วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่างที่น่าสนใจมีอะไรเกิดขึ้นใหม่?

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทยประเพณี

            วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดใน สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่
            1. ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและการเขียนรวมทั้งงานประพันธ์ที่สร้างสรรค์ที่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
            2. มารยาท หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลตjอบุคคลที่สังคมยอมรับ ได้แก่ มารยาททางกาย และมารยาททาง วาจา
            3. การแต่งกาย หมายถึง เครื่องนุ่งห่มที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
            4. ประเพณีและพิธีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ
            5. ศิลปกรรม หมายถึง งานศิลปหัตถกรรม จิตกรรม สถาปัตยกรรม และประติมากรรม
            6. การแสดงและการละเล่น หมายถึง การละเล่นและของเล่นของไทย ดนตรีไทย เพลงไทยประเภทต่างๆ และศิลปะการ แสดงของไทย

ตัวอย่าง วัฒนธรรมไทย

วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดใน สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่

 1. ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและการเขียนรวมทั้งงานประพันธ์ที่สร้างสรรค์ที่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มารยาท หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติระหว่างบุคคลตjอบุคคลที่สังคมยอมรับ ได้แก่ มารยาททางกาย และมารยาททาง วาจา
 3. การแต่งกาย หมายถึง เครื่องนุ่งห่มที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
 4. ประเพณีและพิธีทางศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ
 5. ศิลปกรรม หมายถึง งานศิลปหัตถกรรม จิตกรรม สถาปัตยกรรม และประติมากรรม
 6. การแสดงและการละเล่น หมายถึง การละเล่นและของเล่นของไทย ดนตรีไทย เพลงไทยประเภทต่างๆ และศิลปะการ แสดงของไทย

ตัวอย่าง วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง

 1. การไหว้ สำหรับการไหว้นั้นในวัฒนธรรมไทยคือการทักทายและแสดงความเคารพต่อกัน ซึ่งการไหว้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือไหว้พระ ไหว้ผู้อาวุโส และไหว้ผู้ที่เสมอกัน แต่ละระดับมีรูปแบบการไหว้และความหมายที่แตกต่างกันไป
 2. การใช้มือกินอาหาร การกิน​ด้วยมือถือว่าเป็นวิธีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งก็คือการจับหรือหยิบข้าวเหนียวจากกระติ๊บด้วยมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามลักษณะเฉพาะบ้านเฉพาะคน
 3. การเดินผ่านผู้ใหญ่ การเดินสวนผู้ใหญ่ ควรค้อมตัวเมื่อผ่านมาใกล้ ถ้าเป็นทางแคบ ๆ หรือ ตรงบันได ควรหยุดยืนตรงให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อน
 4. คำลงท้าย ถือเป็นอีกนึงสิ่งที่สำคัญในวัฒนธรรมไทยในด้านการใช้ชีวิตของคนไทยเลยก็ว่าได้ การใช้ “ครับ/ค่ะ” เป็นคำลงท้าย, เป็นหางเสียง, แสดงความสุภาพ ใช้ได้กับทุกประโยคที่พูด ซึ่งคำแบบนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ
 5. ไปลามาไหว้ เป็นเรื่องปกติของคนไทยที่เวลาเราจะออกจากบ้านหรือกลับบ้านเราต้องไปลาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นกิจลักษณะรวมถึงการม่ไว้เมื่อเราไปที่อื่นก็เช่นกัน
 6. สินสอด ในประเทศไทยการแต่งงานส่วนใหญ่ย่อมมีสินสอดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงที่จะแต่งงานด้วยเป็นค่าน้ำนม
 7. การบวชทดแทน ชายไทยส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรแล้วก็จะบวชแทนพระคุณพ่อแม่ หรือบุพการี นอกจากจะเป็นการต่ออายุพระศาสนาแล้ว ยังเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วย
 8. เงินเดือนก้อนแรก ในประเทศไทยคนบางกลุ่มมีแนวความคิดที่ว่าเงินเดือนที่เราได้ในเดือนแรกนั้น เราควรให้พ่อแม่ทั้งหมด เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานของเรา
 9. ชิงสุกก่อนห่าม คือแนวคิดของไทยที่ว่าชายหญิงที่กระทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยของตนหรือยังไม่มีความพร้อม มักสื่อถึงการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก่อยวัยอันควร
 10. ไหว้คนอายุน้อยกว่า ความเชื่อที่เขาว่ากันว่าคนที่แก่กว่าไหว้คนที่อ่อนกว่าจะตายไว
 11. กินข้าวพร้อมกัน ถือเป็นเรื่องปกติของครอบครัวคนไทยที่ให้ความสำคัญของมื้ออาหารและการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นประจำ
 12. ความอวุโส ประเทศไทย นอกจากจะเป็นเมืองพุทธแล้ว เรื่องการให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน ความนอบน้อมต่อผู้อาวุโสมากกว่าตน ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
 13. ล้างมือล้างเท้าก่อนเข้าบ้าน โดยเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่เวลากลับจากไปไหนมาไหนก็มักจะล้างมือล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน เพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่ติดตัวมา
 14. การแต่งกายเข้าวัด แต่งกายอย่างเหมาะสมเมื่อเยี่ยมชมวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้หญิงควรแต่งกายเพื่อปกปิดบริเวณไหล่และหัวเข่า
 15. การไม่เล่นหัว การเล่นหัวของคนไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร หรือส่งวัตถุใด ๆ เหนือหัวของใคร เพราะหัวเป็นส่วนที่สูงที่สุดของร่างกายและถือเป็นของสูง
 16. ของฝาก เมื่อได้รับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู้ใด ควรจะมี ของฝากไปมอบให้เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี และเจ้าของบ้าน ควรเตรียมของต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วย
 17. การใช้เท้า คนไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควร ใช้เท้าชี้เขี่ย หรือเดินข้ามบุคคลหรือสิ่งของ เช่น อาหาร หนังสือ เป็นต้น
 18. การเคี้ยวอาหาร ไม่ควรพูดคุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหารเพราะจะถือว่าเป็นการแสดงความไม่มีมารยาท
 19. การไม่เถียงผู้ใหญ่ สังคมไทยสอนหลายอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และไม่เถียงผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่คุยกันอย่าพูดแทรก
 20. การแสดงความรัก ไม่ควรแสดงความรักด้วยการกอดจูบในที่ สาธารณะ หรือเขตศาสนสถาน

วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง 10 ข้อ

วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกาย
            วัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย ตั้งแต่ในอดีตมานั้นคนไทยมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายที่ใช้ผ้าไทยซึ่งทำจากผ้าไหม ผ้า ทอมือต่างๆ นำมาทำเป็นผ้าสไบสำหรับผู้หญิงไทย ส่วนผู้ชายก็มีการแต่งกายที่นิยมสำหรับชาวบ้านก็คงหนีไม่พ้นผ้าขาวม้าซึ่ง นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่
            ตัวอย่าง ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นหญิงไทยจะนุ่งโจงกระเบนสวนเสื้อรัดรูปแขนกระบอก ผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วงโจง สวม เสื้อคอปิด ผ่าอกแขนยาว โดยปกติจะไม่นิยมใส่เสื้อ
            ซึ่งในปัจจุบันนี้เราหาแทบไม่ได้แล้วสำหรับการแต่งกายแบบนี้ เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบนิยม ตามชาวยุโรปซึ่งทำให้กายแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลื่อนหายไปมาก

วัฒนธรรมไทยการไหว้

วัฒนธรรมไทย ด้านภาษา
            ประเทศไทยมีภาษาเป็นของตนเองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด ในโลก ทำให้เรามีภาษาไทยใช้มาจนถึงปัจจุบัน และในประเทศไทยก็มีภาษาทางการ คือภาษากลาง ซึ่งคนในประเทศไม่ว่าจะอยู่ ในภาคไหนก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษากลางนั้นเอง เพราะในประเทศไทยเรามีถึง 4 ภาคหลักและในแต่ละภาคก็ใช้ภาษาที่ แตกต่างกันไปบ้างดังนั้นเพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารตรงกันได้เราจึงมีภาษากลางเกิดขึ้นนั่นเอง

วัฒนธรรมไทยการรำ

วัฒนธรรมไทย ด้านอาหาร
             วัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยไม่น้อยไปกว่าวัฒนธรรมด้านการแต่งกายและวัฒนธรรมด้านภาษาคือวัฒนธรรมด้าน อาหาร ซึ่งวัฒนธรรมด้านอาหารของคนไทยนั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะอาหารการกิน ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งอาหารไทยนั้นมีมากมายที่ขึ้นชื่อของไทย และโด่งดัง ไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย เป็นต้น อาหารถือเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของไทย ที่คนไทยควรให้ความสำคัญ และ ถือว่าอาหารไทยก็ไม่แพ้อาหารของชนชาติใด

วัฒนธรรมไทยอาหาร

วัฒนธรรมไทย ด้านศิลปกรรม
            ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ โดยเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนา และเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ผลงาน ที่ปรากฏตามวัดวาอารามต่างๆ เรือนไทยที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ ศิลปกรรมไทยที่สำคัญได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณกรรม

