คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี&วัดไร่ขิงบทสวดปัดเป่า 9 คาถา?

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณ กรุงเทพ

” อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ “

ในทางตามคติและตามความเชื่อ ท่านท้าวเวสสุวรรณ มีพลังอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนผู้มีความศรัทธา นิยมเช่าและบูชา สวดคาถาบูชา หรือ บทสวดเนื่องจากท่านเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และเป็นท้าวเทพเทวดา จึงมี โดยส่วนมากนิยมบูชา

คาถาท้าวเวชสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เพิ่มเติม : ฉบับพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ วัดจุฬามณี

 • คำกล่าว : ปุตตะ กาโม ละภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา ฯ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าว เวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ฯ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ ฯ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม การบูชา มีเงื่อนไข หรือ กฎของการบูชา เพื่อให้การบูชาและการท่องบทสวด นั้นได้ผลอย่างแท้จริง  ดังนี้

 1. ห้ามประพฤติตนในทางผิดศีล 5 อันได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักขโมย การผิดลูกผิดเมียของผู้อื่น การพูดเท็จ การพูดยุแหย่ให้ทะเลาะกัน การดื่มสุราของมึนเมา หากกระทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแล้ว วิธีบูชา จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ชีวิต ดังนั้นต้องรักษาศีล 5 ให้ได้
 2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาจะเป็นการทำร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างการยุยงให้ผู้อื่นหมดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
 3. ต้องไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต ไม่ซื่อสัตย์ จนเอารัดเอาเปรียบหรือการฉ้อโกง เรียกผลประโยชน์จากผู้อื่น
 4. ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้เห็นแก่ตัว ปราศจากน้ำใจ ขาดการให้ทาน

หากผู้ที่ได้บูชาสวดเชื่อว่าสามารถ ไล่ผี ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งในรูปแบบของการไหว้ การสวด คาถาท้าวเวสสุวรรณ ต้องกระทำพฤติกรรมที่ดีและหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่เป็นตกกันข้ามกับข้อห้าม เพราะจำทำให้การบูชาสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง มีความเจริญก้าวหน้า ได้รับความสุข ร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทอง หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี บทสวดท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติ

เป็นเทพเจ้าท้าวจาตุมหาราช ประทับสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา องค์เทพแห่งยักษ์ เป็นผู้คุ้มครอง รักษาและดูแลโลกมนุษย์ ทรงมีอิทธิฤทธิ์ประทับ ณ โลกบาลในทางทิศเหนือ ทำให้ภาพท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์พระยายักษ์ ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ มีการกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรหรือ พระองค์ทรงเป็นผู้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตย์ในการดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์ตนใดหรือบริวารของยักษ์อื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน ดังจะเห็นตามฝาผนังในพระอุโบสถของวัดปรากฏรูปภาพ

จาก ประวัติ ท้าวเวสสุวรรณคือใคร ท้าวเวสสุวรรณ เป็นมหาเทพแห่งความมั่นคั่ง แห่งขุมทรัพย์และแห่งความร่ำรวย องค์เทพผู้รักษาสมบัติของเทวโลก เป็นเจ้านายผู้ปกครองดูแลยักษ์ ดูแลภูตผีปีศาจทั้งปวง จึงทำให้นิยมบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

บูชา ท้าว เวสสุวรรณ

การไหว้บูชาต้องตั้งจิตอธิษฐานและการขอพรท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ และกล่าวคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณ คือ เทพผู้ดูแลยักษ์ ภูตผีปีศาจ ด้วยการเตรียมของไหว้จุดธูปจำนวน 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบจำนวน 9 ดอก เพื่อสักการะบูชาพระเวสสุวรรณ สามารถท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณและดำเนินการขอพรท่าน

 • ตั้งนโม  : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)
 • ท่องบทสวด : อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

นิยมสวดคาถาบูชาท้าวเทพสุวรรณจำนวน 9 จบ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล หากทำการสวดบูชาอยู่เป็นประจำ จะทำให้ชีวิตประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้า พบแต่สิ่งที่เป็นมงคล ส่งเสริมให้มีโชคลาภไม่ขาดมือ ซึ่งผู้สวดและผู้บูชาต้องประกอบสัมมาทิฎฐิ เกิดการคิดดี ทำดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณ1

สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

คาถาบูชาอัญเชิญท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นหนึ่งในพุทธคุณ

