กริยา 3

3 ช่อง กริยามีกี่ตัวต่างกันอย่างไรรู้ก่อนจะไม่พลาด?

กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง
กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง คือ ?

กริยา 3 ช่อง คือ อะไร คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tense เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกัน บางทีก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Tense อะไร หลังจากที่เรียนเรื่อง Tense เข้าใจแล้วรับรองว่าจะหายงงเลยครับว่าที่เรียกว่าสามช่องเพราะเหตุใด

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยๆ ?

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยๆ ก็มีตามที่คัดมาให้ด้านล่าง คำที่พิมพ์หนาหมายถึง คำที่ใช้บ่อยสุดๆ ต้องจำให้ได้เลย ถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์ การท่องจำกริยา 3 ช่องตัวที่สำคัญๆ ก็คล้ายกับการท่องสูตรคูณนั่นเองการท่องจำไม่ใช่สิ่งที่ยังจำเป็นอยู่นะครับในบางเรื่อง คำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำพื้นฐานมากๆ ต้องจำได้ได้เลยเชียว

ตัวอย่าง กริยา3ช่อง
ตัวอย่าง กริยา3ช่อง
Irregular Verb กริยาอปกติ
ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 be = is, am, are was, were been เป็น อยู่ คือ
2 become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) become กลายเป็น
3 begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น
4 bet  เบ็ท bet เบ็ท bet พนัน
5 bite ไบท bit บิท bitten (or bit) บิทเทิน กัด
6 bleed บลีด bled  เบล็ด bled เลือดออก
7 blow บโล blew บลู blown บโลน พัด เป่า ตี
8 break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก
9 bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา
10 build บิลด built  บิลท built สร้าง
11 burst เบิสท burst burst ระเบิด
12 buy บาย bought บอท bought ซื้อ
13 catch แค็ทช caught คอท caught จับ , ขึ้นรถ
14 choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก
15 come  คัม came เคม come มา
16 cost  คอสท cost cost มีราคา
17 cut cut cut ตัด
18 dig  ดิก dug ดัก dug ขุด
19 dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) dived ไดฝด ดำนํ้า
20 do ดู did ดิด done ดัน ทำ
21 draw ดรอ drew ดรู drawn  ดรอน ลาก วาด เขียน
22 drink  ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม
23 drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ)
24 eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน
25 fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก หล่น
26 feel ฟีล felt เฟ็ลท felt รู้สึก
27 fight ไฟท fought ฟอท fought ต่อสู้
28 find ไฟนด found  เฟานดึ found พบ
29 fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน
30 forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม
31 forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม
32 freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว หนาว
33 get เก็ท got ก็อท got เอา ได้รับ
34 give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้
35 go โก went เว็นท gone กอน ไป
36 grind กรายด ground  กราวด ground บด ลับ
37 grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต, ปลูก
38 hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน ห้อย
39 hang (people) แฮง hanged  แฮงด hanged แขวนคอ
40 have แฮฝ had แฮด had มี
41 hear เฮีย heard เฮิด heard ได้ยิน
42 hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน
43 hurt เฮิท hurt hurt ทำร้าย
44 know โน knew นู known โนน รู้
45 lay เล laid เลด laid วาง ออกไข่
46 lead ลีด led เหล็ด led นำ
47 learn เลิน learnt เลินท learnt เรียนรู้
48 leave ลีฝ left เล็ฟท left ละทิ้ง, จากไป
49 lend เล็นด lent  เล็นท lent ให้ยืม
50 lie ลาย lay เล lain เลน นอน
51 light ไลท lit  ลิท lit จุดไฟ
52 lose ลูส lost ลอสท lost แพ้ ทำหาย
53 make เมค made เมด made ทำ
54 meet มีท met เม็ท met พบ
55 mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด
56 pay เพ paid  เพด paid จ่าย
57 put พุท put put วาง
58 quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit) quit ควิท เลิก
