอาความสุขจากการนอน แล้วถูกคุณครูลงโทษ หรือสละความสุขเพื่อไม่ต้องถูกคุณครูทำโทษไม่ไปเรียนสาย เพราะเราไม่สามารถเลื่อนเวลาเข้าเรียนได้

 • ตอนนี้ข้าวขาหมูมีราคาแพง จะหันมากินข้าวผัดกระเพราไก่ดีกว่า กรณีนี้ เพราะหมูมีราคาแพงขึ้น ทำให้ผลผลิตจากหมู นั้นก็คือ เมนูข้าวขาหมูมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วย หากเราจะกินเมนูนี้ในปริมาณเท่าเดิม แต่ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นและไม่เหลือเงินซื้อหรือเก็บไว้ทำอย่างอื่น

“ทุกคนต้องตัดสินใจเลือก (make a choice) อยู่ตลอดเวลา” เศรษฐศาสตร์จึงไม่ใช่วิชาที่ยากและเป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิด เนื่องจาก องค์ประกอบของเศรษฐศาสตร์ : Elements of economics อยู่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆวัน

Microeconomics เศรษฐศาสตร์จุลภาค

          Microeconomics includes the study of : เศรษฐศาสตร์จุลภาครวมถึงการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจใดหน่วยเศรษฐกิจหนึ่ง

 • การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภครายใดรายหนึ่งว่าจะมีการตัดสินใจใน การเลือกบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร จำนวนเท่าใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความพอใจสูงสุดภายใต้ขีดจำกัดของรายได้จำนวนหนึ่ง
 • การศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งว่าจะ ตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าอะไร จำนวนเท่าใด ด้วย วิธีการอย่างไร และจะกำหนดราคาเท่าไร จึงจะได้กำไรสูงสุด
 • การศึกษาพฤติกรรมการลงทุน การออมของ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ศึกษากลไกตลาดและการใช้ระบบราคาเพื่อการจัดสรรสินค้า บริการ และทรัพยากร อื่นๆ

เศรษฐศาสตร์จุลภาคส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับ ราคาในตลาดแบบต่างๆ ดังนั้นจาก

คำอธิบายเศรษฐศาสตร์ : Explanation of economics นักเศรษฐศาสตร์เรียกวิชาเศรษฐศาสตร์เช่นนี้ว่าThe study of the economy as a whole is called “Price Theory” : ศึกษาเศรษฐกิจโดยรวมเรียกว่า “ทฤษฎีราคา”

Macroeconomics เศรษฐศาสตร์มหภาค

          Macroeconomics is the study of economics from the standpoint of : เศรษฐศาสตร์มหภาคคือการศึกษาเศรษฐศาสตร์จากมุมมองของสภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ทั้งระบบเศรษฐกิจหรือทั้งประเทศ

 • การผลิตของระบบเศรษฐกิจ
 • การบริโภค
 • การออม
 • การลงทุนรวมของประชาชน
 • การจ้างงาน
 • ภาวะการเงินและการคลังของประเทศ

Economics can be described as the study of main focus of economics : เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าการศึกษาของจุดสนใจหลักของเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยทั่วไปจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามระดับของเศรษฐศาสตร์ : Levels of economics

 An example of economics Macroeconomics : ตัวอย่างเศรษฐศาสตร์มหภาค

             รายได้ประชาชาติ วัฏจักรเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและระดับราคา การคลังและหนี้สาธารณะ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเงินและสถาบันการเงิน และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ในด้านอื่นๆ

Science and economics : วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

            The study of how wealth is created and distributed is one major assumption of economics is that people : การศึกษาวิธีการสร้างและกระจายความมั่งคั่งคือสมมติฐานที่สำคัญประการหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ก็คือผู้คน มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์สถิติทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ อาศัยข้อมูลทางงวิทยาศาสตร์สถิติเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆหรือเพื่ออธิบาย ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจเหล่านั้น