1. คำกล่าวสวดอัญเชิญท้าวธตรฏฐ์ :  ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ

 • บทสวด : คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
 • คำแปล  :  คาถาบูชาท่านท้าวธตรฏฐ์ เป็นท้าวมหาราช ผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว

2. คำกล่าวสวดอัญเชิญท้าววิรุฬหก :  ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ

 • บทสวด : กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
 • คำแปล  :  คาถาบูชาท่านท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช ผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศใต้ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว

3. คำกล่าวสวดอัญเชิญท้าววิรูปักษ์ :  ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ

 • บทสวด : นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
 • คำแปล  :  คาถาบูชาท่านท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช ผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันตก แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว

4. คำกล่าวสวดอัญเชิญ :  อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ

 • บทสวด : ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
 • คำแปล  :  เป็นท้าวมหาราช ผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่ แห่งยักษ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว

ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณ

เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก ทำให้ตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็ก เพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควาน และในผู้ใหญ่ นิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณห้อยคอ กรณีถ้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ต้องท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทสวด สวดตอนไหน

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ก่อนนอน ตามคาถาบูชาต่อไปนี้

ผู้ที่บูชาจะบังเกิดโชคลาภมากมาย ได้รับความร่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้ไม่ชาด สามารถเสริมดวงแก้ปีชง เสริมปีชง รูปภาพท้าวเวชสุวรรณ สามารถป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็น และมองไม่เห็น ป้องกันภูต ผีปีศาจและวิญญาณต่างๆ ไม่ให้กล้าเข้ามาทำอันตรายใดๆ ให้กับคนในครอบครัว ตามความเชื่อท้าวเวชสุวรรณ ช่วยกันเวทย์มนต์คุณไสย์และลมเพลมพัด

การบูชา

        สถานที่ในประเทศไทย ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ประชาชนผู้มีความศรัทธาสามารถเดินทางไปไหว้สักการะ รวมถึงการแก้บนท้าวเวชสุวรรณ ดังนี้

 1. องค์ท้าวเวชสุวรรณ ประดิษฐาน ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
 2. องค์ปู่เวชสุวรรณ ประดิษฐาน ณ วัดพังม่วง ตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 3. กราบสักการะคาถาบูชาท้าวเวชสุวรรณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 4. องค์ท้าวเวชสุวรรณ บูชาเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งอัปมงคล ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

บทสวดอาฏานาฏิยปริตร

วิปัสสิสะ นะมัตถุ                       จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

สิขิสสะปิ นะมัตถุ                                   สัพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ                              นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ                             มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ                       พราหมะณัสสะ วุสีมะโต

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ                               วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ                              สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ                           สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย จาปิ นิพพุตา โลเก                               ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

เต ชะนา อะปิสุณา                                  มะหันตา วีตะสาระทา

หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง                         นะมัสสันติ โคตะมัง

วิชชาจาระระณะสัมปันนัง                       มะหันตัง วีตะสาระทังฯ

( สวดย่อ คาถาจะจบแค่นี้ )

ท้าวเวสสุวรรณ คาถาท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี

นะโม เม สัพพะพุทธานัง                         อุปปันนานัง มะเหสินัง

ตัณหังกะโร มะหาวีโร                             เมธังกะโร มะหายะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต                         ทีปังกะโร ชุตินธะโร

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข                    มังคะโล ปุริสาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร                               เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภีโต คุณสัมปันโน                              อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปัชโชโต                            นาระโท วะระสาระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร                         สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

สุชาโต สัพพะโลกัคโค                            ปิยะทัสสี นะราสะโภ

อัตถะทัสสี การุณิโก                                ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก                          ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ                        วิปัสสี จะ อะนูปะโม

สิขี สัพพะหิโต สัตถา                              เวสสะภู สุขะทายะโก

กะกุสันโธ สัตถะวาโห                            โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

กัสสะโป สิริสัมปันโน                             โคตะโม สักยะปุงคะโวฯ

เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา                          อะเนกะสะตะโกฏะโย

สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา                     สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา

สัพเพ ทะสะพะลูเปตา                             เวสารัชเชหุปาคะตา

สัพเพ เต ปะฏิชานันติ                              อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

สีหะนาทัง นะทันเต เต                            ปะริสาสุ วิสาระทา

พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ                         โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตา พุทธะธัมเมหิ                                อัฏฐาระสะหิ นายะกา

