สิทธิประโยชน์คือ

สิทธิประโยชน์ คำนี้หมายถึงอะไรพจนานุกรมที่ไม่มีใครบอก 2?

สิทธิประโยชน์

คำว่า สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยคำว่า สิทธิ กับ ประโยชน์ 

สิทธิ หมายถึง อำนาจที่จะทำการใด ๆ ได้ตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่น สิทธิเด็ก  สิทธิผู้บริโภค

ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือสิ่งที่มีผลใช้ได้ดีกับที่คิดมุ่งหมายไว้ เช่น ประโยชน์ของข้าวกล้อง ประโยชน์ของการไม่สูบบุหรี่

          สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ์ คือสิ่งที่เป็นผลดีที่บุคคลใด ๆ พึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เช่น ระบุไว้ในสัญญา สนธิสัญญา กฎ ระเบียบต่าง ๆ เช่น บริษัทประกันชีวิตบางแห่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกันสูงกว่าบริษัทอื่น.  พนักงานบริษัทนี้ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าเช่าบ้าน.  สิทธิประโยชน์ที่อุตสาหกรรมยางพาราให้แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม คือกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

ขอบคุณที่มาบทความ:legacy.orst.go.th วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com