ไตรสิกขา

3 ไตรสิกขา เป้าหมายถ่องแท้คือศีลท่องที่ไม่มีใครพูด?

ไตรสิกขา

ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ

  1. อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ
  2. อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบำเพ็ญสมถกรรมฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์จนได้บรรลุฌาน 4
  3. อธิปัญญาสิกขา คือ ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชชา 8 คือเป็นพระอรหันต์หรืออืกชื่อคืออรหันต์พุทธ

คำค้น : คือ ประกอบด้วย ตัวอย่าง หมาย ถึง อะไร บาง หมาย ถึง วัด ท ลาม ล ตา ราม หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา คือ อะไร มรรค8 3 3 คือ หลัก ภาษา อังกฤษ 3 หมาย ถึง ศีล คือ หลักธรรมที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา การ์ตูน การศึกษาตามวิธีของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พัฒนามาจากหลักธรรมข้อใด 3 ศีล สมาธิ ปัญญา ความ หมาย ของ มีอะไรบ้าง กับ การ ศึกษา วัด ป่า ภาวนา วัง น้ํา เขียว 3 ประการ ปัญญา คืออะไร มีอะไรบ้าง คืออะไร 3 ข้อ มีอะไรบ้าง ป.5 วัด สกลนคร 3 ประการได้แก่ บท สรุป ความหมาย สะอาด สงบ สว่าง 3 ข้อ 3 มีอะไรบ้าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แปลว่า คือข้อใด ศีล ประกอบด้วยอะไรบ้าง ภาวนา อริยสัจ4 มรรค 8 กับ ไตรลักษณ์ ป.6 ป.4 คือ มี 3 ประการ คือ การศึกษาและอบรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

ที่มา:wikipedia

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com