เช็คสิทธิบัตรทอง

7 เช็คสิทธิบัตรทอง ตรวจสอบย้ายสมัครเช็คสปสช?

สิทธิบัตรทอง

ประกัน สังคม

ประกัน สังคม

บัตรทอง คือ สิทธิของคนไทย หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นบัตรที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการ ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สปสช.

สปสช.

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติซึ่งบุคคลใน ที่นี้หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังนั้น ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัว ประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรทอง

 1. การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอดการคลอด การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง
 2. การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 3. บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส การคุมกำเนิด
 4. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
 5. จ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
 6. จ่ายค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
 7. ได้รับการจัดส่งต่อเพื่อการรักษา ระหว่างหน่วยบริการ

วิธีสมัครบัตรทอง

ทำบัตรทองตามสถานที่รัฐจัดให้ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • สำนักงานเขต กทม. (19 เขต)
 • สปสช. เขตพื้นที่ 1-13
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ โรงพยาบาลของรัฐ

สมัครบัตรทองทางโทรศัทพ์

 • โทรสายด่วน สปสช. 1330 จากนั้นกด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #

สมัครบัตรทองผ่าน Application “สปสช.”

 • ดาวน์โหลดฟรี ได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS (สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน) (หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่น ตรวจสอบสิทธิตนเอง และตรวจสอบสิทธิคนในครอบครัวได้ทันที)

เอกสารที่ใช้สมัครบัตรทอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้
 2. หากเป็นเด็กต่ำอายุต่ำกว่า๑๕ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่
 4. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)
 5. แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน  ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
 • หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
 • ต. หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ฯลฯ ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ จริง

ใช้บัตรทองที่ไหน

บัตรทองใช้ที่ไหนได้บ้าง ปัจจุบันสิทธิบัตรทอง  ผู้ป่วยนอกสามารถรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ในเขต กทม. และปริมณฑล เริ่ม 1 พ.ย. นี้ เมื่อต้องการรักษาโดยใช้สิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ทั่วประเทศตามหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่ง หมายถึง สถานบริการตั้งแต่ระดับสถานีอนามัย ศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่น ๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน มีภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคการใช้สิทธิบัตรทอง ผู้ประสงค์ใช้สิทธิบัตรทองให้แสดงบัตรทอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ได้ที่หน่วยบริการประจำที่ระบุในบัตรก่อนทุกครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิบัตรทองเจ็บป่วยทั่วไป

 • สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง
 • แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

หมายเหตุ : ควรเข้ารับบริการในวัน เวลาราชการ หรือเวลาที่หน่วยบริการกำหนดไว้

ใช้บัตรทองป่วยฉุกเฉิน

 • โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายต่อผู้อื่น
 • โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน
 • โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตโรคหรือลักษณะอาการของ
 • โรคที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิต ชีพจร อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา และความเร่งด่วนในการรักษาประกอบด้วย
 1. เข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด
 2. แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

หมายเหตุ : กรณีฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือหน่วยบริการประจำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ตั้งแต่ ๓ด กรกฎาคม ๒๕๕๑)

กรณีได้ประสบอุบัติเหตุ ใช้สิทธิบัตรทอง

 1. ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ใกล้ที่สุด
 2. แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิบัตรทอง

ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากค่าเสียหายเบื้องตันที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถหรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย โดย

1 เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 • แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
 • หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (กรณีได้ข้อยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)

2 เข้ารับกรรักษายังหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

 • แจ้งใช้สิทธิบัตรพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
 • ติดต่อสายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ เพื่อประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อเนื่อง
 • หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (กรณีได้ข้อยุติว่ารถของคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)

หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทนผู้ประสบภัย

รักษาต่อเนื่องใช้บัตรทอง

 • เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการที่ระบุในบัตรทอง
 • แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงบัตรทองและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
 • หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิจะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของโรค

เช็คสิทธิบัตรทอง

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง

 1. สามารถไปติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตกทม.(19เขต) / สปสช. เขตพื้นที่ 1-13 / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /โรงพยาบาลของรัฐ
 2. โทรหาสายด่วนของ สปสช ที่เบอร์ 1330 กด2 ตามด้วยหลายเลขบัตรประชาชน 13หลัก และเครื่องหมาย
 3. วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองผ่านเว็บไซต์
 4. การตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองผ่านแอปพลิเคชั่น

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองผ่านเว็บไซต์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอก วัน / เดือน / ปีเกิด
 • กรอกตัวเลขที่ระบบกำหนดให้ ลงในช่อง “ระบุตัวอักษรในภาพ” ** หมายเหตุ หากไม่ได้ ให้ รีเฟสอีกครั้ง **
 • คลิกตกลง  
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ต้องการตรวจสอบสิทธิขึ้นมา สามารถเลือกเช็คข้อมูลได้ตจามต้องการ

การตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองผ่านแอปพลิเคชั่น

 1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  “สปสช.” ฟรีทั้งใน ios และ android
 2. เข้าแอปพลิเคชั่นเพื่อกรอกข้อมูล
 3. หากยังไม่ลงทะเบียนให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนก่อน
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว สามารถ เลือก ตรวจสอบสิทธิบัตรทองตามที่ต้องการ

วิธีสมัครบัตรทอง ในแอพพลิเคชั่น

 1. เลือกช่อง “ลงทะเบียน” ในแอพพลิเคชั่น
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบจะขึ้น ชื่อ นามสกุล มาให้
 3. กรอกเลข เลขรหัสหลังบัตรประชาชน
 4. กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด แล้วกดช่อง “ถัดไป” ระบบจะให้ทำการตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันการตั้งรหัสผ่าน
 5. ให้ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนตัวตน เมื่อตั้งรหัสเสร็จ ระบบจะขึ้นหน้า “ยืนยันตัวตน” ขึ้นมา
 6. ให้รอกเบอร์โทรศัพท์ลงใน้ช่อง “เบอร์โทรศัพท์” แล้วกดคลิก “ขอรหัส OTP”
 7. ระบบจะส่งข้อความเลข OTP กลับมาให้ยังเบอร์ที่กรอกไว้ เป็นอันเสร็จสิน การลงทะเบียน
สมัครบัตรทอง
สมัครบัตรทอง

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยเลขบัตรประชาชน

 1. ให้เปิดที่ http://eservices.nhso.go.th/eServices/
 2. คลิกไปที่เว็บไซต์ และ กรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. กรอก วัน เดือน ปี เกิด
 4. จะทราบผลทันทีไม่เกิน 1 นาที

ย้ายสิทธิบัตรทอง

การขอย้ายสิทธิรับบริการบัตรทอง การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่หน่วยบริการ หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานเขตของ กทม. ในวันเวลาราชการ โดยเปลี่ยนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี (ตุลาคม – กันยายน) ของปีถัดไป ทั้งนี้ การขอรับบริการ ณ หน่วยบริการแห่งใหม่ สามารถใช้สิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายได้หลังการแจ้งความจำนงประมาณ ๑ เดือน

วิธีย้ายสิทธิบัตรทอง

 1. เข้าเข้าพลิเคชั่น กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน ให้ครบถ้วน
 2. มองหาหมวด บริการ แล้วเลือกช่อง “ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ” แล้วคลิก ระบบจะแสดงที่อยู่ ตามทะเบียนที่สมัครไว้
 3. ถ่ายรูปหน้าตรงปัจจุบัน 1 รูป ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน 1 รูป และถ่ายรูป หน้าตรงพร้อมบัตรประชาชนอีก 1 รูป แล้วอัพโหลด ให้เรียบร้อย
 4. ให้เลือกหน่วยบริการที่ต้องการให้ ระบบจะแสดงหน่วยบริการเดิมมาให้ด้านบน
 5. เมื่อเลือกหน่วยบริการใหม่เสร็จ เลือกปุ่ม “ยืนยัน” เป็นอันเสร็จสิน

บัตรทองทําที่ไหน

ทำบัตรทอง กรุงเทพ

เขตที่ ชื่อ สถานที่ / เบอร์โทรศัพท์
1 คลองเตย ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน ห้อง BSC / 02-126-6902
2 คลองสามว ชั้น 1 มุมด้านหลังข้างห้องทะเบียน / 02-548-0134
3 ธนบุรี ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน / 02-465-5841
4 บางกะปิ ชั้น 1 ห้องบัตร หลังเสาธง (อาคาร 1) / 02-130-7260
5 บางขุนเทียน ชั้น 1 ห้อง one stop service / 02-416-0170
6 บางแค ชั้น 2 ฝ่ายเทศกิจ / 02-455-4310
7 บางพลัด ชั้น 1 ห้อง one stop service / 02-424-1265
8 ประเวศ ชั้น 4 ฝ่ายพัฒนาชุมชน / 02-130-7302
9 พระโขนง ชั้น 3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน / 02-136-5960
10 มีนบุรี ชั้น 1 ฝ่ายสัสดี / 02-540-7035
11 ราชเทวี ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง / 02-126-6913
12 ราษฎร์บูรณะ ชั้น 2 ห้อง one stop service / 02-408-4249
13 ลาดกระบัง ชั้น 1 ห้องทะเบียน / 02-326-6134
14 ลาดพร้าว ชั้น 2 ฝ่ายปกครอง / 02-538-6531
15 สายไหม ชั้น 1 ทางเข้าด้านหลัง / 02-147-5464
16 หนองแขม ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน / 02-421-5818
17 หนองจอก ชั้น 1 ห้อง one stop service (ช่อง 13) / 02-548-2953
18 หลักสี ชั้น 1 ห้องเงินออม / 02-147-5411
19 ห้วยขวาง ชั้น 1 ห้อง one stop service / 02-126-6905

สปสช. เขตพื้นที่ 1-13

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ที่

การทำบัตรทองที่ต่างจังหวัด

 • สถานีอนามัย
 • โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.