สระเสียงสั้นคืออะไร

2 สระเสียงสั้นคืออะไร แตกต่างจากสระเสียงยาวอย่างไร?

สระเสียงสั้นคืออะไรและแตกต่างจากสระเสียงยาวอย่างไร?

สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเป็นส่วนหนึ่งของระบบการออกเสียงของภาษาที่มีบทบาทสำคัญในการรู้จักคำและการสื่อสาร สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวแตกต่างกันอย่างไร? นี่คือคำอธิบายและความแตกต่างระหว่างสองนี้

 1. สระเสียงสั้น (Short Vowels)

  • สระเสียงสั้นเป็นเสียงสระที่มีความยาวเสียงน้อย ๆ และส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของพยางค์ที่ออกเสียงเร็ว สัญลักษณ์สระเสียงสั้นในภาษาอังกฤษอาจเป็นเช่น /æ/ ในคำว่า “cat” หรือ /ɪ/ ในคำว่า “sit” เป็นต้น ในภาษาไทยเช่นสระเสียงสั้นตัวเล็กๆ เช่น “อ”, “เอ”, “อิ”, “อุ” เป็นต้น
 2. สระเสียงยาว (Long Vowels)

  • สระเสียงยาวเป็นเสียงสระที่มีความยาวเสียงมาก และส่วนใหญ่จะออกเสียงนานกว่าสระเสียงสั้น สัญลักษณ์สระเสียงยาวในภาษาอังกฤษอาจเป็นเช่น /iː/ ในคำว่า “see” หรือ /eɪ/ ในคำว่า “day” เป็นต้น ในภาษาไทยเช่นสระเสียงยาวตัวใหญ่ๆ เช่น “ไอ”, “เอา”, “อา”, “โอ” เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีผลต่อความหมายและการออกเสียงของคำ สระเสียงยาวมักจะมีความยาวเวลาออกเสียงนานกว่าและอาจมีผลในการเปลี่ยนความหมายของคำเช่นเดียวกับคำ “bit” และ “beat” ในภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวของ “i” และ “ea” ตามลำดับ ในภาษาไทยเช่นเดียวกันสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวอาจมีบทบาทในการแยกความหมายของคำและประโยคในบางกรณีด้วย

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 1. สระเสียงสั้น /æ/ ในคำว่า “cat”

  • เมื่อออกเสียงเป็น “แคท” สระเสียงสั้นทำให้คำมีความหมาย “แมว”
 2. สระเสียงยาว /iː/ ในคำว่า “see”

  • เมื่อออกเสียงเป็น “ซี” สระเสียงยาวทำให้คำมีความหมาย “เห็น”

ภาษาไทย

 1. สระเสียงสั้น “อ” ในคำว่า “กา”

  • เมื่อออกเสียงเป็น “กา” สระเสียงสั้นทำให้คำมีความหมาย “ต้นไม้”
 2. สระเสียงยาว “ไอ” ในคำว่า “ไข่”

  • เมื่อออกเสียงเป็น “ไข่” สระเสียงยาวทำให้คำมีความหมาย “ไข่ไก่”

การใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญในการสื่อความหมายและความรู้สึกของคำและประโยคในภาษาทั้งสองและส่งผลต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมายแบบเนื้อหา รูปแบบคำถาม หรือการแสดงความรู้สึกต่างๆ ในประโยคที่ใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในทางที่เหมาะสม

สระเสียงสั้น เสียงยาว

แน่นอน! นี่คือตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 • สระเสียงสั้น /æ/ ในคำว่า “cat” (แมว)
 • สระเสียงยาว /iː/ ในคำว่า “see” (เห็น)

ภาษาไทย

 • สระเสียงสั้น “อ” ในคำว่า “กา” (ต้นไม้)
 • สระเสียงยาว “ไอ” ในคำว่า “ไข่” (ไข่ไก่)

การเรียนรู้และเข้าใจสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงเสียงสระอาจมีผลต่อความหมายของคำและการสื่อสารในภาษาที่คุณกำลังใช้และเรียนรู้อยู่

ตาราง สระเสียงสั้น สระเสียงยาว

นี่คือตารางแสดงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
ไอ
อะ อา
เอ อี
อิ อิ
อุ อู
อุ๊ อู๊
อ็ อา

ภาษาอังกฤษ

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
æ
ɪ
ɛ
ʌ
ær ɔːr
ʊ
ə ɜː

โปรดทราบว่าการออกเสียงของสระอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับแนวทางการออกเสียงและสำนวนของแต่ละภาษา ตารางนี้เป็นแค่ตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวที่เป็นที่รู้จักในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เขียน สะกด คํา ที่ ประสมสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว เช่น โต๊ะ

แน่นอน! นี่คือตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย

 • ไก่ = ไ+ก+่
 • ตา = ต+า
 • เต่า = เ+ต+า
 • ไข่ = ไ+ข+่
 • โต๊ะ = โ+ต+๊+ะ
 • ปลา = ป+ล+า
 • เขา = เ+ข+า
 • เรือ = เ+ร+ือ
 • บ้าน = บ+า+น
 • เนื้อ = เ+นื+้อ

คำเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย การใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในการประสมคำจะช่วยเพิ่มความหมายและความละเอียดในการใช้ภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายและถูกต้อง

เสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้ 5 เสียงได้แก่

ในภาษาไทยเสียงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. เสียงพยัญชนะ (Consonants) เสียงที่เกิดจากการกดหรือขัดระหว่างอวัยวะเสียงในช่วงที่มีความหนาแน่น เช่น /ก/, /ม/, /น/ เป็นต้น

 2. เสียงสระ (Vowels) เสียงที่เกิดจากการพยายามเปิดโพรงกายให้พอดีกับอากาศ มีในรูปแบบของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว เช่น /อะ/, /อา/, /อิ/, /เอ/, /อุ/ เป็นต้น

 3. เสียงเสียงคำที่คลุมเครือเสียง (Nasal Consonants) เสียงพยัญชนะที่ระบบเสียงถูกปิดกั้นจนอากาศไม่สามารถออกไปยังปากได้ และถูกนำเข้าไปในโพรงจมูก เช่น /ง/, /น/ เป็นต้น

 4. เสียงเสียงคำที่แร้งเครือเสียง (Tone Marks) เสียงที่เกิดจากการระบุลักษณะการพยายามเสียงตามระดับตัวสระ เรียกว่าเสียงสัมผัส เช่น สระไอ ที่มีสระเสียงสั้นก็มีเสียงเสียงคำที่ต่างกันตามแต่ละลักษณะการระบุเสียงที่นำมาเสริมเสียง แบ่งออกเป็น 5 แบบหลัก (ไต้, แรก, โท, ตรี, จัตวา)

 5. เสียงเสียงที่เป็นเสียงเอ็กซ์เพรส (Final Sound or Glottal Stop) เสียงที่เกิดจากการปิดแข้งเสียงเพื่อทำให้อากาศหยุดไว้สักครู่ก่อนที่จะปล่อยออกมา ซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงที่คล้ายกับการจบสัมผัส ในบางกรณี เช่น คำว่า “กิน” การปิดแข้งเสียงเมื่อออกเสียงเป็น “ก” จะทำให้เกิดเสียงเอ็กซ์เพรส เป็นต้น

นี่เป็นแบบอย่างของการแบ่งเสียงในภาษาไทยเป็น 5 เสียงหลัก ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างเสียงและการออกเสียงในภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com