คำคุณศัพท์ big

2 คำคุณศัพท์ big และ enormous มีความแตกต่างในการเปรียบเทียบ?

คำคุณศัพท์ “big” และ “enormous” มีความแตกต่างกันในการเปรียบเทียบอย่างไร?

คำคุณศัพท์ “big” และ “enormous” เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในการเปรียบเทียบ แต่มีความแตกต่างกันในระดับของขนาดและความรู้สึกที่สร้างขึ้นเมื่อใช้ในประโยค นี่คือความแตกต่างระหว่างคำคุณศัพท์ “big” และ “enormous”

  1. Big “Big” เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายขนาดที่มีความกว้างและก้าวหน้า อยู่ในระดับปกติของขนาด คำนี้ใช้เมื่อต้องการอธิบายวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่อยู่ในระดับปกติ โดยไม่ให้ความสำคัญมากนักเกี่ยวกับขนาดอันก้าวหน้าหรือแปลกใหม่มากนัก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “big”

  • “He has a big house.” (เขามีบ้านใหญ่)
  • “She bought a big car.” (เธอซื้อรถยนต์ใหญ่)
  1. Enormous “Enormous” เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายขนาดที่ใหญ่มาก มากกว่าคำว่า “big” โดยมักใช้เมื่อต้องการเน้นความกว้างขวางของขนาด และเน้นความมหาศาลหรือมหาศิลป์ของสิ่งนั้น คำนี้เรียกใช้เมื่อต้องการเน้นความรู้สึกของความใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “enormous”

  • “The elephant has an enormous body.” (ช้างมีร่างกายใหญ่มาก)
  • “The project required an enormous amount of resources.” (โครงการนั้นต้องการทรัพยากรมากมาย)

ดังนั้น “big” เป็นคำที่ใช้อธิบายขนาดที่ใหญ่ในระดับปกติ ในขณะที่ “enormous” เป็นคำที่ใช้เน้นความใหญ่และมหาศาลของสิ่งนั้น และอาจมีความรู้สึกของความมหาศาลและที่ต่อเนื่องมากกว่า.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com