ปก การประเมินความเสี่ยง

4 ขั้น การประเมินความเสี่ยงการทํางานความลับที่ไม่มีใครรู้?

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยง 02

กระบวนการประเมินความเสี่ยงมักประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การระบุความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงคือกระบวนการที่ใช้ในการระบุและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการสำรวจและศึกษาต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 2. การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินค่าความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเสี่ยง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือการใช้ข้อเท็จจริงเพื่อประเมินความรุนแรงและความน่าจะเป็นของความเสี่ยง

 3. การวิเคราะห์และการประเมินผล เมื่อมีข้อมูลความเสี่ยงที่รวบรวมแล้ว จะทำการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละประเภท

 4. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นในการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การโอนเป็นความเสี่ยงให้แก่บริษัทประกัน การดำเนินการแก้ไขปัญหา การจัดการและการควบคุมกลไกต่าง ๆ

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบในการระบุและประเมินความเสี่ยง การใช้เทคนิคที่เหมาะสมและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการนี้

การประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การระบุความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราจะระบุและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบริบทที่เราสนใจ สามารถทำได้โดยการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเสี่ยงที่ผ่านมา หรือการเก็บข้อมูลจากกิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

 2. การประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราจะประเมินค่าความเสี่ยงที่พบในขั้นตอนที่แรก โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเสี่ยง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือใช้ข้อเท็จจริงเพื่อประเมินความรุนแรงและความน่าจะเป็นของความเสี่ยง

 3. การวิเคราะห์และการประเมินผล ในขั้นตอนนี้ เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงที่รวบรวมและประเมินผล เพื่อให้เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละประเภท

 4. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะจัดการความเสี่ยงโดยวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจเป็นการโอนเป็นความเสี่ยงให้แก่บริษัทประกัน การดำเนินการแก้ไขปัญหา การจัดการและการควบคุมกลไกต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความเชี่ยวชาญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4 การประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยง ในการทํางาน

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เรามาดูตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในการทำงานดังต่อไปนี้

 1. การระบุความเสี่ยง ในบริษัท XYZ ที่เป็นบริษัทการเงิน เราต้องการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกการลงทุนของเรา ในขั้นตอนนี้ เราระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการลงทุน และความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการเงิน

 2. การประเมินความเสี่ยง เราทำการประเมินค่าความเสี่ยงของแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ในกรณีนี้ เราใช้เทคนิคการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและความน่าจะเป็นของความสำเร็จหรือความเสียหาย

 3. การวิเคราะห์และการประเมินผล เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เราอาจจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่พบ เพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรและการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง เมื่อเรามีข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การสร้างนโยบายและกระบวนการควบคุมการลงทุน เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงในการทำงานมีความสำคัญเพื่อให้รู้ว่าความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือการทำงาน จากนั้นสามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกว่าได้

วิธีการประเมินความเสี่ยง มีกี่วิธี

วิธีการประเมินความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการประเมิน นี่คือสามวิธีการประเมินความเสี่ยงที่พบบ่อย

 1. วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ (Criterion-Based Risk Assessment) วิธีนี้ใช้เกณฑ์หรือเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบความเสี่ยงที่พบกับเกณฑ์หรือเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่มีเอกสารเกณฑ์แน่นอน เช่น การประเมินความเสี่ยงในการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์

 2. วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบสถิติ (Statistical Risk Assessment) วิธีนี้ใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์หรือข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเสี่ยง และคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เสี่ยง สามารถใช้กับการประเมินความเสี่ยงที่มีข้อมูลปริมาณมาก เช่น การประเมินความเสี่ยงในการบินหรือการประเมินความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์

 3. วิธีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคคุณค่าความเสี่ยง (Risk Matrix Approach) วิธีนี้ใช้เทคนิคคุณค่าความเสี่ยงเพื่อประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยใช้เมตริกซ์ของค่าความน่าจะเป็นและความรุนแรง เมื่อผลลัพธ์ได้รับการจัดลำดับ เราสามารถจัดแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไปได้

3 วิธีการประเมินความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมินความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรหรือสถานการณ์ และอาจใช้เทคนิคหรือเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เป็นเฉพาะตามความต้องการของแต่ละกรณี

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การระบุความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราจะระบุและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถทำได้โดยการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเสี่ยงที่ผ่านมา การตรวจสอบสถิติ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือการจัดทำรายการความเสี่ยงที่เป็นไปได้

 2. การประเมินความเสี่ยง เราทำการประเมินความเสี่ยงที่พบในขั้นตอนที่แรก โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเสี่ยง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน หรือใช้ข้อเท็จจริงเพื่อประเมินความรุนแรงและความน่าจะเป็นของความเสี่ยง

 3. การวิเคราะห์และการประเมินผล เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เสี่ยง

 4. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง เมื่อเรามีข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการซับซ้อนและมีความยุ่งยาก เพื่อให้เป็นประโยชน์และมีความถูกต้อง ควรใช้ความรอบคอบในการระบุและประเมินความเสี่ยง และควรใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

การประเมินความเสี่ยง 02

หลักการประเมินความเสี่ยง

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยง ควรปฏิบัติตามหลักการหลักสำคัญต่อไปนี้

 1. การระบุและรวบรวมข้อมูล ระบุและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ต้องการประเมิน อาจเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ความเสี่ยง ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์อาจใช้เทคนิคหรือเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การทำแผนภูมิ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หรือการใช้เทคนิคสถิติ

 3. การประเมินความรุนแรงและความน่าจะเป็น ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (severity) และความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์เสี่ยง (likelihood) โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ การใช้เกณฑ์หรือเกณฑ์มาตรฐานช่วยในการประเมินนั้นเป็นที่นิยม

 4. การจัดลำดับความสำคัญ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ต้องการจัดการ โดยพิจารณาความรุนแรงและความน่าจะเป็น ความสำคัญจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการวางแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง วางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ การดำเนินการสามารถเป็นการโอนความเสี่ยง การกำหนดนโยบายและกระบวนการ หรือการออกแบบกลไกควบคุมความเสี่ยง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะและความเสี่ยงที่ต้องการจัดการ

5 หลักการประเมินความเสี่ยง

ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง ควรให้ความสำคัญกับการใช้ความรอบคอบ การเก็บข้อมูลที่เป็นหลักฐานที่เป็นรากฐานและเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง การใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นระยะเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตขององค์กรหรือสถานการณ์ที่จะประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง โรงงานอุตสาหกรรม

การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรมมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การระบุความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราจะระบุและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำได้โดยการสำรวจสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีต การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต และการพิจารณาข้อเสนอแนะจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 2. การประเมินความเสี่ยง เราทำการประเมินความเสี่ยงที่พบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการการผลิต การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การพิจารณาความเสี่ยงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการประเมินความเสี่ยงจากความปลอดภัยของพนักงาน

 3. การวิเคราะห์และการประเมินผล เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับความเสี่ยง ในขั้นตอนนี้ เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เสี่ยง

 4. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง เมื่อเรามีข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัย การสอนและการฝึกพนักงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักร และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com