เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

3 เช็คลงวันที่ล่วงหน้าขึ้นเงินได้ไหมมีอายุกี่เดือน?

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

การเช็คลงวันที่ล่วงหน้าในบัญชีธนาคารมักจะไม่ทำให้คุณได้รับเงินในระหว่างระหว่างช่วงเวลาที่เงินเข้าบัญชีของคุณไม่ถึงวันที่ล่วงหน้า. ยกเว้นว่าคุณมีสัญญาหรือข้อตกลงเฉพาะที่ระบุว่าคุณสามารถเรียกร้องเงินล่วงหน้าหรือมีการประมาณว่าคุณจะได้รับเงินจากแหล่งอื่นในอนาคตเมื่อวันที่ล่วงหน้ามาถึง

อายุของเงินที่คุณมีการเช็คลงวันที่ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างคุณกับธนาคารหรือหน่วยงานที่ออกเช็ค. ธนาคารแต่ละแห่งอาจมีนโยบายและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน. อายุสามารถระบุได้ในเช็คหรือในข้อตกลงที่คุณได้ทำไว้กับธนาคาร. ธนาคารส่วนใหญ่มักจะกำหนดเป็นจำนวนวันหรือเดือนที่เช็คต้องถูกถือไว้ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกร้องเงินได้

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Advance check) หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้

  1. เมื่อกิจการเกิดรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงิน
  2. เมื่อกิจการรับชำระหนี้ด้วยได้รับเช็ค
  3. เมื่อกิจการนำเช็คขึ้นเงินที่ธนาคาร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

บันทึกบัญชีเช็ครับล่วงหน้า
เงินสด