เครื่องหมายวรรคตอนแบ่ง

10 เครื่องหมายวรรคตอน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

เครื่องหมายวรรคตอนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

เครื่องหมายวรรคตอนแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามบทบาทและความเป้าหมายของการใช้งาน นี่คือประเภทหลัก ๆ ของเครื่องหมายวรรคตอน:

 1. เครื่องหมายจบประโยค: เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของประโยค ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายจุด (.) เป็นต้น.

 2. เครื่องหมายคำถาม: เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการสร้างประโยคถาม เพื่อสืบค้นข้อมูลหรือความเข้าใจ เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) เป็นต้น.

 3. เครื่องหมายเสียงหัวอก: เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือความตื่นเต้น เช่น เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) เป็นต้น.

 4. เครื่องหมายคอลอน (,) และเครื่องหมายจุดคม (;): เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการแยกรายการหรือประโยคย่อย ๆ ในประโยค ช่วยเน้นความเกี่ยวข้อง และแบ่งโครงสร้างของข้อความ เช่น เครื่องหมายคอมม่า (,) และเครื่องหมายจุดคม (;).

 5. เครื่องหมายปีกกา (:): เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการเปิดตัวเรื่องหรือคำอธิบาย ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทสนทนาหรือคำพูดโดยมีความเน้นและความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น เครื่องหมายปีกกา (:).

 6. เครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ ()**: เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เพื่อระบุความหมายเพิ่มเติมหรือหมายเหตุในบทความ อาจเป็นการอธิบายหรือแจ้งให้คนอ่านรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นต้น.

 7. เครื่องหมายเพิ่มเติม (…): เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้เพื่อแสดงการตัดคำหรือทำให้ประโยคสั้นลง เพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือสันติส่วนในเนื้อหา โดยไม่ต้องระบุส่วนที่ถูกตัด เช่น เครื่องหมายเพิ่มเติม (…) เป็นต้น.

 8. เครื่องหมายแปลก ([], {}, ()): เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงลำดับหรือกลุ่มของข้อมูล หรือใช้ในการเพิ่มคำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในประโยค เช่น เครื่องหมายวรรคตอนวงเล็บเหลี่ยม ([]), วงเล็บปีกกา ({ }), วงเล็บก้ามปู (()) เป็นต้น.

 9. เครื่องหมายกองถาม (/): เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไขหรือเป็นตัวเลือก เช่น เครื่องหมายกองถาม (/) เป็นต้น.

 10. เครื่องหมายขีดล่าง (_): เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการแทนวรรคว่างหรือเว้นวรรคในการเชื่อมคำหรือชื่อ ช่วยให้คำที่เชื่อมกันมีลักษณะต่อเนื่อง เช่น “ตอนนี้เราทำงานที่บ้าน_เป็นช่วงเวลาจากการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส.”

ความหมายและการใช้งานของเครื่องหมายวรรคตอนสามารถแตกต่างกันไปตามบทบาทและบริบทของข้อความ การเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหมาะสมสามารถทำให้ข้อความมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และความสนุกสนานมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ในประโยค

 1. เครื่องหมายจบประโยค:

  • “ฉันรักธรรมชาติ.”
  • “เขาอ่านหนังสือเรื่องใหม่.”
 2. เครื่องหมายคำถาม:

  • “คุณจะมางานปาร์ตี้ใช่หรือไม่?”
  • “ทำไมสวิตช์ไฟไม่ทำงาน?”
 3. เครื่องหมายเสียงหัวอก:

  • “ว้าว! มันงดงามจริง ๆ.”
  • “ฉันรู้สึกเร้าใจมาก!”
 4. เครื่องหมายคอมม่า (,) และเครื่องหมายจุดคม (;):

  • “เรามีการประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน ณ โรงแรม ABC.”
  • “เดินทางในหลายประเทศ; ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น!”
 5. เครื่องหมายปีกกา (:):

  • “เรื่องราวต่อไปนี้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์:”
 6. เครื่องหมายเสียงหัวอกพิเศษ ()**:

  • “ทำงานดีมากที่สุดเลย!”
  • “โครงการใหม่นี้น่าตื่นเต้นจริง ๆ!”
 7. เครื่องหมายเพิ่มเติม (…):

  • “ในเส้นทางแล้วเกิดเหตุการณ์น่าสนใจ…”
  • “หลังจากวันที่นัดหมายแรกเราพบกันอีกครั้ง…”
 8. เครื่องหมายแปลก ([], {}, ()):

  • “สำหรับวันที่ 1 มีนาคม [วันจันทร์] มีการประชุมคณะกรรมการ.”
  • “เขียนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี {เรื่อง: เรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำประปา}.”
  • “ทางซ้าย (ในทางประมาณ) มีร้านขายอุปกรณ์ไอที (บริษัท ABC).”
 9. เครื่องหมายกองถาม (/):

  • “คุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้/ไม่เห็นด้วย?”
  • “คุณจะเลือกทานข้าวอาหารตามร้านอาหาร/ทานในร้านอาหารจัดส่ง?”
 10. เครื่องหมายขีดล่าง (_):

 • “หากคุณต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ_โปรดติดต่อเรา.”

เหล่าเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้ใช้ในการเพิ่มความหมายและโครงสร้างในประโยคเพื่อให้ข้อความมีความเรียบเรียง ความชัดเจน และเป็นระเบียบมากขึ้นครับ/ค่ะ!

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com