59 read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน
60 ride รายด rode โรด ridden ริดเดิน ขี่
61 ring ริง rang แรง rung รัง สั่น (กระดิ่ง)
62 rise ไรซ rose โรส risen ริสเซิน ขึ้น ลุกขึ้น
63 run รัน ran แรน run วิ่ง
64 say เซ said เซด said พูด
65 see ซี saw ซอ seen ซีน เห็น
66 seek ซีค sought ซอท sought ค้นหา
67 sell เซ็ล sold โซลด sold ขาย
68 set เซ็ท set set จัด
69 shake เชค shook  ชุค shaken เขย่า สั่น
70 shine ชายน shone  โชน shone ส่องแสง
71 shrink ชริงค shrank  ชแรงค shrunk ชรัง หดลง สั้นลง
72 sing ซิง sang แซง sung ซัง ร้องเพลง
73 sink ซิงค sank แซงค sunk ซังค จม ถอยลง
74 sit ซิท sat แซ็ท sat แซ็ท นั้ง
75 slide สไลด slid สลิด slid สื่นไถล, เลื่อนไป
76 sleep สลีพ slept  สเล็พท slept นอนหลับ
77 speak สปีค spoke สโปค spoken สโปเคิน พูด
78 spin สปิน spun สปัน spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
79 split สปลิท split split แตก, แยก
80 spring สปริง sprang สแปรง sprung สปรัง โดดอย่างเร็ว, เด้ง
81 sting สติง stung  สตัง stung สตัง ต่อย, แทง
82 stink สติงค stank สแตงค stunk สตังค ส่งกลิ่นเหม็น
83 strike สไตรค struck สตรัค struck ตี, ต่อย? กระทบ
84 string สตริง strung สตรัง strung ผูกเชือก ขึงสาย
85 swear สแว swore สวอ sworn สวอน สาบาน ปฏิญาณ
86 swell สเว็ล swelled สเว็ลด swollen สวอลเลิน โตขึ้น หนาขึ้น
87 swim สวิม swam สแวม swum ว่ายนํ้า
88 swing สวิง swung สวัง swung แกว่ง, เหวี่ยง
89 take เทค took ทุค taken เทคเคิน เอา พาไป
90 teach ทีช taught ทอท taught สอน
91 tear แท tore ทอ torn ทอน ฉีก ขาด
92 tell เท็ล told โทลด told บอก
93 think ธิง thought  ธอท thought คิด
94 throw ธโร threw ธรู thrown ธโรน เหวี่ยง ขว้าง
95 wake เวค woke โวค waken เวคเคิน ตื่น, ปลุก
96 wear แว wore วอ worn วอน สวม, ใส่
97 weave วีฝ wove โวฝ woven โวฝเฝิน ทอผ้า, สาน
98 weep วีพ wept เว็พท wept ร้องไห้
99 win วิน won ว็อน won ชนะ
100 write ไรท wrote โรท written ริทเทิน เขียน
REGULAR VERB กริยาปกติ
ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
2 arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
3 attend อะเท็นด attended อะเท็นเด็ด attended (เข้าร่วม) ประชุม
4 beg เบก begged เบกด begged ขอ
5 call  คอล called คอลด called เรียก โทรหา
6 change เชนจึ changed เชนจดึ changed เปลี่ยน
7 clean คลีน cleaned คลีน cleaned ทำความสะอาด
8 cook คุค cooked คุคท cooked ทำอาหาร
9 cry คราย cried ครายด cried ร้องไห้
10 dance แดนซ danced แดนซท danced เต้นรำ
11 die ดาย died ดายด died ตาย
12 deliver ดิลิฝเวอะ deliverd ดิลิฝเวิด deliverd ส่งถึงที่
13 drop ดร็อพ dropped ดร็อพท dropped (น้ำ) หยด
14 end เอนด ended เอนดิด ended จบ
15 fix ฟิกซ fixed ฟิกซท fixed ซ่อม
16 hate เฮท hated เฮททิด hated เกลียด
17 help เฮ็ลพ helped เฮ็ลพท helped ช่วย
18 kiss คิส kissed คิสท kissed จูบ
19 lift ลิฟท lifted ลิฟเท็ด lifted ยก
20 listen ลิซเซิน listened ลิซเซินด listened ลิซเซินด ฟัง
21 live ลิฝ lived ลิฝด lived อาศัยอยู่
22 look ลุค looked ลุคท looked มอง
23 love เลิฝ loved  เลิฝด loved รัก
24 move มูฝ moved มูฝด moved มูฝด ย้าย  ขยับ
25 need นีด needed นีดเด็ด needed นีดเด็ด ต้องการ
26 paint เพ๊นท painted เพ๊นทิด painted วาดภาพ  ระบายสี
27 plan แพลน planned แพลนด planned วางแผน
28 play เพล played พเลด played เล่น
29 rain เรน rained เรนด raind ฝนตก
30 return returned returned กลับคืน
31 serve เสิฝ served เสิฝ served เสิร์ฟ
32 shop ช็อพ shopped ช็อพท shopped จ่ายตลาด
33 smoke สโมค smoked สโมคท smoked สโมคท สูบบุหรี่
34 sneeze สนีส sneezed สนีสด sneezed จาม
35 snow สโน snowed สโนด snowed หิมะตก
36 stay สเต stayed สเตด stayed พักอาศัย
37 stop สต็อพ stopped สต็อพท stopped หยุด
38 study สตัดดิ studied สตัดดิด studied เรียน
39 talk ทอค talked ทอคท talked สนทนา
40 travel แทรเวิล traveled แทรเวิลด traveled ท่องเที่ยว
41 visit วิสิท visited วิสิทเท็ด visited วิสิทเท็ด เยี่ยม  เที่ยว
42 wait เวท waited เวททิด waited รอ