เงินสด

ประเภทหน้าที่ของเงินประโยชน์รายการเทียบเท่ามีอะไรบ้าง 7 ประเภท?

เงินสด

เงินสด คือ (Cash) “เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้หรือเงินฝากประจำ เงินสดในมือรวมถึง เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ” เงินสดที่ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้

เงินสดและรายการเทียบเท่า

ความหมายในทางบัญชีของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง “งบกระแสเงินสด” ให้คำ นิยามที่สำคัญ ดังนี้

 1. เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารท่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เช่น เงินสด ย่อย เช็ค ที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่ได้นำ ฝาก เช็ค เดินทาง เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เป็นต้น
 2. รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยมีวัน ครบกำหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่กิจการได้มา ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงิน สดในจำนวนที่ทราบได้และมีความเสสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า เช่น เงินฝากประจา ท่ี มีอายุไม่เกิน 3 เดือน เป็นต้น
 3. กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกจิกรรมอื่นที่มีิใช่กจิกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและ เงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีีผลทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมเงินของกิจการ

 

เงินสดเทียบเท่าเงินสด2
สังคมไร้เงินสด

สังคมไร้เงินสด Cashless Society

หากได้ยินคำนี้หรือเห็นคำนี้ครั้งแรก อาจมีบางที่เข้าใจได้ว่า สังคมไร้เงินสด คือ สังคมของคนยากจน ยากไร้ ไม่มีฐานะทางสังคม ถ้าแปลตามความตามตัวหนังสือ แต่ หลังจากการระบาดของโรค covid 19 ทำให้ คำว่า “สังคมไร้เงินสด” เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้หลาย ๆ คนที่เคยเข้าใจผิด ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และหลาย ๆ ประเทศก็นิยมและผลักดันให้เกิด สังคมไร้เงินสด อย่างเป็น รูปอธรรมมายิ่งขึ้น

Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด คือสังคมที่ผู้คนไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และจ่ายเงินสดกันอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาใช้การจ่ายเงินด้วยระบบ Payment รูปแบบต่าง ๆ แทน เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร, การโอนเงินระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ผ่านการตัดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เป็นต้น

ที่เห็นได้ชัด ในช่วง 3 – 5 ปี ที่ผ่านมา ถ้าสะงเกตุ ใจกลางเมือง อย่าง กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองทองเที่ยว ตามจังหวัดต่าง ๆ เช่นพัทยา ภูเกต หรือ เชียงใหม่ เป็นต้น ที่มี ชาวจีนนิยมใช้มากที่สุด ทำให้ร้านอาหารต่าง ๆ ต่างพากันมีคิวอาร์โค้ท ติดไว้หน้าร้านเพื่อแสกน จ่ายชำระเงิน

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อ Electronic Money หรือ e-money) คือการ เชื่อมต่อระหว่างเงินจริงเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย อินเทอร์เน็ต บัตรพลาสติก ซึ่งแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การชำระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และ
 2. ชำระเงินหลังรับการ บริการ (Post-paid) ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการคิดค้น และต่อ ยอดระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถครอบคลุมแม้ในพื้นที่ห่างไกล มีอัตราการใช้เงิน สดลดน้อยลง มีการบริหาร และจัดการเงินได้ดีขึ้น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น นิยมใช้จ่ายผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 15 ล้านคนที่ใช้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์และ ในอนาคตอาจสูงถึง 40 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรญี่ปุ่น

อีกประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการใช้งาน กระเป๋า อิเล็กทรอนิกส์ในการด ารงชีวิต เช่น ซื้ออาหาร ขึ้นรถสาธารณะหรือรถรับจ้าง ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยผ่านทาง Quick Response Code (QR Code)

ข้อดีของ สังคมไร้เงินสด

 1. ปลอดภัยไร้โรคลดการสัมผัสเงินสด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเงินสดหรือธนบัตรเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอันดับต้น ๆ การนำพาสังคม ให้เข้าสู่ สังคมไรเงินสด ทำให้ลดการสัมผัสมากขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าลดการติดเชื้อต่าง ไวรัส ต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอน
 2. ป้องกันธนบัตรปลอม ปลอดภัยจากการทำธุรกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ผ่านมาได้เห็นความได้ว่ามีการชำระเงิน เช่น ผู้ให้บริการ ชำระเงินที่โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ของตนให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า หมดปัญหาการถอนเงิน ขาด ๆ เกิน ๆ เมื่อ ต่างชาติ หรือ คนต่างถิ่น ต้องการขจ่ายชำระ สามารถทำได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะการจัดการภาษี หรือตรวจสอบความผิดปกติของบัญชี คุณสามารถดูแลเงินได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งตอนนี้หลายธนาคารยัง เปิดโอกาสให้มีการแจ้งเตือนต่าง ๆ รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เอื้อต่อการตรวจเช็คเงินเข้า -ออก อย่างเรียวไทม์
 3. สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดการจัดการปัญหาเงินสดในกระเป๋า การซื้อขาย ออนไลน์ ประเทศไทยเราตอนนี้กำลังขึ้นหม้อมากเรื่องการซื้อขาย สินค้า บริการออนไลน์ ถามว่าทำไมถึงได้รับความนิยม เพราะระบบจ่ายเงินแบบสังคมไร้เงินสดทำให้การซื้อขายสะดวก การโอนเงิน การแจ้งกลับมายังร้านค้า  ตรวจสอบได้ง่าย ไม่ต้องพกเงินสดออกจากบ้าน ลดปัญหาเงินสูญหาย เข้าถึงสินค้าและบริการ มากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย 

 1. การดูแลระบบการให้บริการของแต่ละที่ มี ต้นทุนค่อนข้างสูง
 2. มีข้อมูลที่ต้องการบริหารจัดการจำนวนมาก ในแต่ละวัน
 3. หากเกิดปัญหา จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ได้
 4. การนำเงินเข้าระบบมีจำนวนน้อยหรืออยู่ใน อัตราที่ต่ำ ( ผู้เสียภาษีมีจำนวนน้อย )
 5. ต้องหาทางควบคุมภาคเอกชนในเรื่องการ ออก เงินอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้ปริมาณเงิน ในระบบเพิ่มมากเกินไปหากไม่มีมาตรการป้องกัน ที่ดี

ดาวโหลดบิลเงินสด