ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระแก่รัฐบาล

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน

การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระภายในวันที่15ของทุกเดือน และถึงแม้เดือนนั้นจะไม่มีทั้งยอดซื้อหรือยอดขายเลยก็จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบเปล่า แต่ถ้าวันที่15 ตรงกับวัน เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ก็จะไม่ถูกเสียค่าปรับ และหากทำชำระผ่านอินเตอร์เน็ตจะขยายระยะเวลาในการชำระเพิ่มไปอีก 8 วัน

VAT 10 คืออะไร

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆของประเทศไทยนั้นกำหนดอัตราการเก็บภาษีสูงสุดที่ 10% แต่เนื่องจากมีการออกกฎหมายพิเศษให้ลดมาเหลือ 7%เป็นการชั่วคราวแบบปีต่อปี แล้วใช้วิธีต่ออายุมาเรื่อยๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น

ในปัจจุบัน เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราคงที่อยู่ที่ 7% (ซึ่งมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%)

รายได้เท่าไรต้องจด VAT

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกบังคับให้จดทันทีเมื่อรายได้ของเราถึง 1.8 ล้านบาทในระหว่างปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด

ในปัจจุบัน เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราคงที่อยู่ที่ 7%

ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพ ไม่ว่าจะประกอบกิจการแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้มส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8ล้านบาท จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น

ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้

 1. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าทางการเกษตร สัตว์ที่ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายได้ไม่เกิน 1.8ล้านบาทต่อปี
 3. การขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

Tax คือ

Tax คือ ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็นภาษีทางตรง และทางอ้อม

ภาษีที่สรรพกร ได้มีการจัดเก็บประกอบด้วย

 1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5.  ภาษีอากรแสตมป์
 6.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 7.  ภาษีมรดก
 8.  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 TAX คือ

TAX คือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ทำได้โดยการนำราคาสินค้ามา คูณด้วย 7 หาร  100 (ราคา×(7÷100)) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการ เช่นเราซื้อเครื่องคิดเลข 1,000 บาท

วิธีการคิด 1,000 ×(7÷100) = 70  เท่ากับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องจ่ายก็คือ 70บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value Added Tax (VAT)

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร

 1. ฐานภาษีสำหรับขายสินค้าหรือบริการ
 2. ฐานภาษีสำหรับการส่งออกสินค้า
 3. ฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
 4. ฐานภาษีสำหรับการนำเข้า
 5. ฐานภาษีกรณีขายยาสูบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่กฎหมายกำหนด
 6. ฐานภาษีกรณีพิเศษ

VAT 0 กับ Non VAT

VAT 0% กับ Non VAT
VAT 0% กับ Non VAT

การจะนำส่ง Vat 0% จะต้องเกิดจากการ

 1. ขายสินค้าหรือบริการโดยการส่งออก
 2. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลโดยผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล
 3. ขายสินค้าหรือบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 4. การขายสินค้าหรือบริการ กับองค์กรสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล
 5. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่

Non Vat

มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด

 1. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียน ณ สำนกงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมสรรพากรไม่ได้จัดอัตรากำลังไว้ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่เคยควบคุมพื้นที่นั้น
 2.  กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว
 3.  กรณีสถานประกอบการอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น ณ สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย

เงินได้ที่บุคคลซึ่งมีหน้าที่เสียเงินได้ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้

 1.  ค่าขนส่ง
 2.  ค่าประกันภัย
 3.  ค่าโฆษณา
 4.  ค่าบริการ / ค่าจ้างทำของ
 5.  ค่าเช่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะคือ ภาษีที่จะจัดเก็บกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่

 1. บุคคลธรรมดา
 2. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. กองมรดก
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 5. กองทุน
 6. หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำการโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล
 7. องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ที่มีอำนาจแทนในกิจการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการ

รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat

หากผู้ประกอบการ มีรายได้เกิน 1.8ล้าน แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการนั้นมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน เพราะหากไม่จดตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลตามกฎหมายดังนี้

 1.  บริษัทจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง โดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าภาษีจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ และไม่สามารถออกใบกำกับได้เนื่องจากตนยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
 2.  ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงิน 1,000บาทต่อเดือน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
 3.  ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนเองถูกผู้ประกอบการอื่นเรียกเก็บมาถือเป็นภาษีหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียได้ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อ

สาขา SBT คือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax – SBT)

บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากบริษัทนั้น ๆ มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ก็สามารถที่จะไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่หากว่า บริษัทนั้นมีรายได้เกิน 1.8ล้าน จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด

กรมสรรพกรได้มีมาตรการรับมือกับเหตุโรคระบาด โควิด-19 คือ ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ทั้งการยื่นแบบกระดาษ และยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม

หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบการศึกษา และหนังสือในรูปแบบ E-book ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายและการนำเข้าทุกชนิด แต่แผ่นปลิวโฆษณา รูปลอก มิใช่ตำราเรียน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือทำการเกษตร ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร

หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร คือ กรมสรรพสามิต

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งโรงเรือนในที่นี้หมายถึง อาคาร บ้า ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ยกเว้นกรณีที่ที่ดิน โรงเรือน และอาคารนั้นเป็นคนละเจ้าของกัน กำหนดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี

ภาษีสรรพสามิต คืออะไร

ภาษีสรรพสามิต คือภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งจะมีภาระในการจ่ายภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ  หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ หมายถึง

ภาษีซื้อ หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของราคาสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอการต้องจ่าย ตามหลักฐานต้นฉบับกำกับภาษี เนื่องจากซื้อสินค้าหรือบริการภายในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 1.  ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ
 2.  ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
 3. ต้องเป็นภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวไปจริง
 4. ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรหรือกรมศุลกากร
 6. ต้องมิใช่ภาษีซื้อที่ต้องห้ามมิให้นำมาถือเป็นเครดิตตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร