เครื่องหมายวรรคตอนคืออะไร

8 เครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรไม่แปลกที่คุณไม่รู้!

เครื่องหมายวรรคตอนคืออะไร?

เครื่องหมายวรรคตอนคือสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการแบ่งประโยคหรือข้อความออกเป็นส่วนย่อย มักใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรือข้อความในประโยค หรือเพื่อแสดงความหยุดลงของความคิด โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมายวรรคตอนจะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจโครงสร้างและความหมายของข้อความได้ชัดเจนมากขึ้น

เครื่องหมายวรรคตอนสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะและการใช้งาน เช่น จุด (.) สำหรับจบประโยค, เครื่องหมายจุดคม (;) สำหรับแยกความคิดที่เกี่ยวข้อง และเครื่องหมายคอมม่า (,) สำหรับแบ่งสมการหรือรายการต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากเครื่องหมายวรรคตอนที่กล่าวมาแล้ว เรามีเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ได้แก่

  1. เครื่องหมายปีกกา (:) ใช้ในการเปิดตัวเรื่องหรือประโยคที่มีความสำคัญและจะมีข้อความตามหลังเป็นคำอธิบาย ตัวอย่างเช่น “คือดังนี้:”

  2. เครื่องหมายจุดคม (;) ใช้ในการแยกประโยคย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถพิจารณาเป็นการรวมประโยคย่อย ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประโยคยาวขึ้น

  3. เครื่องหมายคอมม่า (,) ใช้ในการแยกรายการสิ่งของหรือคำสั่งต่าง ๆ เช่น “ซื้อผักที่ตลาด, ไปร้านหนังสือ, และเดินเล่นที่สวนสาธารณะ”

  4. เครื่องหมายดอกจัน (*) มักใช้เพื่อระบุหมายเหตุหรืออธิบายเพิ่มเติมในข้อความ จะอยู่ท้ายประโยคหรือคำใด ๆ ก็ได้

  5. เครื่องหมายคำถาม (?) ใช้สำหรับประโยคคำถาม เพื่อแสดงว่าประโยคนั้นถามถึงเรื่องใด ๆ ตัวอย่างเช่น “คุณมาจากไหน?”

  6. เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกอย่างรุนแรง เช่น ความตื่นเต้นหรือโกรธ เช่น “ยินดีมาก!”

  7. เครื่องหมายซ้ำ (–) หรืออีมัน (—) ใช้ในการแสดงการหยุดหยั่งของความคิด หรือการขีดเส้นความคิดเพื่อให้การอ่านเรื่องยาว ๆ เป็นเรื่องย่อ ๆ

  8. เครื่องหมายวรรคตอนพิเศษ (…) ใช้เพื่อแสดงการทำให้คำหรือประโยคหยุดลงแบบไม่สมบูรณ์ หรือเพื่อแสดงความไม่แน่นอนในเรื่องนั้น ๆ

โดยเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้มีหน้าที่และการใช้งานที่หลากหลายตามบทบาทและความเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ ของข้อความและประโยคที่ใช้เครื่องหมายเหล่านี้ด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com