ท้าวเวสสุวรรณ

ทวัตติงสะลักขะณูเปตา                            สีตยานุพยัญชะนาธะรา

พยามัปปะภายะ สุปปะภา                        สัพเพ เต มุนิกุญชะรา

พุทธา สัพพัญญุโน เอเต                           สัพเพ ขีณาสะวา ชินา

มะหัปปะภา มะหาเตชา                           มะหาปัญญา มะหัพพะลา

มะหาการุณิกา ธีรา                                  สัพเพสานัง สุขาวะหา

ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ                            ตาณา เลณา จะ ปาณินัง

คะตี พันธู มะหัสสาสา                             สะระณา จะ หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ                           สัพเพ เอเต ปะรายะนา

เตสาหัง สิระสา ปาเท                              วันทามิ ปุริสุตตะเม

วะจะสา มะนะสา เจวะ                            วันทาเมเต ตะถาคะเต

สะยะเน อาสะเน ฐาเน                             คะมะเน จาปิ สัพพะทา

สะทา สุเขนะ รักขันตุ                              พุทธา สันติกะรา ตุวัง

เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต                            มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ

สัพพะโรคะวินิมุตโต                               สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต                            นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะฯ

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ                              ขันติเมตตาพะเลนะ จะ

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะฯ

ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค                             สันติ ภูตา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค                               สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค                               สันติ นาคา มิหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค                              สันติ ยักขา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ                             ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข                                 กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา                             โลกะปาลา ยะสัสสิโน

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา                           เทวา นาคา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมหา อะนุรักขันตุ                            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                          พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                             โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                          ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                             โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                          สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                             โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก                 วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ                       ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก                             วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ตัส๎มา              โสตถี ภะวันตุ เต

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก                             วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ                       ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง                          โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง                             พุทธะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ                           ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง                           โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                               ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ                           ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง                           โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง                             สังฆะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา                                    สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เตฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ                      สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัต๎วันตะราโย                สุขี ทีฆายุโก ภาวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ                   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ               อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ บทบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คำแปล อาฏานาฏิยปริตร 

ขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้ทรงพระจักษุทรงพระสิริ ขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ชำระกิเลสได้แล้ว มีตบะ ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงเอาชนะมารและกองทัพได้ ขอนอบน้อมพระโกณาคมนพุทธเจ้า ผู้ลอยบาปแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง ขอนอบน้อมพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระฉัพพรรณรังสี ผู้ทรงสิริ ผู้ทรงแสดงธรรมขจัดทุกข์ทั้งปวง

อนึ่ง พระอรหันต์เหล่าใดในโลก ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งตามความเป็นจริง พระอรหันต์เหล่านั้นปราศจากวาจามุ่งร้าย เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ไม่สะทกสะท้าน ท่านเหล่านั้นย่อมนมัสการพระโคตมะ ผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่สะทกสะท้าน

ท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง2

พระสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เหล่านั้น และพระสัมพุทธเจ้าหลายร้อยโกฏิเหล่าอื่น ทุกพระองค์เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเปรียบ ทุกพระองค์ล้วนทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงพระทศพลญาณและพระเวสารัชชญาณ ทรงยืนยันความตรัสรู้อันประเสริฐ แกล้วกล้าของพระองค์

พระพุทธเจ้าเหล่านี้ทรงปราศจากความครั่นคร้ามบันลือสีหนาทในท่ามกลางพุทธบริษัท ประกาศธรรมจักรอันประเสริฐในโลก ไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้ พระองค์ทรงเป็นผู้นำ ทรงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ๑๘ ประการ ทรงประกอบด้วยพระพุทธลักษณะ ๓๒ และพระอนุลักษณะ ๘๐

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงพระฉัพพรรณรังสีโดยรอบหนึ่งว่า ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ รู้แจ้งธรรมทั้งปวง สิ้นอาสวะ และเป็นผู้ชนะ ทรงมีพระรัศมีสว่างไสว ทรงมีเดชมาก มีปัญญามาก มีกำลังมาก มีความกรุณาใหญ่หลวงมั่นคง ประทานความสุขแก่ชนทั้งปวง พระองค์ทรงเป็นที่พัก ที่พึ่ง ที่พำนัก คุ้มรองหลบภัยของเหล่าสัตว์ ทรงเป็นที่ไป เป็นญาติ เป็นผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้ขจัดทุกข์ กระทำประโยชน์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก และเทวดา ข้าพระองค์ขอน้อมไหว้พระบาทยุคลของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า ขอน้อมไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษประเสริฐ ข้าพระองค์ขอน้อมไหว้พระตถาคตเจ้าเหล่านั้นในเวลายืน เดิน นั่ง นอน ด้วยวาจา ด้วยใจเสมอ

ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประทานพระนิพพานจงคุ้มครองท่านให้มีความสุขเสมอ เมื่อพระองค์คุ้มครองท่านแล้วขอให้ท่านปลอดจากภัยทั้งปวงเถิด ขอท่านจงปลอดจากโรคทั้งปวง ปราศจากความเดือดร้อนทุกอย่าง ไม่มีใครๆ ปองร้าย เป็นผู้สงบ ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปราศจากโรค มีความสุข ด้วยพลานุภาพแห่งความสัตย์ ศีล ขันติ และเมตตาธรรม

เหล่าคนธรรพ์ผู้มีฤทธิ์มากในทศบูรพา จงคุ้มครองข้าเพจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข เหล่ากุมภัณฑ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศทักษิณ จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข เหล่านาคผู้มีฤทธิ์มากในทิศประจิม จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข เหล่ายักษ์ผู้มีฤทธิ์มากในทิศอุดร จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข ท้าวธตรฐเป็นผู้รักษาโลกทิศบูรพา ท้าววิรุฬหกรักษาโลกทิศทักษิณ ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกทิศประจิม

ท้าวกุเวรรักษาโลกทิศอุดร ขอมหาราชผู้รักษาโลกทั้งสี่พระองค์ ผู้มีบริวารมากดังกล่าวจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข ขอเหล่าเทวดาและนาคผู้มีฤทธิ์มาก สถิตอยู่ในอากาศและบนพื้นดิน จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข ขอเทวดาผู้มีฤทธิ์มากอาศัยอยู่ในพระศาสนานี้ จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นผู้ไม่มีโรค มีความสุข ขอสิ่งร้ายทั้งปวงจงบำราศไป ขอโรคทั้งปวดจงพินาศไป ขอท่านอย่ามีอันตราย เป็นผู้มีความสุข มีอายุยืนยาว

                 ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

สรุป

องค์ท้าวเวส สุวรรณ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับท่าน เทพแห่งการนับถือ การบูชาด้วยภาพ และการห้อยรูปปั้น รวมถึงการนำบทสวด มาสวดมาสักการะและการสวดเป็นประจำ สามารถช่วยป้องกันผีร้าย วิญญาณต่างๆได้ สำหรับบางคนที่มีความศรัทธาต่อองค์ท่านจะนิยม เช่า วัตถุมงคลตามพุทธคุณ นำมาสำหรับการพกติดตัว หรือตั้งไว้ในรถยนต์ รวมถึงการสวดภาวนาการขอพรให้ท่านคุ้มครองตลอดของทุกๆการเดินทาง ขอให้ปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้น สำหรับพ่อค้าและแม่ค้านิยมนำท่านท้าวเวสสุวรรณมาบูชาภายในร้านค้า องค์ท่านจะช่วยอำนวยอวยพรเรียกทรัพย์ เรียกลูกค้า ให้ทำมาค้าขายดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเงินทองให้ไหลมาเทมา สร้างความประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและการค้าขายได้อย่างดีมากขึ้น

ท้าวเวสสุวรรณ

 • ท้าวเวสสุวรรณ ตามภาษาสันสกฤต เรียกว่า : ไวศฺรวณ และตามภาษาบาลี เรียกว่า : เวสฺสวณ
 • ในศาสนาฮินดู เรียกว่า : ท้าวเวสวัณหรือท้าวกุเวร

แหล่งอ้างอิง :

สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439
ญาณ ทัศนา. ท้าวเวชสุวรรณ เรียกทรัพย์ บันดาลโชค หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา. : พีอาร์ พับลิชชิ่ง
พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ). หนังสือมนต์พิธีแปล วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ. : สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
https://undubzapp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93/
https://www.facebook.com/895222317338254/posts/1332225026971312/
https://www.sanook.com/horoscope/143433/
https://www.myhora.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2.aspx
https://travel.trueid.net/detail/ANbZqwZr8JdN

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com