งบการเงิน

7 งบการเงินมีอะไรบ้างดูตัวอย่างบริษัทรู้ก่อนจะไม่พลาด?

งบการเงิน

งบการเงินเป็นบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสื่อถึงกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ตลาด และเจ้าหนี้ในการประเมินสถานะทางการเงินและศักยภาพในการหารายได้ของบริษัท งบการเงินมีสี่ประเภทหลัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบส่วนของผู้ถือหุ้น

งบดุลจะแสดงสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่งบกำไรขาดทุนจะแสดงจำนวนเงินที่บริษัททำและใช้ไปในช่วงเวลาหนึ่ง

งบกระแสเงินสดแสดงการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างบริษัทกับโลกภายนอกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และงบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป

งบการเงินเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน

งบการเงิน มีอะไรบ้าง

งบการเงินเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินและฐานะของบริษัท งบการเงินมีสามประเภทหลัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด งบดุลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง งบกำไรขาดทุนแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง งบกระแสเงินสดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเข้าและออกของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อความเหล่านี้มีความสำคัญต่อนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท

ตัวอย่างงบการเงิน

XYZ Corporation
งบดุล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 202x)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: 100,000
บัญชีลูกหนี้: 50,000
สินค้าคงคลัง: 75,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: 500,000
สินทรัพย์รวม: 725,000

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บัญชีเจ้าหนี้: 25,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: 10,000
หนี้สินระยะยาว: 300,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น: 390,000
ทั้งหมด หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น: 725,000

งบกำไรขาดทุน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 202X)

รายได้: 750,000
ต้นทุนขาย: 400,000
กำไรขั้นต้น: 350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 200,000
รายได้จากการดำเนินงาน: 150,000
nดอกเบี้ยจ่าย: 20,000
รายได้สุทธิก่อนหักภาษี: 130,000
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้: 35,000
รายได้สุทธิ: 95,000

งบกระแสเงินสด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 202X)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สุทธิ : 95,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย: 50,000
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน: 5,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน: 150,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: -200,000
เงินสดสุทธิใช้ไป ในกิจกรรมการลงทุน: -200,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหนี้ระยะยาว: 250,000
การชำระหนี้ระยะยาว: -100,000
การจ่ายเงินปันผล: -20,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน : 130,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นสุทธิ: 80,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี: 20,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี: 100,000

งบการเงินบริษัท

งบการเงินของบริษัท คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ งบการเงินหลัก 3 งบ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุนแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด

และคำนวณรายได้หรือขาดทุนสุทธิของบริษัท งบดุลแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าเงินสดไหลเข้าและออกจากบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบการเงินเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทและทำการตัดสินใจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com