หน้าที่กรรมการ

สิ่งที่ต้องรู้ ภาระหรือหน้าที่ของกรรมการบริษัท 5 สิ่ง?

คณะกรรมการบริษัท คือ

กรรมการบริษัท มีหน้าที่ วิธีบริหาร อะไรบ้าง?
กรรมการบริษัทเป็นตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท กรรมการแต่งตั้งในที่ประชุมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาให้ทำงานแทนนั้นเองหรือบริษัท บทบาทสำคัญของกรรมการไม่ใช่แค่เซ็นชื่อ ลงลายมือ เพียงเท่านั้น ยังมีความสำคัญและหน้าที่อีกหลายอย่าง

หน้าที่ของกรรมการบริษัทและบทบาท สำคัญหลักๆ ที่กรรมการจะต้องทำ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
2. ต้องมาจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดกรรมการ
3. หากมีกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องบริหารงาน โดยทำงานแบบคณะกรรมการ
4. กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ คือ การประชุมของผู้ถือหุ้น ( ประชุมสามัญ 1 ครั้ง/ปี , ประชุมวิสามัญ แล้วแต่กรณี )
หน้าที่ของกรรมการบริษัท
หน้าที่ของกรรมการบริษัท

หน้าที่ของกรรมการบริษัท

หลักๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีตามที่กล่าวมา ส่วนประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่ควรรู้ คือ

สรุป กฎหมาย กรรมการบริษัท

 1. กรรมการสามารถเข้าออกได้ทุกปีเป็นคนเดิมก็ได้หรือเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้ แต่ต้องหมดวาระภายใน 1 ปี
 2. หากกรรมการลาออกต้องยืนใบลาออกต่อบริษัท และส่งให้คณะกรรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
 3. หากกรรมการเกิดล้มละลาย หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีผลทำให้ออกจากกรรมการทันที
 4. หากดำเนินงานแล้วขาดกรรมการบางคน กรรมการคนอื่นสามารถดำเนินงานต่อได้
 5. กรรมการต้องมีองค์ประชุม 3 คนขึ้นไป หากไม่ครบไม่สามารถประชุมได้ (โดยปกติแล้วกำหนดให้มี 2/3)
 6. หากกรรมการมีการออกเสียงที่คะแนนเสมอกัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
 7. กรรมการมีอำนาจนัดเรียกประชุมวิสามัญได้
 8. กรรมการสามารถแต่งตั้งให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งดำเนินงานแทนได้
 9. กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเสมอตามหลักความผิด ดังนี้
  • บังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
  • แจกเงินปันผล หรือดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • จัดให้มีการเก็บรักษาเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่มีสาระสำคัญไว้อย่างปลอดภัย

หากกรรมการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้างต้นที่กล่าวมา กรรมการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และกรรมยังไม่สามารถทำการค้า หรือดำเนินกิจการที่มีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน กับบริษัทที่ตัวเป็นกรรมการอยู่ หรือเรียกว่าห้ามค้าแข่งกับบริษัทนั้นเอง และห้ามกรรมถือหุ้น แบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นได้แต่รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ตัวอย่าง เปิดบัญชีธนาคาร การประชุมเพื่อเปิดบัญชี ธนาคาร รายการการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com