pos

2 POS ร้านค้าประเภทระบบโปรแกรมขายหน้าร้านทำได้อย่างเจ๋ง?

pos

pos คือ ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale หรือเรียกย่อ ๆ ว่า POS  คือ การเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า บริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน หรือ หลาย ๆเทคโนโลยีมาผสมกัน โดยจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 1. ส่วนของโปรแกรม (Software)
  มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสมของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน โปรแกรม POS ที่ดีนั้นควรใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เช่น MySQL Server , SQL Server เป็นต้น
 2. ส่วนของอุปกรณ์ (Hardware)
  2.1 คอมพิวเตอร์ (POS Terminal) เป็นตัวประมวลผลทุกอย่างเกี่ยวกับโปรแกรม POS
  2.2 จอภาพ (Monitor) ที่แสดงการทำงานของโปรแกรม
  2.3 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) มีหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า มีทั้งแบบความร้อน และแบบหัวเข็ม
  2.4 เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) แบบ Laser มีหน้าที่อ่านรหัสแท่ง หรือรหัส บาร์โค้ดของสินค้า
  2.5 ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer สำหรับไว้เก็บเงินทอนให้กับลูกค้า จะทำงานเชื่อมกันกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
  2.6 จอแสดงราคา (Customer Display) จะแสดงราคา และเงินทอนให้กับลูกค้าอุปกรณ์ ในส่วนของอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วแต่ธุรกิจ และ ความต้องการการ เช่น ร้านอาหารไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นต้น ดังภาพที่ 2.6

pos
ภาพที่ 2.6 ระบบ POS

จากภาพที่ 2.6 จะเป็นภาพตัวอย่างระบบ POS โดยจะแบ่งระบบออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบการขายหน้าร้าน (Front Office) ซึ่งมีหน้าที่ในการขายสินค้า อาจมีมากกว่า 1 เครื่องและระบบจัดการข้อมูล (Back Office) ซึ่งจะจัดการข้อมูลสินค้าหรือโปรโมชั่นเป็นต้น

ที่มา:coms.kru.ac.th/tee/Projects/ShowPdf?name=637217038205010340.pdf&chk=False

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com