ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค้างจ่ายรู้ว่าต้องจ่ายแน่ๆ?

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ  (Prepaid expenses) ค่าใช้จ่ายที่มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังไม่ถึงวันที่ได้รับบริการ หรือ ของนั้น ๆ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือค่าเช่า เมื่อกิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภายในสินเดือนสิ้นเดือน และรู้ว่าต้องจ่ายแน่ ๆ จึงอาจบันทึกบัญชีไว้ เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และเมื่อถึงต้นเดือนค่อยรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

การบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำได้ 2 วิธี  คือ

1.บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย

2.บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายเงินสดจะลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ต้องดูวันและเวลา ให้ดี เพราะการบันทึกบันชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ต้องดูวันที่จ่ายและวันที่ได้รับสิทธิ์หักค่าใช้จ่าย ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นหรือยัง