สระเสียงสั้นสามารถประกอบ

4 สระเสียงสั้น สามารถประกอบเป็นพวกกับพยางค์อื่นได้อย่างไร?

สระเสียงสั้นสามารถประกอบเป็นพวกกับพยางค์อื่นได้อย่างไร?

สระเสียงสั้นสามารถประกอบเป็นพวกกับพยางค์อื่นได้ตามกฎเสียงภาษาไทย ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพยางค์ที่จะประกอบเข้าด้วยกัน ดังนี้

 1. สระเสียงสั้นแนวนอน (Level Tone)

  • สระเสียงสั้นแนวนอนจะสามารถประกอบกับพยางค์ที่มีเสียงสระเสียงสั้นแนวตั้งหรือสระเสียงยาวได้ เช่น ตา, รู้
 2. สระเสียงสระนางแสง (Mid Tone)

  • สระเสียงสั้นแนวนอนสามารถประกอบกับพยางค์ที่มีเสียงสระเสียงสั้นแนวตั้งหรือสระเสียงยาวที่เป็นสระเสียงนางแสงได้ เช่น อิ่ม, อายุ
 3. สระเสียงเสียงคำที่คลุมเครือเสียง (Nasal Consonant)

  • สระเสียงสั้นสามารถประกอบกับพยางค์ที่มีพยางค์เสียงคำที่คลุมเครือเสียงได้ เช่น แมว, ทาง
 4. สระเสียงเสียงที่เป็นเสียงเอ็กซ์เพรส (Final Sound or Glottal Stop)

  • สระเสียงสั้นสามารถประกอบกับพยางค์ที่มีเสียงสระเสียงเอ็กซ์เพรสได้ เช่น นอน, ประกาย

โดยสระเสียงสั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะเสียงและการออกเสียงของคำ การรู้จักและเข้าใจวิธีการประกอบเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจแนวทางในการออกเสียงคำ

เสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้ 5 เสียงได้แก่

ภาษาไทยแบ่งเสียงออกได้เป็น 5 เสียงหลัก ๆ ได้แก่

 1. เสียงเสียงแม่เสียง (High Tone) เสียงที่สูงขึ้นจากเสียงปกติ
 2. เสียงเสียงโท (Mid Tone) เสียงที่เสียงปกติ
 3. เสียงเสียงต้นเสียง (Low Tone) เสียงที่ต่ำลงจากเสียงปกติ
 4. เสียงเสียงอ่อน (Low-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากสูงแล้วต่ำลง
 5. เสียงเสียงเรียงเพิ่ม (High-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากต่ำแล้วสูงขึ้น

เสียงเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายและเน้นคำในประโยค การรู้จักและเข้าใจเสียงทั้ง 5 เสียงนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารในภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สระประสม

สระประสมคือสระที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว โดยเมื่อสระทั้งสองประกอบกันจะสร้างคำใหม่ ตัวอย่างของสระประสมได้แก่

 1. สระเสียงสั้นและสระเสียงสั้น

  • อาหาร (อะ + อา + น)
  • เสียง (เสีย + ง)
 2. สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

  • อายุ (อะ + อา + ยุ)
  • เขายาว (เขา + ยาว)
 3. สระเสียงยาวและสระเสียงสั้น

  • ไปรษณีย์ (ไป + รษณีย์)
  • อิ่ม (อิ + อ่ + ม)
 4. สระเสียงยาวและสระเสียงยาว

  • ไอ้ตัวเอง (ไอ้ + ตัว + เอง)
  • เพิ่งไปถึง (เพิ่ง + ไป + ถึง)

สระประสมมีบทบาทสำคัญในการสร้างคำใหม่และแสดงความหมายของคำ เนื่องจากการประกอบสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเข้าด้วยกันสามารถสร้างคำที่มีความหมายและเสียงที่แตกต่างกันได้

สระประสมมีอะไรบ้าง

นี่คือตัวอย่างของสระประสมที่มีในภาษาไทย

 1. อ่าว (อะ + อว)
 2. อายุ (อะ + อา + ยุ)
 3. เขายาว (เขา + ยาว)
 4. รอยยิ้ม (รอย + ยิ้ม)
 5. เสือดาว (เสือ + ดาว)
 6. ประตูร้าว (ประตู + ร้าว)
 7. สวนสนุก (สวน + สนุก)
 8. มาตราส่วน (มาตรา + ส่วน)
 9. อากาศยาน (อากาศ + ยาน)
 10. คลองแสนแสบ (คลอง + แสน + แสบ)

สระประสมมีบทบาทสำคัญในการสร้างคำและประโยคในภาษาไทย เพราะการประกอบสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเข้าด้วยกันสามารถสร้างคำที่มีความหมายและการออกเสียงที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว

นี่คือตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย

สระเสียงสั้น

 1. อะ
 2. เอ
 3. เอะ
 4. อิ
 5. อี
 6. อุ
 7. อู
 8. อึ
 9. อื

สระเสียงยาว

 1. ไอ
 2. ไอ้
 3. เอา
 4. เอาะ
 5. อา
 6. อำ
 7. อิ
 8. อี
 9. อ้า
 10. เอาอะ

โปรดทราบว่าบางสระเสียงยาวอาจประกอบด้วยเสียงความเจ็บปวด (เสียงจิต) ซึ่งไม่แสดงในตัวอย่างนี้ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยเท่านั้น สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรู้จักและเรียนรู้เสียงในภาษาไทยได้

สระเดี่ยว สระประสม

นี่คือตัวอย่างของสระเสียงเดี่ยวและสระประสมในภาษาไทย

สระเสียงเดี่ยว

 1. อา
 2. อิ
 3. อี
 4. อุ
 5. อู
 6. อึ
 7. อือ
 8. อำ
 9. อํา

สระประสม

 1. อายุ (อะ + อา + ยุ)
 2. รอยยิ้ม (รอย + ยิ้ม)
 3. เขายาว (เขา + ยาว)
 4. คลองแสนแสบ (คลอง + แสน + แสบ)
 5. สวนสนุก (สวน + สนุก)
 6. บางครั้ง (บาง + ครั้ง)
 7. ไปรษณีย์ (ไป + รษณีย์)
 8. เมาะแม่ (เมาะ + แม่)
 9. อุปกรณ์ (อุ + ปกรณ์)
 10. เสือดาว (เสือ + ดาว)

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างของสระเสียงเดี่ยวและสระประสมในภาษาไทยเท่านั้น การเรียนรู้และเข้าใจสระเสียงเดี่ยวและสระประสมจะช่วยให้คุณเรียนรู้การออกเสียงคำในภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com