วัฒนธรรมไทยโขน

วัฒนธรรมไทย น่าสนใจ

วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่ศิลปะการแสดงอาหรับ ไปจนถึงการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้คือตัวอย่างของวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจ

 1. ศิลปะการแสดงอาหรับ ศิลปะการแสดงอาหรับเป็นศิลปะที่สืบต่อกันมานานและเป็นที่รู้จักในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการจัดแสดงในงานประเพณีและงานวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีหลายประเภทเช่น หนังสือเรียน โคมลอย ก๋วยเตี๋ยว ปากช่อง และอื่นๆ

 2. การแต่งกาย การแต่งกายไทยมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการใช้สีสันสดใสและลวดลายที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องใช้เวลาและความชำนาญในการประกอบเป็นชุดไทย นอกจากนี้ยังมีชุดไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค เช่น ชุดไทยสมัยสุโขทัย ชุดไทยสมัยอยุธยา และชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

 3. การใช้ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นการใช้คำศัพท์และการสะกดคำที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการใช้วลีและสำนวนภาษาไทยที่น่าสนใจ เช่น “ไก่กินแมลง” หมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างจำเป็น และ “เอาใจช่วย” หมายถึงการช่วยเหลือด้วยความเป็นจริงและใจกว้าง

 1. การใช้สีสัน การใช้สีสันในวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสีสันถือเป็นสัญลักษณ์ของความหมายและความเชื่อ หลายประเพณีและงานวัฒนธรรมจะมีการใช้สีสันเป็นส่วนสำคัญ เช่น สีขาวและเหลืองใช้ในการล้างบ้านและต้อนรับปีใหม่ สีเขียวเป็นสีของพระเจ้าต้นฉบับในศาสนาพุทธ และสีแดงใช้ในงานศพ

 2. การแสดงความเคารพ การแสดงความเคารพและการยกย่องผู้มีอายุมาก ผู้สูงวัยและผู้ที่มีตำแหน่งสูง เป็นวัฒนธรรมที่มีความสำคัญในสังคมไทย การทำสิ่งที่ขาดความเคารพนั้นจะถือว่าไม่เหมาะสมและไม่สุภาพ

 3. การเลี้ยงช้าง การเลี้ยงช้างเป็นภาคของวัฒนธรรมไทยที่มีอายุมากนับพันปี ช้างถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยและมีส่วนสำคัญในประเทศ เพราะใช้ในงานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกใช้ในงานต่างๆ อย่างเช่นงานลอยกระทง และงานประเพณีเข้าวัด

 1. การใช้ภาษามือและภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษามือในการสื่อสารเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว โดยส่วนใหญ่ใช้กันในการสื่อสารกับคนหูหนวก นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารธุรกิจและการท่องเที่ยว

 2. การจัดงานประเพณี การจัดงานประเพณีในประเทศไทยมีความหลากหลายและน่าสนใจ จะเห็นได้ว่ามีการจัดงานประเพณีในทุกภูมิภาค เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีประจำชาติ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีท้องถิ่นตามแต่ละภูมิภาค

 3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นได้รับความสำคัญเนื่องจากสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิติของมนุษย์ โดยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติ เช่นการใช้พลังงานทดแทน การเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน การใช้สิ่งที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างหลากหลาย เช่น การอนุรักษ์ป่า การปลูกพืชสมุนไพร และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

 1. การเคารพความเป็นอิสระและความเท่าเทียม การเคารพความเป็นอิสระและความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อาชีพ หรือฐานะสังคม นอกจากนี้ยังมีการเคารพความเป็นศัตรูกันเองในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง เพื่อสร้างสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยและสมดุล

สรุปแล้ว วัฒนธรรมไทยนั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่ศิลปะการแสดงอาหรับ ไปจนถึงการเลี้ยงช้าง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ วัฒนธรรมไทยยังมีคุณค่าทางศาสตร์ อารยธรรม และจริยธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

วัฒนธรรมไทย 4 ภาค

วัฒนธรรมไทยมีทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยแต่ละภาคมีลักษณะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้คือ

 1. ภาคเหนือ ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมมากที่สุดในประเทศไทย มีสิ่งประดิษฐ์และการประดิษฐ์ของชาวบ้านที่น่าสนใจ เช่น งานปักผ้า งานปั้นเครื่องดื่ม งานเกี่ยวข้าว และการผลิตผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ เช่น การห้ามไก่บิน การแต่งกายไทยสมัยล้านนา และเสียงดนตรีล้านนา

