ลดปริมาณขยะ

6 บริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังถังขยะโคตรเจ๋ง?

การลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังถังขยะและการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

การลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังถังขยะและการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรมากขึ้น มีหลายวิธีที่สามารถทำได้เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่

ลดปริมาณขยะ 01

 1. การลดการใช้งานและการรับซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสิ่งที่มีอัตราการสร้างขยะสูง การลดการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกเล็ก ๆ หรือขวดพลาสติกเพิ่มขึ้น สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้โดยตรง

 2. การติดตั้งระบบรีไซเคิล การเพิ่มระบบรีไซเคิลในชุมชน ทำให้ผู้คนสามารถทิ้งขยะในตู้ทิ้งขยะที่แยกตามประเภทได้ โดยการแยกแยะและเก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น

 3. การส่งเสริมการรีไซเคิลผ่านการเก็บรวมขยะที่คัดแยกไว้ การจัดตั้งระบบการเก็บรวมขยะที่คัดแยกไว้สามารถส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่งขยะไปยังศูนย์รีไซเคิลหรือสถานที่ที่มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 4. การส่งเสริมการรีไซเคิลผ่านการคัดแยกขยะที่แหล่งก่อสร้าง การคัดแยกขยะที่แหล่งก่อสร้าง เช่น คัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากกำถั่ว หิน หรือไม้ สามารถทำให้วัสดุเหล่านี้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการก่อสร้างอื่น ๆ

 5. การส่งเสริมการรีไซเคิลผ่านการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้ขยะที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ในการทำงานฝีมือหรือในศิลปะ

 6. การใช้เทคโนโลยีในการรีไซเคิล เทคโนโลยีเช่นการเผาไหม้ขยะเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือการใช้กระบวนการชีวภาพในการย่อยสลายขยะเป็นอาหารสำหรับสัตว์หรือปุ๋ยธรรมชาติ เป็นต้น

วืธีลดปริมาณขยะ

การลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังถังขยะและการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างผู้บริโภค ธุรกิจ และรัฐบาลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้

การจัดการขยะเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังถังขยะและส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้เป็นอธิบายและตัวอย่างเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ

แนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

  • สร้างความตระหนักให้กับปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการศึกษาและการสอนให้ผู้คนเข้าใจความสำคัญของการลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
  • ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการขยะในชุมชน
  • สร้างและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาขยะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ

  • การลด ลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นโดยการลดการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการสร้างขยะสูง หรือใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้ขยะ เช่น การใช้ถ้วยเครื่องดื่มที่รีไซเคิลได้แทนถ้วยพลาสติก

  • การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่โดยการคัดแยกและเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ เพื่อนำไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต

  • การรีไซเคิล สนับสนุนกระบวนการรีไซเคิลที่ทำให้ขยะเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ขยะเพื่อการสร้างงานฝีมือหรือการใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง

  • การกำจัด การจัดการขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้วิธีการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การเผาไหม้ขยะเพื่อใช้เป็นพลังงานหรือการนำขยะไปกลบดิน

การจัดการขยะในชุมชน

  • การกำหนดระบบการเก็บรวบรวมขยะที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสำหรับประชาชน
  • การจัดทำแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของชุมชน
  • การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่แหล่งก่อสร้างหรือในสถานที่ทำงาน
  • การสนับสนุนการศึกษาและการเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะให้กับประชาชน

หลัก 3Rs ในการจัดการขยะ

  • ลด (Reduce) ลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นโดยการลดการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ไม่จำเป็น
  • Reuse (นำกลับมาใช้ใหม่) ใช้วิธีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตใหม่
  • Recycle (รีไซเคิล) คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต

หลัก 3Rs ในการจัดการขยะ

วิธีการลดปริมาณขยะ

  • การลดการใช้ถุงพลาสติกหรือถุงหินขนาดเล็กๆ หรือใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทน
  • การซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและไม่ใช่พลาสติก
  • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เช่น ขวดน้ำดื่มกระบอกเก็บความร้อน

ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

  • ขาดการคัดแยกขยะที่แหล่งก่อสร้าง
  • การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์มากและใช้ครั้งเดียว
  • การขาดการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในชุมชน
  • ขาดการสนับสนุนและการศึกษาในการจัดการขยะ

การจัดการขยะ 4 ประเภท

  • ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้และสามารถกลับเป็นปุ๋ยหรือน้ำเสียได้ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
  • ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
  • ขยะที่จัดการแบบพิเศษ เป็นขยะที่ต้องมีกระบวนการจัดการเฉพาะ เช่น ขยะอันตราย ขยะทางการแพทย์ เป็นต้น
  • ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ เช่น ขยะพลาสติกแบบเดียวใช้ เศษกระจก เป็นต้น

ลดปริมาณขยะ 02

การจัดการขยะหมายถึง

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่และการผลิตขยะใหม่ในกระบวนการผลิต ทำให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเรียกร้องสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com