Economics definition social studies : เศรษฐศาสตร์นิยามสังคมศึกษา

           Economics is a social science that. The key economic concept that serves as the basis for the study of economics is. Is the study of the choices people make to attain their goals, given their scarce resources. In economics choices are necessary because of the presence of : เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์คือ การศึกษาทางเลือกต่างๆ ที่ผู้คนทำเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยทรัพยากรที่หายากในการเลือกทางเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นเนื่องจากการมีอยู่ของเป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ป็นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับสังคมเชิงจิตวิทยา ความรู้ในด้านจิตวิทยาจึงมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะต่างก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ ส่งผลต่อการจะอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เช่น การเลือกบริโภคสินค้าของผู้ซื้อ ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ย่อมช่วยให้เข้าใจการกระทำบางอย่าง ของมนุษย์ได้ 

Difference between economics and economy : ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

   Economics characteristics. The most common data for testing economic theories come from. Study of how wealth is created and distributed. Dividing the nation’s income among the factors of production, the largest percentage is paid to. The three principles of economics include optimization, equilibrium, and empiricism. “Economics as a social science ; is the discipline that examines either the economy as a whole” : ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ข้อมูลทั่วไปสำหรับการทดสอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาจากการศึกษาวิธีการสร้างและกระจายความมั่งคั่ง โดยแบ่งรายได้ของชาติออกเป็นปัจจัยการผลิต ปัจจัยการบริโภค โดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์สามประการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ สมดุล และประสบการณ์นิยม “เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ ; เป็นวินัยที่ตรวจสอบเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อควรรู้ของเศรษฐศาสตร์

          If we classify people by income level, which group or groups must deal with scarcity? : ถ้าเราจำแนกคนตามระดับรายได้ กลุ่มไหน หรือกลุ่มไหนที่ต้องรับมือกับความขาดแคลน?

 • Society can increase its output and income by increasing basically one or both of two factors. When a nation is under-allocating resources to the production of a good, then the :: สังคมสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้โดยการเพิ่มปัจจัยหนึ่งหรือทั้งสองโดยพื้นฐาน เมื่อประเทศใดมีการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอในการผลิตสินค้า ดังนั้น
 • To engage in economic reasoning, one must compare. Economic point of view. According to economists money is a resource ; define economic perspective : ในการให้เหตุผลทางเศรษฐกิจ เราต้องเปรียบเทียบมุมมองทางเศรษฐกิจตามเศรษฐศาสตร์ เงินคือทรัพยากร;กำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจ
 • Economics can best be described as the study of. Using examples of land labor and capital explain why economists believe that all goods are scarce. : เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นการศึกษาของการใช้ตัวอย่างแรงงานที่ดินและทุน อธิบายว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสินค้าทั้งหมดมีน้อย
 • Society gains advantages through trade because of its ability to. Economic principles are generalizations relating toBasic economic assumptions ;;; when economists attempt to predict the spending patterns : สังคมได้เปรียบจากการค้าเพราะความสามารถในหลักการทางเศรษฐศาสตร์เป็นลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ “สมมติฐานทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน ;;; เมื่อนักเศรษฐศาสตร์พยายามทำนายรูปแบบการใช้จ่ายที่ได้ขึ้นจริง”
 • Economics may be best defined as. When an economist uses the term “cost” referring to a firm, the economist refers to the economic analysis suggests that gains from specialization and exchange “which point in the corresponding figure shows that productive resources are not fully employed? specialization in production is economically beneficial primarily because it” : เศรษฐศาสตร์อาจนิยามได้ดีที่สุดว่า เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า “ต้นทุน” หมายถึงบริษัท นักเศรษฐศาสตร์หมายถึง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการได้รับจากความเชี่ยวชาญและการแลกเปลี่ยน “จุดใดในรูปที่ตรงกันที่แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรที่มีประสิทธิผลไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ เพราะความเชี่ยวชาญในการผลิตมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก”
 • Define economic analysis. Is it necessary for all economic systems to limit services such as health care? Ability is a special kind of economic resource which is distinct from labor. : กำหนดการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จำเป็นหรือไม่ที่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดต้องจำกัดการบริการเช่น การดูแลสุขภาพ? เพราะความสามารถเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจชนิดพิเศษที่แตกต่างจากแรงงาน

Markets, viewed from the perspective of the supply and demand model : ตลาดมองจากมุมมองของอุปสงค์และอุปทาน

          Economics overview. Two types of economics. Economists distinguish among the market period, the short run, and the long run by noting that : ภาพรวมเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สองประเภท นักเศรษฐศาสตร์แยกแยะระหว่างช่วงตลาด ระยะสั้น และระยะยาว โดยสังเกตว่า อุปทานจะเป็นตัวสร้างอุปสงค์ (supply creates its own demand) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันว่าคือ กฎของเซย์ (Say’s law) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า อุปทานจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ กล่าว คือ ไม่ว่า ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไรออกมาก็จะมีผู้รับซื้ออยู่ตลอดเวลา นั่นคือ จะไม่เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเกิดการว่างงาน ซึ่งต่อมาแนวความคิดนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมาก

Definition of economical : คำนิยาม ความประหยัด

Economics importance All economists agree that the economy is self-regulating. : ความสำคัญทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเศรษฐกิจเป็นแบบควบคุมตนเอง

Allocative efficiency best explains ________, and productive efficiency best explains ________.

ประสิทธิภาพการจัดสรรอธิบายได้ดีที่สุด ________ และประสิทธิภาพการผลิตอธิบายได้ดีที่สุด ________

ส่งผลต่อ นิยามปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ : Economic phenomena definition.

Real life examples of economic principles : ตัวอย่างชีวิตจริงของหลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ตอบโจทย์ทุกสิ่งทางเศรษฐกิจเป็นหลักการเศรษฐกิจเบื้องต้น : Economic things basic economic principle

เศรษฐกิจพอเพียง : Sufficiency Economy

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึดแนวทางการพัฒนา โดยมี คน หรือ ประชาชน เป็นศูนย์กลาง สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว ตามแนวทาง 3 ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

           ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

           ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

           ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

  2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

            เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

            เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

Why study economic. : ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์

Why do economists study the money supply? :  ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ถึงศึกษาปริมาณเงิน?

With specialization in a market economy, individual. Is the study of the choices we make in the allocation of scarce resources. : ความเชี่ยวชาญในระบบเศรษฐกิจการตลาด บุคคล คือการศึกษาทางเลือกที่เราทำในการจัดสรรทรัพยากรที่หายาก

         เศรษฐศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการ ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด บนพื้นฐานการปกครองภายในประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อความยั่งยืนอย่างถาวร

คำค้น : trading london school of is what is system home class behavioral behavior trading commodities behavioural cycle shanghai university of finance and principles of principle of political meaning definition คือ faculty of nobel prize 2021 dongbei university of finance and normative คือ business university of international business and of scale keynesian the health environmental southwestern university of finance and poor cartoon bachelor of agricultural london school of and political science trickle-down คือ news for management agriculture managerial magazines unit new personal คือ global bachelor in trickle down good for hard times

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง

 • https://translate.google.com/
 • https://dict.longdo.com
 • https://www.investopedia.com/terms/e/economics.asp
 • https://opentextbc.ca/principlesofeconomics/chapter/1-1-what-is-economics-and-why-is-it-important/
 • https://www.investopedia.com/articles/economics/11/five-economic-concepts-need-to-know.asp
 • https://www.economics.psu.ac.th/article/econHistry.aspx
 • https://sites.google.com/site/sersthkicbeuxngtn/phun-than-sersthsastr-beuxng-tn
 • https://www.bot.or.th/Thai/ReportAndPublication/Publications/Documents/EconomicBook.pdf
 • https://www.chaipat.or.th/publication/publish-document/tips/44-2010-10-08-04-48-06.html

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com