ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

2 ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้าเบี้ยประกันบันทึกบัญชี?

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance payment policy) หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

บันทึกบัญชีค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
บันทึกบัญชี ค่ากรมธรรม์ จ่ายล่วงหน้า