critical chinking scaled

5 ขั้นตอน คิดเชิงวิพากษ์จัดการปัญหารู้แล้วอย่างฮา?

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking) ในการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking) เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชีวิตประจำวันและการศึกษาทางการศึกษาของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและประเมินข้อมูลอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ และเห็นอะไรที่ยังขาดหายไป ดังนั้น นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของเราในการเรียนรู้

6 การพัฒนาทักษะการคิด

 1. การสังเกตและสอบถาม เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โดยการสังเกตและสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ตั้งคำถามเพื่อเข้าใจสาเหตุและผลที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ และขอหลักฐานที่มีความสมเหตุสมผลก่อนที่จะทำสรุปหรือตัดสินใจ

 2. การวิเคราะห์และสรุป อ่านหรือศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ สรุปผล หรือสร้างแผนการแก้ไขปัญหา แนวคิดต่างๆ สามารถจัดกลุ่ม แยกประเภท หรือจัดลำดับตามความสำคัญได้

 3. การคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคมศึกษา เพื่อให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดที่สำคัญ การคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้

 4. การแก้ปัญหา เมื่อพบกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก สร้างแผนการแก้ไขปัญหาที่มีขั้นตอนที่เป็นระเบียบ ตรวจสอบแผนและปรับปรุงตามความจำเป็น โดยการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่างๆ และพิจารณาวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 5. การเสี่ยงโอกาส ไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และคิดอย่างสร้างสรรค์ การเสี่ยงโอกาสช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในวิถีทางที่ไม่เหมาะสม ลองและเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 6. การทบทวนและปรับปรุง ทบทวนกระบวนการคิดและผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา คิดอย่างว่าที่อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต พัฒนาแนวคิดและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและปฏิบัติให้สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เราเป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผล วัดสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ นี่คือขั้นตอนที่ช่วยให้เราสามารถคิดเชิงวิพากษ์และจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การระบุปัญหา ให้เข้าใจและระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างชัดเจน กำหนดขอบเขตและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ

 2. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจสาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น และลักษณะของปัญหา ใช้เครื่องมือเช่นการวิเคราะห์ SWOT, การทำ Mind Map หรือกราฟแสดงข้อมูลเพื่อช่วยในกระบวนการวิเคราะห์

 3. การสร้างตัวเลือก คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้โดยพิจารณาข้อมูลที่เรามี คิดถึงแนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้หลายทาง และกำหนดตัวเลือกที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ

 4. การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบตัวเลือก ทำการวิเคราะห์และประเมินข้อได้เปรียบของแต่ละตัวเลือก พิจารณาความได้เปรียบ ความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เหตุผลและข้อมูลที่มีอยู่

 5. การตัดสินใจและการกระทำ เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับปัญหา ทำการวางแผนและดำเนินการตามที่ตัดสินใจ โดยพิจารณาและจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

 6. การประเมินและปรับปรุง ประเมินผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความสำเร็จและข้อผิดพลาด และนำไปปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาในครั้งถัดไป

การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยการปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้

ตัวอย่างการคิดเชิงวิพากษ์

แนวคิดการคิดเชิงวิพากษ์สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอย่างต่อไปนี้

แนวคิดการคิดเชิงวิพากษ์อธิบายได้ดังนี้

 1. การสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ เมื่อเราพบกับข้อมูลหรือข่าวสารใหม่ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผล โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง สมมติฐานที่อาจมีอยู่ และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่

 2. การวิเคราะห์อุปสรรค เมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ โดยการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และค้นหาทางออกหรือวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

 3. การสร้างแผนการแก้ไขปัญหา เมื่อเราต้องการแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถสร้างแผนการแก้ไขที่มีขั้นตอนที่เป็นระเบียบ การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

 4. การตัดสินใจ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและองค์ประกอบที่มีรายละเอียด โดยการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ และตระหนักถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ

 5. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หลังจากดำเนินการตามแผนและตัดสินใจ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการกระทำได้อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความสำเร็จและข้อผิดพลาด และนำไปปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาในอนาคต

การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เรามีการทำศึกษาที่รอบคอบและมีการพิจารณาเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เรามีการตัดสินใจที่มีความมั่นใจมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้

การคิดเชิงวิพากษ์ 5 ขั้นตอน

การคิดเชิงวิพากษ์สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ระบุปัญหา ขั้นแรกคือการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือสถานการณ์ที่ต้องการวิเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผล เริ่มต้นด้วยการสร้างคำถามเพื่อเข้าใจและบ่งชี้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง

 2. สะท้อนความคิด ในขั้นตอนนี้ เราต้องสะท้อนความคิดและความเชื่อที่มีต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง คิดอย่างเป็นระบบและพิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 3. รวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ต้องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ทั้งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การวิจัย งานวิชาการ หรือข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เรามีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

 4. วิเคราะห์และประเมิน ในขั้นตอนนี้ เราต้องวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่รวบรวมเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม การวิเคราะห์อาจเป็นการสร้างแผนภาพ เปรียบเทียบข้อได้เปรียบของแต่ละทางเลือก หรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อช่วยในการประเมิน

 5. ตัดสินใจและดำเนินการ เมื่อมีการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ เราต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เราควรจดบันทึกและติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและประเมินผลให้ดีขึ้นในอนาคต

การคิดเชิงวิพากษ์ต้องการการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราฝึกฝนขั้นตอนการคิดเชิงวิพากษ์เหล่านี้ เราจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของการคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์มีประโยชน์มากมายต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวันของเรา นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์

ประโยชน์ของ การคิดเชิงวิพากษ์

 1. การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล ทำให้เราสามารถพบทางออกและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

 2. การตัดสินใจ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินตัวเลือกที่มีอยู่โดยเสนอเหตุผลและข้อได้เปรียบของแต่ละตัวเลือก ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีสติปัญญาและมั่นใจ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างมีเหตุผล โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ตระหนักถึงข้อจำกัดและความเชื่อมโยงของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 4. การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมองเรื่องราวทั้งหมด และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ

 5. การเห็นอะไรที่ยังขาดหายไป การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราเห็นอะไรที่อาจขาดหายไป หรือมองเห็นมุมมองที่แตกต่าง ทำให้เราสามารถพัฒนาแนวคิดและสิ่งใหม่ๆ และทำความคุ้นเคยกับการมีข้อเสนอแนะอื่นๆ

 6. การเป็นผู้บริหารเวลา การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้เราวางแผนเวลาและทำลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเวลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดเชิงวิพากษ์มีประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งในการศึกษาและชีวิตประจำวัน เป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เราพบเจอในชีวิต

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com