เครื่องหมายวรรคตอนมีหน้าที่หลักอะไร

6 เครื่องหมายวรรคตอนมีหน้าที่หลักอะไร ไม่แปลกที่คุณไม่รู้!

เครื่องหมายวรรคตอนมีหน้าที่หลักอะไร?

เครื่องหมายวรรคตอนมีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการช่วยให้ข้อความหรือประโยคมีโครงสร้างและความหมายที่ชัดเจน เรามาดูรายละเอียดของหน้าที่หลักของเครื่องหมายวรรคตอนกัน

 1. แบ่งประโยคและข้อความ เครื่องหมายวรรคตอนช่วยแบ่งประโยคหรือข้อความให้มีความเรียบเรียงและเป็นระเบียบ ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจโครงสร้างและความหมายของข้อความได้ดีขึ้น เช่น เครื่องหมายจุด (.) ใช้ในการจบประโยคที่เต็มเสมอ

 2. แสดงความสัมพันธ์ เครื่องหมายวรรคตอนช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคในข้อความ อาจเป็นการแยกความคิดที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มความชัดเจนในเรื่องที่กล่าวถึง

 3. ช่วยในการอ่านและเข้าใจ เครื่องหมายวรรคตอนช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถอ่านและเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น โดยช่วยกำหนดระดับและลำดับของความสำคัญในข้อความ

 4. แสดงความรู้สึกและแรงบันดาลใจ เครื่องหมายวรรคตอนบางตัว เช่น เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ช่วยแสดงความรู้สึก ความตื่นเต้น หรือแรงบันดาลใจในข้อความ

 5. ช่วยในการสื่อความหมายที่ไม่ใช่ภาษา เครื่องหมายวรรคตอนบางตัว เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) ช่วยให้เข้าใจว่าประโยคเป็นคำถาม แม้จะไม่มีคำถามภาษาที่ถามของภาษาไปในประโยค

 6. เป็นส่วนสำคัญของการเขียนและการพูด เครื่องหมายวรรคตอนเป็นส่วนหนึ่งของกฎอักษรและไวยากรณ์ มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเขียนและพูดให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย

ดังนั้น เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้างและความหมายของข้อความ ช่วยให้เรื่องที่เราสื่อสารเป็นระเบียบและเข้าใจได้ดีมากขึ้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายวรรคตอนอีกเล็กน้อย

 1. เตือนสัญญาณบ่งบอกเวลาและอ่าน เครื่องหมายวรรคตอน ตามแต่ละประเภท เช่น จุด (.) และเครื่องหมายคอมม่า (,) จะช่วยแสดงช่วงเวลาที่ผู้อ่านควรหยุดพักหรือหยุดตรงนั้น เพื่อทำให้การอ่านไม่หดหู่หรือต้องอ่านรวดเร็วเกินไป
 2. สร้างรอยเชื่อมโยงความเหมาะสม เครื่องหมายวรรคตอนช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องราวและประโยคโดยการเชื่อมโยงความคิด การใช้เครื่องหมายจุดคม (;) เช่น ในข้อความที่มีประโยคย่อยแยกกัน จะช่วยให้เรื่องมีความต่อเนื่องและเป็นหนึ่งเรื่องเดียวกัน

 3. เป็นเครื่องหมายเน้นความสำคัญ เครื่องหมายวรรคตอนบางอย่าง เช่น เครื่องหมายเสียงหัวอก (!) และเครื่องหมายดอกจัน (*) มักถูกใช้เพื่อเน้นความสำคัญของข้อความหรือช่วยให้ความหมายมีความลึกซึ้งมากขึ้น

 4. สร้างความรู้สึกและอารมณ์ เครื่องหมายวรรคตอนเช่น เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายเสียงหัวอก (!) ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียนหรือพูดนำเสนอได้

 5. เป็นเครื่องหมายแยกหน้า เครื่องหมายวรรคตอนบางตัว อาทิเช่น เครื่องหมายคอมม่า (,) สามารถใช้ในการแบ่งรายการหรือข้อมูลที่แตกต่างกันในหน้าเดียวกัน

เราสามารถเห็นว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างโครงสร้างของข้อความ ช่วยในการเตือนเวลาและอ่านอย่างเหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ และเล่นหน้าที่ในการสื่อสารความรู้สึกและความหมายในข้อความ หวังว่าคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นครับ/ค่ะ!

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com