 2. ภาคกลาง ภาคกลางของประเทศไทยประกอบด้วย 22 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครนายก นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ภูเก็ต สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง อำนาจเจริญ และลพบุรี ภาคกลางเป็นภาคที่มีความเข้มแข็งและเจริญขึ้นมากในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการค้าและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง เช่น การประกวดหมู่บ้านสวนสาธารณะ การเล่าเรื่องมหาเทพศิลา และการถวายภาพพระพุทธรูป

 1. ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สุรินทร์ และศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากตั้งอยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย มีการเกษตรและประมงเป็นกิจกรรมหลักของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งเรือประเพณี การเลี้ยงเสือโข่ง และการใช้ภาษาไทยที่มีพิเศษในภาคตะวันออก

 2. ภาคใต้ ภาคใต้ของประเทศไททยประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ยะลา และกระบี่ ภาคใต้เป็นภาคที่มีการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอุดมคติ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น การเลี้ยงปลากะพง การทำขนมหมู่บ้าน การแต่งกายไทยสมัยใหม่ และเสียงดนตรีระบำ

วัฒนธรรมไทยประกอบด้วย 4 ภาคที่มีลักษณะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์และการประดิษฐ์ที่น่าสนใจ และมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค ทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจในมุมมองของการท่องเที่ยวและการศึกษาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยหมายถึง

วัฒนธรรมไทยหมายถึง ลักษณะพฤติกรรม ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ คุณค่าวัฒนธรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต และถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นระบบการดำเนินชีวิตของคนไทย วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วยลักษณะพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การรับศีลธรรม การเคารพความเป็นศัตรูกันเอง และการแสดงความเคารพต่อพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงศิลปะ เช่น ศิลปะประยุกต์ ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการแสดง และศิลปะสถาปัตยกรรม ประเพณี เช่น ประเพณีการบูชาที่วัด การประกวดหมู่บ้าน การเลี้ยงช้าง เป็นต้น ความเชื่อ เช่น ความเชื่อในพระบรมศพ การเลี้ยงพระ และการเลี้ยงหมู่บ้าน และสิ่งประดิฐ์ เช่น ตะกร้าถัก ต้นไม้ประดิษฐ์ และเครื่องดื่มไทย เป็นต้น วัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียใต้และมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

วัฒนธรรมไทย สรุป

วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าวัฒนธรรมของชาวไทยที่มีลักษณะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามภูมิภาค ประกอบด้วยพฤติกรรมทางสังคม ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ คุณค่าวัฒนธรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นและถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยแต่ละภูมิภาคมีลักษณะและเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนี้

 • ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมมากที่สุดในประเทศไทย มีสิ่งประดิษฐ์และการประดิษฐ์ของชาวบ้านที่น่าสนใจ เช่น งานปักผ้า งานปั้นเครื่องดื่ม งานเกี่ยวข้าว และการผลิตผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ เช่น การห้ามไก่บิน การแต่งกายไทยสมัยล้านนา และเสียงดนตรีล้านนา

 • ภาคกลาง ภาคกลางเป็นศูนย์กลางการค้าและการสื่อสาร มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การประกวดหมู่บ้านสวนสาธารณะ การเล่าเรื่องมหาเทพศิลปะประยุกต์ และการถวายภาพพระพุทธรูป

 • ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่มีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากตั้งอยู่ตรงชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย มีการเกษตรและประมงเป็นกิจกรรมหลักของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งเรือประเพณี การเลี้ยงเสือโข่ง และการใช้ภาษาไทยที่มีพิเศษในภาคตะวันออก

 • ภาคใต้ เป็นภูมิภาคที่มีการเจริญขึ้นเรื่อยๆ โดยมีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอุดมคติ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น การเลี้ยงปลากะพง การทำขนมหมู่บ้าน การแต่งกายไทยสมัยใหม่ และเสียงดนตรีระบำ

วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจในมุมมองของการท่องเที่ยวและการศึกษาวัฒนธรรม ประกอบด้วยลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ คุณค่าวัฒนธรรม และสิ่งประดิฐ์ที่เกิดขึ้นและถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต และมีวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันยังคงเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าวัฒนธรรมของชาวไทยอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคใหม่ ดังนี้

 1. การสร้างและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีการสร้างและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเกียรติให้กับวัฒนธรรมไทย โดยส่วนใหญ่จะเน้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปะไทยในพื้นที่ต่างๆ

 2. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น การซ่อมบำรุงวัด การจัดงานประเพณี และการจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยในหลายสถานที่ เพื่อสืบสานและเป็นกำลังใจให้กับชาวไทยในการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 3. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสมัยใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

 1. การสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ต่อไป มีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ต่อไป โดยการให้ความรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน เพื่อสืบสานและเป็นกำลังใจให้พัฒนาวัฒนธรรมไทยไปอย่างยั่งยืน

 2. การรักษาความสามารถของช่างฝีมือ ช่างฝีมือไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทำงานต่างๆ เช่น การปั้นเครื่องเทศ การทำไทยล้ำยุค การทำชุดไทย และการทำต้นไม้ประดับ มีการส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยมีโอกาสและสิทธิ์ในการแสดงความสามารถของตนในระดับชาติและนานาชาติ

 3. การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสมัยใหม่ มีการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสมัยใหม่ โดยไม่ทำลายความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เช่น การออกแบบชุดไทยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลาต่างๆ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการโฆษณาให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย

 4. การรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ในการพัฒนาวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันยังมีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย โดยมีการกำหนดมาตรฐานและการส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม เช่นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสาร การประกอบอาชีพแบบฝีมือ การใช้สัญลักษณ์และสีของชุดไทยตามประเพณีและวัฒนธรรม และการแสดงความเป็นไทยในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เข้ากับสมัยใหม่โดยไม่ทำลายคุณค่าและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย มีการส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และยุคใหม่ และยังมีการสร้างและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยและเป็นเกียรติให้กับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 5 ตัวอย่าง

ตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 5 ตัวอย่าง ได้แก่

 1. การแต่งกายไทย ชุดไทยเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีความสวยงามและเชื่อมโยงกับประเพณีและการแสดงในชีวิตประจำวัน ชุดไทยประกอบด้วยหลากหลายชนิด เช่น ชุดชั้นใน ชุดพระราชนิยม ชุดเด็ก ชุดล้านนา และชุดท้องถิ่นต่างๆ

 2. การกินอาหารไทย อาหารไทยมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เจอในอาหารของชนชาติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย แกงส้ม แกงเขียวหวาน และขนมไทย เป็นต้น

 3. การเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นเมือง ศิลปะไทยมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมไทย เช่น การละเล่น การประดับประดา การสร้างสรรค์เครื่องประดับและที่นอน การหล่อเทียน และการแต่งหน้าให้สวยงาม เป็นต้น

 4. ประเพณีไทย มีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความเป็นไทย เช่น การประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การบวงสรวง การอัญเชิญพระเทพ และการล้างบาป การแข่งขันขันต่อ การแข่งเรือ การเที่ยวเรือนไหมมั้ย เป็นต้น

 1. ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงไทยมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การเต้นรำไทย การแสดงละครไทย การแสดงหนังสือพิมพ์ การแสดงหมอนทอง และการแสดงพระโขนง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ววัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่มีการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อให้เข้ากับสมัยใหม่โดยไม่ทำลายคุณค่าและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย การสร้างและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย และการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป

ประเภทของวัฒนธรรม
            *วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขทางกาย อันได้แก่ ยานพาหนะ ที่อยู่ อาศัยตลอดจนเครื่องป้องกันตัวให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง
            * วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่งดงาม อันได้แก่ ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม คติธรรม ตลอดจนศิลปะ วรรณคดี และระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
             เหล่านี้คือวัฒนธรรมหลักๆ ที่เรามีอยู่ในประเทศไทยซึ่งจริงๆ แล้วเรายังมีวัฒนธรรมอีกมายมากเพียงแต่อาจจะใช้กันใน ชุมชนหรือหมู่บ้านของแต่ละท้องถิ่น แต่เมื่อเรามีวัฒนธรรมหลักที่เป็นของเราเองอยู่แล้วเราก็ควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ ของเราไม่ควรให้ต่างชาติมามีอิทธิต่อเรามากเกินไปเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่เหลือวัฒนธรรมไทยอะไรให้จดจำอีกเลย ฉะนั้นเรา มาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้เถิดเพื่อลูกหลานเราในอนาคตจะได้ไม่หลงลืมไปและพูดถึงประเทศไทยได้อย่างเต็มความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดไป

วัฒนธรรมไทย สรุป
วัฒนธรรมไทย หมายถึง วีถีการดำรงชีวิตที่ดีงาม ได้รับการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นผลผลิตของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ทั้งด้านวัตถุ แนวคิดจิตใจ วัฒนธรรมในท้องถิ่นจะเป็นเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมคงอยู่ได้เพราะการเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com