ประเภทใบขับขี่

2 ใบอนุญาติ ประเภทใบขับขี่มีกี่ประเภทชนิดรถยนต์?

ประเภทใบขับขี่

ใบขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล

2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่พอสมควรดังนี้

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล อนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล หรือใช้เพื่อโดยสารส่วนตัว และยังสามารถขับขี่ขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย โดยในการขนส่งนั้นจะถูกจำกัดน้ำหนักอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่การรับจ้างด้วย

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ใบอนุญาตประเภทนี้จะอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท กล่าวคือ จะสามารถใช้เพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ อาทิ การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

สำหรับสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันของใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท ก็คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลหรือรับจ้างก็ได้ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้

ใบขับขี่มีกี่ประเภท

 

ค่าธรรมเนียมใบขับขี่

จากหัวข้อที่กล่าวก่อนหน้านี้ เป็นการแบ่งประเภทใบขับขี่ตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท แต่ใบขับขี่ที่ใช้จริงก็ยังถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะการใช้และลักษณะของรถอีกด้วย ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับชนิดและค่าธรรมเนียมใบขับขี่ไปพร้อมๆ กันเลย ซึ่งแบ่งใบขับขี่ออกเป็น 11 ชนิด ดังตาราง

ชนิดของใบขับขี่ อายุ (ปี) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1 ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2 100
50
50
2 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 500
3 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 5 250
4 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 3 300
5 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 3 150
6 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 250
7 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 150
8 ใบอนุญาตขับรถบดถนน 5 250
9 ใบอนุญาตขับรถแทร็คเตอร์ 5 250
10 ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ นอกจากข้อ 1-9 5 100
11 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) 1 500
ขอบคุณที่มาบทความ:www.sldriveschool.com วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com