บัญชีสิ่งแวดล้อม

5 การบัญชีสิ่งแวดล้อมบทบาทกรณี EMA เกี่ยวกับ?

แนวคิดการบัญชี

แนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อม

แนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อม EMA (Environmental Management Accounting) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั้งโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตัวอย่างวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่า การขาดแคลนทรัพยากรอากาศเป็นพิษ การทำลายแหล่งน้ำ การบัญชีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

การบัญชีสิ่งแวดล้อม EMA
การบัญชี สิ่งแวดล้อม EMA
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาธุรกิจซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ประสิทธิภาพด้านต้นทุน มูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่การบัญชีต้องเข้ามามีบทบาทแทบทั้งสิ้น
 2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ควรนำมาตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจการต่างๆอย่างจริงจัง การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสิ่งแวดล้อมของกิจการ นักบัญชีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชี นำเสนอรายงานต่อสาธารณชน หรือบุคคลภายนอกในเรื่องการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกิจการเป็นต้น

แนวคิดของบัญชีสิ่งแวดล้อม

การบัญชีสิ่งแวดล้อม
การบัญชีสิ่งแวดล้อม

การบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นการพยายามพัฒนาคิดค้นมาตรการในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากระบบบัญชีแบบเดิมออกมาให้ได้ ตลอดจนการวัดมูลค่า การรับรู้และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน รายงานในรูปแบบใหม่ เพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ โดยทั่วไปการบัญชี สิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

 1. การรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุนและหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม
 2. การบัญชีสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 4. การวิเคราะห์ต้นทุนในเรื่องสำคัญๆเช่นพลังงานของเสียและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 5. การประเมินการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วย
 6. การประเมินต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
 7. การพัฒนาด้านการบัญชีโดยการนำเสนอข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สินและต้นทุนในด้านนิเวศวิทยาที่ไม่เป็นตัวเงิน

การบริหาร

การบริหารด้านสิ่งแวดล้อมย่อมกระทบต่อบทบาทของการบัญชีในแต่ละด้านดังนี้

 1. เมื่อกิจการมีรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักบัญชีจะพิจารณารายการดังกล่าว เพื่อบันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • หากที่ดินของกิจการมีสารปนเปื้อนจากมลพิษหรือกิจการมีเครื่องจักร ที่ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวได้ กิจการต้องพิจารณาถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่ของสินทรัพย์
  • กิจการอาจต้องพิจารณาตั้งค่าเผื่อสำหรับหายนะภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กิจการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว
  • กิจการอาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กิจการประสบอยู่ กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่นบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกแจ้งดำเนินการปรับจากการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้อง
  • ในงบกำไรขาดทุน กิจการอาจมีรายการต้นทุนที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ต้นทุนการขจัดหรือทำลายของเสีย และการทำความสะอาดโรงงานกิจการต้องวัดมูลค่าและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงินตามแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชีเรื่องการนำเสนองบการเงิน เป็นต้น
 2. การบัญชีบริหารมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของกิจการ บทบาทของนักบัญชีบริหารจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อมในเรื่อง การตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนและหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินและกลั่นกรองงบประมาณจ่ายลงทุน นักบัญชีจะนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้านการบัญชีบริหารมาประยุกต์กับเรื่องดังกล่าว นักบัญชีบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ และระบบการควบคุมต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การบัญชีบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศ และระบบการควบคุมต่างๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การบัญชีบริหารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่า การบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม ประเมินผล และตัดสิใจในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 3. กิจการอาจเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเปลี่ยนแปลงระบบรายงานการเงิน โดยออกแบบระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการบริหารสิ่งแวดล้อม

นักบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอทางธุรกิจของบริษัท เช่น ในการซื้อหรือรวมกิจการ นักบัญชีโครงการจะช่วยตรวจสอบและประเมินกิจกรรมของบริษัทที่ถูกซื้อว่าได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรวมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบดังกล่าวอาจเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Compliance Audit) หรือ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

บทบาทการบัญชี

การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไป
การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไป

การบัญชีจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปดังนี้

 1. การตีราคาสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 2. การนำทักษะด้านบัญชีบริหารมาประยุกต์กับการบริหารสิ่งแวดล้อม
 3. การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 4. การประเมินตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอทางธุรกิจ การตระหนักถึงเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ แนวทางสำหรับการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม (เป็นวิธีตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 5. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่เป็นหลักการและแนวทาง

การบัญชี สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการจัดทำบัญชีที่รวบรวมเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานของธุรกิจซึ่งในบางครั้งจะนำข้อมูลไปแสดงรวมอยู่ในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นการทำบัญชีสิ่งแวดล้อมจึงครอบคลุมเรื่องของบัญชีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมอีกด้วย