christmas day

25 เมอร์รี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ ต้นแปลไทยคําอ่านอย่างฮา?

เมอรี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ

Merry Christmas and a Happy New Year = เมอรี่คริสมาสและสุขสันต์วันปีใหม่

คําศัพท์วันคริสต์มาส

วันสมภพของพระเยซู ถือเป็น เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือที่คริสตชนคาทอลิกรุ่นเก่าๆมักจะใช้ทับศัพท์ว่า “อัดแวนโต” (Advento) ซึ่งให้ความหมายตามคําศัพท์ภาษาลาตินว่า “การมาถึง” เป็นเทศกาลที่ได้รับการถือปฏิบัติในพระศาสนจักรตะวันตกส่วนใหญ่

เมอรี่ คริสต์มาส ภาษาอังกฤษ
เมอรี่ คริสต์มาส ภาษาอังกฤษ

วันคริสต์มาส

อันเป็นช่วงเวลาของการรอคอย และของการเตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อการสมโภชการสมภพของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันตก ส่วนพระศาสนจักรตะวันออกเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลถือศีลอดพระคริสตสมภพ” (Nativity Fast) ซึ่งจะแตกต่างออกไป ทั้งในช่วงระยะเวลาและการถือปฏิบัติ และมิได้เป็นการเริ่มต้นของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันออกซึ่งจะเริ่มต้นเทศกาลนี้ในวันที่ 1 กันยายน

ในปฏิทินปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ศาสนจักรนิกายลูเธอรันและศาสนจักร แองคลี กัน เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจะเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ที่ 4 โดยให้นับถอยหลังจาก ก่อนวั นที่ 25 ธันวาคม คือจะเป็นวันอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงของวันที่ 27 พฤศจิกายนและวันที่ 3 ธันวาคม

ประวันคริสมาส

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือที่ภาษาลาตินใช้คําว่า “Adventus” เป็นการแปล จาก ภาษากรีกคําว่า “Parousia” ซึ่งโดยปรกติแล้วมักจะหมายถึง “การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า” บรรดาคริสตชนต่างเชื่อว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นการรําลึกถึงการเสด็จ มาครั้งแรกที่บรรดาชาวฮีบรูรอคอยการมาบังเกิดของพระแมสสิยาห์ของพวกเขา เช่นเดียวกับที่บรรดาชาวคริสตชนกําลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า

เนื้อหาและคําสอนของบทอ่านระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น การเตรียมรับเสด็จการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า ในขณะเดียวกันก็ร่วมรําลึกถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส และเพื่อเป็นการชี้นําความคิดอ่านของบรรดา คริสตชน ให้มุ่งไปสู่การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นพระผู้ไถ่และมุ่งไปสู่การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ ในฐานะที่เป็นพระตุลาการผู้สูงสุด พระศาสนาจักรผู้เป็นมารดาก็ได้นําเสนอบทอ่านเป็นพิเศษสําหรับแต่ละวันอาทิตย์ตลอด ทั้ง 4 สัปดาห์ เพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกแห่งวันสมโภชพระคริสต สมภพให้กับบรรดาสัตบุรุษ

แมรี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ
แมรี่คริสต์มาสภาษาอังกฤษ

เมอร์รี่คริสต์

สําหรับพระศาสนจักรตะวันตกสีที่ใช้ในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ ก็คือสีม่วง ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า “วันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี” (Gaudete Sunday) ก็ให้ใช้สีดอกกุหลาบได้ เช่นเดียวกับ ณ วันอาทิตย์ที่ 4 ของเทศกาลมหาพรต แต่ก็มีศาสนจักรบางแห่งและบางนิกายที่ให้ใช้สีน้ําเงินแทนสีม่วง เพราะถือว่าสีน้ําเงินเป็นสีแห่งความหวัง ซึ่ง ก็เหมาะกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ส่วนพระศาสนจักรตะวันออกก็ให้ใช้สีแดงในเทศกาลถือศีลอดพระคริสตสมภพ ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า มีบทสร้อยขับร้องเป็นพิเศษสําหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เชิญเถิด เชิญเถิด องค์เอมมานูเอล” ฯลฯ

จากศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าได้มีการถือปฏิบัติเรื่องการจํา ศีลอดอาหารอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรบางท้องที่ได้เริ่มการจําศีลอด อาหารตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญมารติน เดอ ตูรส์ หรือที่มักเรียกกันว่า “40 วันของนักบุญมารติน” ในวันสุกดิบหรือวันก่อนฉลองนักบุญมารตินนี้ พระศา สนจักรบางท้องที่ได้มีการทาน เลี้ยงกันอย่างขนานใหญ่ เนื่องจากวันรุ่งขึ้นก็จะต้องเริ่มทําการจําศีลอดอาหารแล้ว ต่อมาพระศาสนจักรนิกายลูเธอรันและนิกายแองคลีกันได้ผ่อนคลายลงในเรื่องนี้ รวมทั้งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในเวลาต่อมาด้วย แต่ก็ยังคงรักษาจิตตารมณ์ขอ งการทําพลีกรรมใช้โทษบาปสําหรับเทศกาลนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามพระศาสนจักรตะวันออกยังคงรักษาการถือปฏิบัติการจําศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 ปีไว้ดังเดิม

ในพระศาสนจักรบางท้องที่ ยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมบางอย่างอยู่ แต่บางท้องที่ก็ได้ยกเลิกไปแ ล้ว เช่นในประเทศตอนเหนือๆ ของยุโรปที่หญิงยากจนจะอุ้มตุ๊กตา 2 ตัวซึ่งแต่งตัวเป็นพระกุมารเยซูและแม่พระ ไปเยี่ยมตามบ้าน โดยหวังว่าบ้านที่ได้รับการเยี่ยมจากพระกุมารและแม่พระ จะทําบุญให้บ้าง

ในแคว้นนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศส พวกชาวนาจะใช้เด็กๆที่อายุต่ํากว่า 12 ให้วิ่งไปรอบๆทุ่งนาและสวนผลไ ม้ ใช้ไต้จุดไฟเผาฟางข้าว เพราะเชื่อว่าจะเป็นการขับไล่ตัวหนอนและแมลงที่จะมาทําลายพืชผลและในแคว้นคาลาเบรียประเทศอิตาลี ก็จะมีการเล่นเป่าปี่/ขลุ่ยหน้าสักการะสถานของแม่พระ พระมารดาของพระกุมารเยซู เพรา ะพวกเขาเชื่อว่าคนเลี้ยงแกะได้เป่าปี่/ขลุ่ยให้พระกุมารเยซูฟัง เมื่อพวกเขามาที่ถ้ําเลี้ยงสัตว์ที่เบธเลเฮมเพื่อมาถวายคารวะแด่องค์พระกุมารเยซู

วันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ แปล ไทย
วันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ แปล ไทย

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในเวลาและในประวัติศาสตร์ของมนุษ ยชาติ เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอย ดังนั้น การเตรียมตัวเตรียมจิตใจในเทศกาลที่สําคัญนี้เพื่อการสมโภชพระคริสตสมภพอย่างมีคุณค่าและอย่างบังเกิดผลสําหรับชีวิตของคริสตชนแต่ละคน ก็คือ

 • ตื่นตัวตื่นเฝ้าในความเชื่อ ในการสวดภาวนา เปิดหัวใจยอมรับรู้ “เครื่องหมาย” แห่งการเสด็จมาขององค์พระคริสตเจ้าในทุกๆกรณีแว ดล้อมและในทุกๆขณะของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่กําลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีครั้งหนึ่งของพระองค์
 • ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า กลับใจละทิ้งกิเลส ปลูกฝังคุณธรรม
 • เป็นประจักษ์พยานความชื่นชมยินดีที่องค์พระผู้ไถ่ได้นํามาให้กับมนุษยชาติในการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ รู้จักอดท นและให้อภัยซึ่งกันและกัน
 • เฝ้ารักษาจิตใจให้ยากจนและว่างเปล่าปล่อยวาง โดยเลียนแบบอย่างของแม่พระ นักบุญยอแซฟและนักบุญยอห์น แบปติสต์
 • ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า อันเป็นการต้อนรับองค์พระเยซูคริสตเจ้าที่เสด็จมาอยู่ท่ามก ลาง พวกเราอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา

ต้นคริสต์มาส

ต้นคริสต์มาสภาษาอังกฤษ : christmas tree

ต้นคริสต์มาส ในวัฒนธรรมของชาวคริสต์ หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากิน และทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด ถึงความหมายของคริสต์มาส และเอาต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ตรงกลาง เพื่อประดับฉาก แสดงถึงบาปกำเนิดของอาดัมและเอวา ต้นไม้ที่ใช้เป็นต้นสน (มิใช่พรรณไม้ชื่อคริสต์มาส) เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดในประเทศเหล่านั้น การแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี จนถึงศตวรรษที่ 15 พระสังฆราชหลายแห่งได้ห้ามแสดง เนื่องจากการแสดงนั้น กลายเป็นการเล่นเหมือนลิเกล้อชาวบ้าน ผู้ปกครองบ้านเมืองและศาสนา ซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการฉลอง ชาวบ้านรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสดูละครสนุก ๆ แบบนั้นอีก จึงไปสนุกกันที่บ้านของตน โดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน หลังจากนั้นก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปิ้ล ขนมและของขวัญอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนั้น ชาวเยอรมันยังมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือ มีการจุดเทียนหลายเล่มเป็นรูปปิรามิดไว้ตลอดคืนคริสต์มาส โดยมีดาวของดาวิดที่ยอดปิรามิด ซึ่งประเพณีที่จะแขวนของขวัญและขนมก็ได้รวมกับประเพณีของชาวเยอรมนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โดยเอาเทียนมาไว้ที่ต้นไม้เป็นรูปทรงปิรามิด นี่เป็นที่มาของประเพณีปัจจุบัน ที่มีการแขวนของขวัญและไฟกะพริบไว้ที่ต้นคริสต์มาส และมีดาวของดาวิดไว้ที่สุดยอด ประเพณีนี้เป็นที่นิยมชมชอบของชาวตะวันตกอยู่มาก แม้ว่าประเพณีการตั้งต้นคริสต์มาสมีความเป็นมาดังกล่าว ชาวคริสต์ในสมัยนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่ เพราะเห็นว่ามีความหมายถึงพระเยซู ผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต ที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูกาล ซึ่งหมายถึงนิรันดรภาพของพระเยซูเจ้า และนอกจากนั้นยังหมายถึงความสว่างของพระองค์ เสมือนแสงเทียนที่ส่องในความมืด ทั้งยังหมายถึงความชื่นชมยินดีและความสามัคคีที่พระเยซูเจ้าประทานให้ เพราะต้นไม้นั้นเป็นจุดรวมของครอบครัวในเทศกาลนั้น

คําศัพท์วันคริสต์มาส

คําศัพท์วันคริสต์มาส

 1. กระดิ่ง, ระฆัง : Bell  ( Jingle Bell : เสียงกระดิ่ง )
 2. เทียน : Candle
 3. ปล่องควัน : Chimney
 4. เตาผิง : Fireplace
 5. ถุงเท้าคริสต์มาส : Stockings
 6. ของขวัญที่ใส่ในถุงเท้า : Stocking Stuffers
 7. ของขวัญ : Gift
 8. ลูกกวาดไม้เท้า : Candy Cane
 9. เกล็ดหิมะ : Snowflake
 10. ลูกแก้วหิมะ : Snow Globe
 11. ลูกสน : Pine cones
 12. ของประดับต้นคริสต์มาส : Ornaments
 13. ไฟคริสต์มาส : Christmas Lights
 14. ซานตาคลอส : Santa Claus
 15. กวางเรนเดียร์ : Reindeer
 16. รูปปั้นหิมะ : Snowma
 17. ภูติ ,เทวดา :  Elf

วันคริสต์มาสภาษาอังกฤษว่ายังไง

(คริส’เมิส) n. เทศกาลคริสต์มาส, วันคริสต์มาส (25 ธันวาคม) christmas card. n. บัตรอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส

ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษเขียนยังไง

Wishing you a Merry Christmas and everlasting joy in your life. เนื่องในวันคริสต์มาสปีนี้ ขอให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขตลอดไป

คำค้น : ภาษาอังกฤษ แมรี่ เมอร์รี่ ระบายสี แค่ ป ชั่ น น่ารัก ประวัติ ผจญภัยพิทักษ์ คุกกี้ การ์ด อิโมจิ png สุขสันต์ วัน การ์ตูน วัน ระบายสี คําอวยพร วัน ภาษา จีน วอลเปเปอร์ เมอรี่ ภาษาอังกฤษ รูป ระบายสี ชุด ธีม ธีม ออ ค ริ ส มี ภาษาอังกฤษ โปสเตอร์ คําว่า ถูกพบว่ามีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกเมื่อใด วัน ภาษา อังกฤษ แปล ไทย อวยพร วัน เมอรี่ ภาษาอังกฤษ การ์ด ระบายสี พื้นหลัง ถ่ายรูป การ์ตูน สวย ๆ คํา อวยพร การ์ด วัน เพลง เนื้อเพลง พวงมาลัย กวาง เอลฟ์ วัน ระบายสี ดาว อาหาร วัน ดอกไม้ เอลฟ์ กระดิ่ง หมายถึง สัญลักษณ์ กวางเรนเดียร์ การ์ตูน วันที่ ต้นสน ถุงเท้า วัน สวย ๆ

ที่มา:act.ac.th/document/documents-2563/Advento.pdf
ข้อมูลโดย งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA