ภาษีซื้อ

7 ภาษีซื้อ วิธีเปรียบเทียบรายได้และลดภาษี?

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ้งประกอบไปด้วย

 • ภาษีซื้อ (Output Tax)
 • ภาษีขาย (Input Tax)

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็น ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าหรือ ชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ของตน ภาษีซื้อที่จะนำมาหักได้นี้คลุมไปถึง ภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย ปัจจุบันอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7 % และ 0 %

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่า บริการ ปัจจุบันอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7 % และ 0 %

ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ

รายงานภาษี

รายงานภาษี คือ รายงานที่กรมสรรพากรกำหนดให้ชัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดการซื้อขาย ประกอบไปด้วย 

 1. รายงานภาษีซื้อ 
 2. รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อประกอบไปด้วย

 1. ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีซื้อ
 2. แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 3. แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีซื้อ
 6. แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานภาษีขายประกอบไปด้วย

 1. ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
 2. แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 3. แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย
 6. แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ

บันทึกบัญชีภาษีซื้อ

กรณีภาษีซื้อเยอะกว่าภาษีขาย 

เมื่อกรอกแบบ ภ.พ. 30 แล้วปรากฎว่า มูลค่าภาษีซื้อมากกว่า มูลค่าภาษีขาย จะทำให้เกิดผลต่าง ด้านเดบิด ใช้จะชื่อบัญชีผลต่างนี้ว่า ​ลูกหนี้กรมสรรพากร

ภาษีซื้อ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com