ใบสำคัญรับ

6 ใบสําคัญรับ เงินล่าสุดตัวอย่างวิธีเขียนอย่างง่ายเลย?

ใบสําคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบสำคัญรับเงินนั้นจะใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน”

การลงบัญชี

เอกสารประกอบการลงบัญชี

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โดย ปกติแล้ว เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น จะไม่จำเป็นเลยถ้ากิจการไม่ต้องการนำค่าใช้จ่ายมาหักกลบ ลบหนี้ หรือลดหย่อนอะไรในกิจการ

หรือแค่ต้องการทำแค่ รับรู้รายได้ รายจ่าย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี “ใบสำคัญรับ” “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินออก แต่ถ้ากิจการต้องการนำค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปมาใช้สิทธิในทางบัญชี และภาษี กิจการต้องจัดทำตามเอกสารตามที่กำหนดของ สรรพากร ที่ออก “คู่มือ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้”  จึงต้องจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ใบสําคัญรับ
ใบสําคัญรับ

เอกสารใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสาร ใบรับเงิน ถือเป็น ชนิดเดียวกัน  แต่อาจแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ตรงที่ ใบรับเงินส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย สามารถออกเอกสารให้ได้มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเพื่อเป็นต้นทุนหลัก แต่ ใบสำคัญรับ เป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย ไม่มีเอกสาร ไม่สามารถออกใบให้ได้ หรือไม่จัดทำขึ้น แต่ยินยอมที่จะให้หลักฐานการรับเงินจากเรา เช่น สำเนาบัตรประชาชน และลายมือ ชื่อ เป็นต้น

ใบรับเงิน เป็นเอกสารที่กิจการจ่ายชำชำระเงินจริง ๆ แต่ผู้ขาย หรือผู้รับเงิน ไม่มีเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม (ไม่มีใบเสร็จ) บริษัทจึงจัดทำใบรับเงินขึ้นเพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารไว้ใช้ลงบันทึกบัญชี จะต้อง มีการแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการจัดทำ ใบรับเงิน ขึ้น

ใบรับเงิน หรือสำเนาใบรับ อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยให้ ปรากฏข้อความต่อไปนี้

  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
  2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
  3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
  4. วันเดือนปีที่ออกใบรับ
  5. จำนวนเงินที่รับ
  6. ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้า เฉพาะชนิดที่มีราคา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบ

กิจการที่จัดทำ ใบรับเงิน และ ใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับเงิน และ ใบรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน และ ใบรับเงิน

โดยส่วนมากกิจการจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากกิจการไม่ได้รับเอกสาร ที่ชื่อว่า “ใบเสร็จรับเงิน” แต่อาจได้รับเอกสารที่ ชื่อว่า “บิลเงินสด” จึงทำให้ไม่สามารถนำมาสิทธิภาษีมาใช้ได้ถ้าเอกสารนั้นมีภาษีติดอยู่ เพราะต้องการลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษี

ทางสรรพกรจึงกำหนดแนวทางเพื่อให้ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยการรวบรวมหลักนานการจ่าย อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และหลักฐานจากบุคคลภายนอก (บัตรประชาชนผู้รับเงิน) มายืนยันกับ สรรพากร ว่าได้จ่ายชำระจริง จึงทำให้บางรายการที่ถูกจัดทำขึ้นโดยมีเอกสาร ใบสำคัญรับแนบไว้ สามารถลงเป็นค่าใช่จ่ายทางภาษีได้ นั้นเอง

ใบสำคัญรับ
ใบสำคัญรับ

โหลดใบสำคัญรับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน